Inici -> Informació pública -> Catàleg de tràmits

Bonificacions de l'Impost de béns immobles de naturalesa urbana i rústica

Descripció

Reducció de la quota de l'impost de bens immobles de naturalesa urbana en els percentatges regulats en la normativa legal.

 • Bonificació en la quota integre de l'IBIU les famílies nombroses que ho sol·licitin.
 • Bonificació del 50% sobre la quota, durant un període màxim de tres anys, per als immobles que tinguin com a activitat la urbanització, la  construcció i la promoció immobiliària.  

El termini per gaudir la bonificació serà des del següent període a l'inici de les obres fins al posterior a la finalització d'aquestes fins un màxim de tres períodes. La documentació a presentar es:

 1. Acreditació de la data d'inici de l'obra mitjançant un certificat del tècnic director de la mateixa, visat.
 2. Acreditació amb els estatuts socials conforme l'empresa es dedica a l'activitat d'urbanització, construcció i promoció immobiliaria.
 3. Certificat de l'administrador de la societat o últim balanç impost sobre societats presentat a AEAT per demostrar que limmoble no forma part de l'immobilitzat.
 4. Si les obres afecten a divesos solars, s'han de detallar les ref. cadastrals de cada solar.
 • Bonificació del 50% de la quota durant un període de cinc anys, els béns immobles destinats a habitatge amb llicència d'obres municipal per instal·lar sistemes per l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar. No és aplicable per aquells immobles que preceptivament han d'instal·lar sistemes de captació solar.

La petició s'ha de fer en el termini de 3 mesos a partir de la finalització de l'obra i els documents a presentar són:

 1. Les instal·lacions de producció de calor han d'incloure col·lectors homologats.
 2. Certificat final d'obra.
 3. Certificat homologat de l'Administració competent conforme s'ha realitzat la instal·lació d'acord amb el projecte tècnic.
 4. Qualsevol altre document, que l'Administració consideri necessari.
 5. Estar al corrent de pagament dels tributs municipals.
 • Bonificació del 50% sobre la quota de l'impost, durant tres anys, per als habitatges amb protecció oficial.
 • Bonificació del 95% de la quota els béns de naturalesa rústica de les cooperatives agràries i d'explotació comunitaria de la terra.
Qui ho pot sol·licitar?

El titular de l'IBI

D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques a partir de 1 d'octubre de 2016 els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:

 • Les persones jurídiques.
 • Les entitats sense personalitat jurídica.
 • Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
Període de presentació Per gaudir de la bonificació es requerirà que el subjecte passiu l'hagi sol·licitada abans que les respectives liquidacions adquireixin fermesa
Documentació a aportar
 • Sol.licitud general (instància)
 • Documentació acreditativa de les circumstàncies que donen dret a la bonificació o exempció
Com es fa?

A partir de 1 d'octubre de 2016 les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria i els qui els representin, estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament.

Per internet:

 1. Clicar a "tramitar".
 2. Emplenar el formulari i revisades les dades del tràmit clicar el botó "Signar i enviar" (el procés pot trigar una mica, cal esperar).
 3. Es genera un document justificant de registre que us el podeu guardar o enviar per e-mail.
 4. Notificació:
  1. Rebrà un correu electrònic amb l'enllaç directe a la seva notificació.
  2. Accedir a la seva notificació amb certificat digital o demanant una paraula de pas d'un sol ús. Per a més informació cliqueu aquí
  3. També podrà accedir-hi a través del portal seuelectronica.granollers.cat/notificacions

Presencialment:

Presentar la sol·licitud a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà amb la documentació requerida.

Qui tramita la sol·licitud? Ajuntament
Tràmits relacionats
Continguts relacionats
DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
15 d'abril de 2020

Registro Electrónico4 Empreses, entitats o representants (certificat digital)

Telemático Con DNI/PIN2 Persones físiques (idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital)

Presencial5 Presencial

 • Oficina d'atenció al ciutadà
  • C. Sant Josep, 7
  • Horari:

   De dilluns a divendres en horari de 9 a 14 h. Cal sol·licitar cita prèvia trucant al 93 842 6610

  • Telèfon:

   010 trucant des de Granollers

   93 842 66 10< o al 010/p>

  • Fax: 93 842 66 99
  • oac@granollers.cat

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat