Inici -> Informació pública -> Catàleg de tràmits

Bonificacions de l'Impost de béns immobles (IBIU) de naturalesa urbana i rústica

Descripció

Reducció de la quota de l'impost de bens immobles de naturalesa urbana en els percentatges regulats en la normativa legal.

1. Bonificació de l'impost de béns immobles de naturalesa urbana per famílies nombroses. Més informació del tràmit

2. Bonificació de l'IBI per nova construcció

Bonificació del 50% sobre la quota, durant un període màxim de tres anys, per als immobles que tinguin com a activitat la urbanització, la construcció i la promoció immobiliària.
El termini per gaudir la bonificació serà des del següent període a l'inici de les obres fins al posterior a la finalització d'aquestes fins a un màxim de tres períodes.

Documentació a presentar:

 • Acreditació de la data d'inici de l'obra mitjançant un certificat del tècnic director d'aquesta, visat.
 • Acreditació amb els estatuts socials assegurant que l'empresa es dedica a l'activitat d'urbanització, construcció i promoció immobiliària.
 • Certificat de l'administrador de la societat o últim balanç d'impost sobre societats presentat a AEAT per demostrar que l'immoble no forma part de l'immobilitzat.
 • Si les obres afecten diversos solars, s'han de detallar les ref. cadastrals de cada solar.

3. Bonificació de l'IBI per habitatges de protecció oficial

Bonificació del 50% sobre la quota de l'impost, durant tres anys, per als habitatges amb protecció oficial comptats des de l'atorgament de la qualificació definitiva, que haurà de ser acreditada en el moment de la sol·licitud.

4. Bonificació de l'IBI per a béns de naturalesa rústica

Bonificació del 95% de la quota els béns de naturalesa rústica de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra.

5. Bonificació de l'IBI per instal·lació de captadors tèrmics solars i captadors fotovoltaics. Més informació del tràmit

6. Bonificació per adscripció al programa Borsa de mediació per al Lloguer Social de Granollers.

Tindran dret a una bonificació del 50%, en la quota íntegra de l'impost, i fins a un màxim de 300,00 euros per habitatge, els immobles propietat de persones físiques que s'adscriguin al Programa Borsa de mediació per al Lloguer Social de Granollers.
El propietari sol·licitarà la bonificació aportant el document d'adscripció de l'habitatge i tindrà efecte, si és el cas, des del període impositiu següent al de la sol·licitud.

Qui ho pot sol·licitar?

Les persones físiques o jurídiques titulars de l'IBI

Període de presentació

Pel gaudi de les bonificacions esmentades es requerirà que el subjecte passiu l'hagi sol·licitada abans que les respectives liquidacions adquireixin fermesa: 12 de juny data límit per al 2024.

En cas contrari la bonificació produirà drets a partir de l'exercici següent.

Documentació a aportar
 • Certificat final d'obra o documentació acreditativa de la comunicació d'obres exemptes de llicència amb la documentació requerida presentada davant l'Ajuntament.
 • Fotografies de la instal·lació acabada.
 • Certificat instal·lació de baixa tensió signada per instal·lador autoritzat.
 • Documentació acreditativa de la sol·licitud del número CAU a l'empresa distribuïdora d'electricitat. Cal disposar del número CUPS del punt de connexió.
 • Document acreditatiu de la inscripció en el Registre d'Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC) d'una instal·lació de baixa tensió.
 • Document acreditatiu d'acompliment del procediment administratiu i de la documentació acreditativa de la inscripció de la instal·lació en el Registre d'Autoconsum de Catalunya (número de inscripció al RAC).
 • Document acreditatiu de la potència contractada només en el cas que es sol·liciti la bonificació del 50% de la quota de l'IBIU.
Com es fa?

A partir de 1 d'octubre de 2016 les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria i els qui els representin, estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament.

Per internet:

 1. Clicar a "tramitar".
 2. Emplenar el formulari i revisades les dades del tràmit clicar el botó "Signar i enviar" (el procés pot trigar una mica, cal esperar).
 3. Es genera un document justificant de registre que us el podeu guardar o enviar per e-mail.
 4. Notificació:
  1. Rebrà un correu electrònic amb l'enllaç directe a la seva notificació.
  2. Accedir a la seva notificació amb certificat digital o demanant una paraula de pas d'un sol ús. Per a més informació cliqueu aquí
  3. També podrà accedir-hi a través del portal seuelectronica.granollers.cat/notificacions

Presencialment:

Presentar la sol·licitud a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania amb la documentació requerida.

Normativa Ordenances fiscals 2024: OF 1.1 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
Qui tramita la sol·licitud? Ajuntament
Tràmits relacionats
DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
23 d'abril de 2024

Registro Electronico4 Empreses, entitats o representants (certificat digital amb Java)

Telematico Con DNI/PIN2 Persones físiques (idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital)

Presencial5 Presencial

 • Oficina d'Atenció a la Ciutadania
  • C. de Sant Josep, 7
  • Horari:

   Horari d'atenció amb cita prèvia:

   De dilluns a dijous de 8.30 a 19 h i divendres de 9 a 14 h.

   Horari d'atenció sense cita prèvia:

   De dilluns a dijous de 8.30 a 15 h i divendres de 9 a 14 h. Només es podrà agafar torn fins a mitja hora abans de l'horari de tancament.

   Horari d'estiu:

   De l'1 de juliol al 15 de setembre, de dilluns a dijous, de 8.30 a 15 h; i divendres, de 9 a 14 h.

  • Telèfon:

   010 o 93 842 66 10 (per trucar fora de Granollers)

   De dilluns a dijous, de 9 a 19h. i divendres, de 9 a 14h.
   Horari d'estiu: de 1 de juliol al 15 de setembre, de dilluns a dijous, de 9 a 15h; i divendres, de 9 a 14h.

  • <p>oac@granollers.cat</p>

   oac@granollers.cat


Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat