Inici -> Informació pública -> Catàleg de tràmits

Bonificació de la taxa d'escombraries per a beneficiaris de la prestació d'atur o PIRMI (ESC)

Descripció

Gaudiran d'una bonificació de l'import de la taxa d'escombraries les persones que ho sol·licitin i reuneixin les condicions següents:

 1. El subjecte passiu de la taxa ha de ser beneficiari de la prestació d'atur, PIRMI o tenir escassa capacitat econòmica.
 2. Els ingressos anuals que percebi la unitat familiar amb qui conviu no superi el límit d'ingressos anuals assenyalats a la taula que estableix l'ordenança fiscal de l'exercici corresponent.
 3. Que no posseeixi béns immobles diferents de l'habitatge habitual i una sola plaça d'aparcament.
 4. Estar empadronats a l'habitatge on se sol·licita el benefici fiscal.

S'ha de sol·licitar anualment i té una vigència d'1 exercici.

Qui ho pot sol·licitar? La persona titular del rebut de la taxa d'escombraries o del llogater de l'habitatge.
Període de presentació

Per tal que la bonificació tingui efectes en el padró anual, s'haurà de sol·licitar com a màxim l'1 de març de l'exercici en què es pretén aplicar.

Això no obstant, també gaudiran de la bonificació aquelles sol·licituds que compleixin els requisits i que es presentin abans de la fermesa de la liquidació: 12 de juny data límit per al 2024.

En cas contrari, quan la totalitat dels ingressos íntegres de la unitat familiar provinguin exclusivament de pensions per jubilació, incapacitat absoluta o gran invalidesa, aquest benefici fiscal tindrà efectes a partir de l'exercici següent al de la sol·licitud.

Documentació a aportar
Com es fa?

Per internet:

 1. Clicar a "tramitar".
 2. Emplenar el formulari i revisades les dades del tràmit clicar el botó "Signar i enviar" (el procés pot trigar una mica, cal esperar).
 3. Es genera un document justificant de registre que us el podeu guardar o enviar per e-mail.
 4. Notificació:
  1. Rebrà un correu electrònic amb l'enllaç directe a la seva notificació.
  2. Accedir a la seva notificació amb certificat digital o demanant una paraula de pas d'un sol ús. Per a més informació cliqueu aquí
  3. També podrà accedir-hi a través del portal seuelectronica.granollers.cat/notificacions

Presencialment:

  Presentar la sol·licitud a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania amb cita prèvia i amb la documentació requerida.

Qui tramita la sol·licitud? Servei de Gestió Tributària
Observacions

La tarifa d'aquesta Ordenança quedarà reduïda a un 50% de la taxa, per aquells pensionistes per jubilació, incapacitat total, incapacitat absoluta, gran invalidesa, aturats, PIRMI i altres subjectes passius d'escassa capacitat econòmica quan els seus
ingressos íntegres anuals i de les persones amb qui conviu, no sobrepassin la quantia mínima establerta en el quadre següent:

Per tal d'establir el benefici fiscal a atorgar, s'utilitza com a referència l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC). Per a l'exercici 2024, el Decret Llei 1/2024, de 13 de febrer, d'increment de l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) per mitigar situacions de necessitat i privació econòmica de la ciutadania de Catalunya, fixa el seu valor en 755,82 euros mensuals i 9.069,83 euros anuals.

Benefici fiscal 50% :

1 persona,  límit d'ingressos anuals IRSC X 1,00 12.244,27 €
2 persones, límit d'ingressos anuals IRSC X 1,15 14.511,73 €
3 persones, límit d'ingressos anuals IRSC X 1,30 14.965,22 €
4 persones, límit d'ingressos anuals IRSC X 1,45 16.325,69 €
5 persones, límit d'ingressos anuals IRSC X 1,60 17.686,17 €

Per al càlcul dels ingressos bruts màxims anuals per a unitats de convivència superiors a 5, per a cada membre addicional cal incrementar el coeficient multiplicador del IRSC de la categoria 5 en 0,15.

Quedaran exempts de la taxa aquells pensionistes per jubilació, incapacitat total, incapacitat absoluta, gran invalidesa, aturats, PIRMI i altres subjectes passius d'escassa capacitat econòmica quan els seus ingressos íntegres anuals i de les persones amb qui conviu, no sobrepassin la quantia mínima establerta en el quadre següent:

Benefici fiscal exempt :

1 persona,  límit d'ingressos anuals IRSC X 1,00 9.069,83 €
2 persones, límit d'ingressos anuals IRSC X 1,15 10.430,30 €
3 persones, límit d'ingressos anuals IRSC X 1,30 11.790,78 €
4 persones, límit d'ingressos anuals IRSC X 1,45 13.151,25 €
5 persones, límit d'ingressos anuals IRSC X 1,60 14.511,73 €

Per al càlcul dels ingressos bruts màxims anuals per a unitats de convivència superiors a 5, per a cada membre addicional cal incrementar el coeficient multiplicador del IRSC de la categoria 5 en 0,15.

A pesar dels imports de límit d'ingressos anuals esmentats amb anterioritat, que tenen com a base de càlcul l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), regulat per la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, cal entendre que seran aplicables aquells que estiguin vigents a la data de meritació de la taxa ( 1 de gener de cada exercici ).

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
23 d'abril de 2024

Telematico Con DNI/PIN2 Persones físiques (idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital)

Presencial5 Presencial

 • Oficina d'Atenció a la Ciutadania. Cita Prèvia
  • C. de Sant Josep, 7
  • Horari:

   Horari d'atenció sense cita prèvia:
   De dilluns a dijous de 8.30 a 15 h i divendres de 9 a 14. Només es podrà agafar torn fins a mitja hora abans de l'horari de tancament.

   Horari d'atenció amb cita prèvia:
   De dilluns a dijous de 8.30 a 19 h i divendres de 9 a 14 h.

   Demanar cita prèvia

   Horari d'estiu:
   De l'1 de juliol al 15 de setembre, de dilluns a dijous, de 8.30 a 15 h; i divendres, de 9 a 14 h.

  • Telèfon:

   010

   93 842 66 10 (per trucar fora de Granollers)

  • <p>oac@granollers.cat</p>

   oac@granollers.cat


Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat