Inici -> Informació pública -> Catàleg de tràmits

Bonificacions de l'Impost de béns immobles de naturalesa urbana i rústica

Descripció

Reducció de la quota de l'impost de bens immobles de naturalesa urbana en els percentatges regulats en la normativa legal.

 • Bonificació del 65 al 80% en la quota íntegra de l'IBIU les famílies nombroses que ho sol·licitin .
 • Bonificació del 50% sobre la quota, durant un període màxim de tres anys, per als immobles que tinguin com a activitat la urbanització, la construcció i la promoció immobiliària.
  El termini per gaudir la bonificació serà des del següent període a l'inici de les obres fins al posterior a la finalització d'aquestes fins un màxim de tres períodes. La documentació a presentar es:
  • Acreditació de la data d'inici de l'obra mitjançant un certificat del tècnic director de la mateixa, visat.
  • Acreditació amb els estatuts socials conforme l'empresa es dedica a l'activitat d'urbanització, construcció i promoció immobiliària.
  • Certificat de l'administrador de la societat o últim balanç impost sobre societats presentat a AEAT per demostrar que l'immoble no forma part de l'immobilitzat.
  • Si les obres afecten a diversos solars, s'han de detallar les ref. cadastrals de cada solar.
 • Bonificació del 50% sobre la quota de l'impost, durant tres anys, per als habitatges amb protecció oficial.
 • Bonificació del 95% de la quota els béns de naturalesa rústica de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra.
 • Bonificació del:
  a) 50 % de la quota íntegra de l'impost els béns immobles destinats a habitatges en els quals s'hagin instal·lat sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar per a l'autoconsum, i sense estar obligats per aquest fet per la normativa vigent o les ordenances municipals. Requisits:
  • Que el sistema per a l'aprofitament tèrmic de l'energia solar que cobreixi un mínim del 60 per cent de la demanda total d'aigua calenta sanitària de l'immoble.
  • Que el sistema d'aprofitament elèctric provinent de l'energia solar sigui destinat a autoconsum.
  • Que la potència elèctrica de la instal·lació fotovoltaica sigui igual o superior al 30% de la potència elèctrica contractada de l'immoble sol·licitant, i que la potència nominal mínima sigui superior a 1 kW.
  • Que l'import màxim de la bonificació serà de 100 euros anuals de la quota íntegra del tribut en el cas d'habitatges plurifamiliars i de 200 euros per a habitatges unifamiliars.
  • Que l'esmentada bonificació només serà aplicable una sola vegada per immoble, i sempre que el titular/s de la instal·lació coincideixi amb el titular/s de l'immoble o immobles beneficiat/s.
  • Que aquest benefici fiscal serà incompatible amb d'altres bonificacions de l'impost de béns immobles. En cas de concurrència s'aplicarà la bonificació més beneficiosa per al contribuent.
 • b) Bonificació del 5 % de la quota íntegra de l'impost els béns immobles destinats a habitatges plurifamiliars, en els quals s'hagin instal·lat sistemes per a l'autoconsum elèctric de l'energia provinent del sol per a subministrar energia elèctrica a les zones comunes. Aquesta bonificació només serà aplicable als habitatges vinculats a la instal·lació.
Qui ho pot sol·licitar?

El titular de l'IBI

D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques a partir de 1 d'octubre de 2016 els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:

 • Les persones jurídiques.
 • Les entitats sense personalitat jurídica.
 • Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
Documentació a aportar
 • Certificat final d'obra o documentació acreditativa de la comunicació d'obres exemptes de llicència amb la documentació requerida presentada davant l'Ajuntament.
 • Fotografies de la instal·lació acabada.
 • Certificat instal·lació de baixa tensió signada per instal·lador autoritzat.
 • Documentació acreditativa de la sol·licitud del número CAU a l'empresa distribuïdora d'electricitat. Cal disposar del número CUPS del punt de connexió.
 • Document acreditatiu de la inscripció en el Registre d'Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC) d'una instal·lació de baixa tensió.
 • Document acreditatiu d'acompliment del procediment administratiu i de la documentació acreditativa de la inscripció de la instal·lació en el Registre d'Autoconsum de Catalunya (número de inscripció al RAC).
 • Document acreditatiu de la potència contractada només en el cas que es sol·liciti la bonificació del 50% de la quota de l'IBIU.
Com es fa?

A partir de 1 d'octubre de 2016 les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria i els qui els representin, estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament.

Per internet:

 1. Clicar a "tramitar".
 2. Emplenar el formulari i revisades les dades del tràmit clicar el botó "Signar i enviar" (el procés pot trigar una mica, cal esperar).
 3. Es genera un document justificant de registre que us el podeu guardar o enviar per e-mail.
 4. Notificació:
  1. Rebrà un correu electrònic amb l'enllaç directe a la seva notificació.
  2. Accedir a la seva notificació amb certificat digital o demanant una paraula de pas d'un sol ús. Per a més informació cliqueu aquí
  3. També podrà accedir-hi a través del portal seuelectronica.granollers.cat/notificacions

Presencialment:

Presentar la sol·licitud a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania amb la documentació requerida.

Qui tramita la sol·licitud? Ajuntament
Observacions

Condicionants:

 • Les bonificacions anteriors tindran caràcter pregat, i es concediran per un període de cinc anys a partir de l'exercici següent al que figuri en el document que acrediti la legalització de la instal·lació davant de la Generalitat de Catalunya, i es mantindran pel període concedit sempre i quan no variïn les circumstàncies determinants del seu atorgament.
 • Pel gaudi de les bonificacions esmentades es requerirà que el subjecte passiu l'hagi sol·licitada abans que les respectives liquidacions adquireixin fermesa. En cas contrari, la bonificació produirà drets a partir de l'exercici següent.
 • La sol·licitud que afecti a un habitatge plurifamiliar haurà de ser única, i l'haurà de presentar la persona que ostenti la representació de tots els titulars sol·licitants. Aquesta haurà d'indicar els immobles i els titulars beneficiaris, i haurà d'anar acompanyada del document acreditatiu de representació esmentat.

D'altres condicionants:

 • Estar al corrent de pagament dels tributs municipals.
Tràmits relacionats
DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
24 de novembre de 2022

Registro Electronico4 Empreses, entitats o representants (certificat digital)

Telematico Con DNI/PIN2 Persones físiques (idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital)

Presencial5 Presencial

 • Oficina d'Atenció a la Ciutadania
  • C. Sant Josep, 7
  • Horari:

   Horari d'atenció amb cita prèvia:

   De dilluns a dijous de 8.30 a 19 h i divendres de 9 a 14 h.

   Horari d'atenció sense cita prèvia:

   De dilluns a dijous de 8.30 a 15 h i divendres de 9 a 14 h. Només es podrà agafar torn fins a mitja hora abans de l'horari de tancament.

   Horari d'estiu:

   De l'1 de juliol al 15 de setembre, de dilluns a dijous, de 8.30 a 15 h; i divendres, de 9 a 14 h.

  • Telèfon:

   010 o 93 842 66 10 (per trucar fora de Granollers)

   De dilluns a dijous, de 9 a 19h. i divendres, de 9 a 14h.
   Horari d'estiu: de 1 de juliol al 15 de setembre, de dilluns a dijous, de 9 a 15h; i divendres, de 9 a 14h.

  • <p>oac@granollers.cat</p>

   oac@granollers.cat


Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat