Inici -> Informació pública -> Guia del contribuent

Guia del contribuent

Calendari fiscal 2024L'Ajuntament de Granollers vol donar a conèixer amb aquesta Guia del contribuent tota la informació necessària sobre els principals impostos i les taxes municipals: el calendari fiscal i les formes de pagament, les bonificacions i els incentius fiscals.

Tràmits relacionats amb tributs per internet

D'altra banda, recordeu que trobareu també tota la informació per poder fer els tràmits relacionats amb els vostres tributs a la Carpeta ciutadana .

 • domiciliar pagaments
 • obtenir duplicats
 • pagar rebuts
 • consultar els rebuts pendents i els pagats
 • presentar sol·licitudsObtenir el duplicat d'un rebut pagat

Per fer aquestes consultes i tràmits us caldrà un certificat digital o algun sistema d'identificació com el sistema cl@ve o IdCAT Mòbil.

Podeu obtenir l'IdCAT Mòbil des de casa. Més informació: www.granollers.cat/Idcatmobil

Informació tributària personalitzada per correu electrònic

I finalment també us podeu donar d'alta per rebre la informació relativa als vostres tributs per correu electrònic (import i dia en què es carregarà el rebut, etc.).

FORMES DE PAGAMENT


Domiciliació bancària

 • A la Seu electrònica, amb certificat digital, dins de l'apartat Catàleg de tràmits.
 • Presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o al Servei de Recaptació, situats al carrer de Sant Josep, 7.
 • Per correu postal, adjuntant el full de domiciliació bancària que trobareu al catàleg de tràmits de la seu electrònica.

  Nota: La sol·licitud de domiciliació a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania s'haurà de presentar no més tard de 40 dies abans de l'inici del període voluntari. En aquest sentit, el mes d'agost no s'inclou com a computable als efectes del termini de comunicació esmentat. Cas que es presenti més tard de la data límit, la domiciliació del/s tribut/s produirà efectes a partir de l'exercici següent.

A les entitats col·laboradores

Es podran satisfer els tributs municipals amb el document de pagament corresponent a les oficines de les entitats bancàries següents: Banco Santander i Banc Sabadell.


Amb gir postal*

A qualsevol oficina de Correus, en efectiu o amb targeta (*segons tarifes oficials vigents).


Amb targeta o Bizum

A la Seu Electrònica amb targeta de crèdit, dèbit, Bizum o banca electrònica.

A la Seu Electrònica, dins de l'apartat Carpeta ciutadana, també podreu:

 • Obtenir el duplicat d'un rebut pagat
 • Consultar el deute pendent

BENEFICIS FISCALS
Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana


Bonificacions:

 • Fins al 80% per a famílies nombroses
 • El 50% per a titulars adscrits a la Borsa de Lloguer Municipal
 • El 50%, amb un màxim de 200 euros, per a habitatges on s'hagi instal·lat sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric per a l'autoconsum i d'un 5% si aquest autoconsum està destinat a les zones comunes
 • El 50% per a habitatges de protecció oficial i per a immobles que tinguin com a activitat la urbanització, la construcció i la promoció immobiliària

Taxa de clavegueram


Bonificació del 20 % per a les famílies monoparentals amb uns ingressos bruts anuals inferiors a 18.000 euros.

Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica (IBIR)


Bonificació del 95 % per a cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra.

Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana


 • Exempció per a transmissions de béns declarats d'interès cultural i per a transmissions de l'habitatge habitual del deutor hipotecari en dacions en pagament
 • Bonificació del 60% en la transmissió de l'habitatge habitual per causa de mort

Taxa per la recollida i tractament d'escombraries d'habitatges (ESCM)


Bonificacions:

 • Fins al 100% per als pensionistes jubilats, incapacitats i amb gran invalidesa, persones aturades, persones amb renda mínima d'inserció i d'altres persones amb escassa capacitat econòmica
 • El 20 % per a les famílies monoparentals
 • Fins a un 28 % per a aquelles persones que acreditin haver fet ús de les deixalleries del municipi (en funció dels usos anuals)

Impost sobre vehicles de tracció mecànica


Exempcions:

 • Persones amb discapacitat amb una minusvalidesa en grau igual o superior al 33%
 • Vehicles històrics catalogats
 • Vehicles Agrícoles


Bonificacions:

 • El 100% per als vehicles clàssics amb una antiguitat igual o superior a 30 anys
 • Fins al 75% per als vehicles amb distintiu ambiental Zero Emissions.
 • Fins al 50% per als vehicles amb distintiu ambiental Eco.
 • El 50% durant un any per a vehicles amb emissions inferiors a 100 gr/Km de CO2


Impost sobre activitat econòmiques


Exempció per a persones físiques i entitats amb una xifra neta de negoci inferior a 1.000.000 d'euros.

Bonificacions:

 • Fins a un 40% per a locals comercials que es vegin afectats per obres a la via pública amb afectació superior a 3 mesos
 • El 95% per a cooperatives i/o societats agràries de transformació
 • Fins al 30 % a les empreses que hagin incrementat en més d'un 5 % la mitjana de la seva plantilla de treballadors amb contracte indefinit

Impost sobre construccions i obres


Bonificacions:

 • El 50% per als habitatges de protecció pública
 • El 30% per a obres de reforma, rehabilitació i equipament dels elements comuns dels edificis plurifamiliars
 • El 95% en les instal·lacions de captació solar tèrmica
 • El 90% en les obres en edificis existents que afavoreixin les condicions d'accés i d'habitabilitat de les persones amb mobilitat reduïda

Per a més informació referent als beneficis fiscals esmentats consulteu les
Ordenances Fiscals de l'exercici 2023.

Continguts relacionats

Documents relacionats

14 de febrer de 2024

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat