Inici -> Informació pública -> Catàleg de tràmits

Bonificació de la taxa d'escombraries per a beneficiaris de la prestació d'atur o PIRMI

Descripció

Gaudiran d'una bonificació de l'import de la taxa d'escombraries les persones que ho sol·licitin i reuneixin les condicions següents:

 1. El subjecte passiu de la taxa ha de ser beneficiari de la prestació d'atur, PIRMI o tenir escassa capacitat econòmica.
 2. Els ingressos anuals que percebi la unitat familiar amb qui conviu no superi el límit d'ingressos anuals assenyalats a la taula que estableix l'ordenança fiscal de l'exercici corresponent.
 3. Que no poseeixi béns immobles diferents de l'habitatge habitual i una sola plaça d'aparcament.
 4. Estar empadronats a l'habitatge on se sol·licita el benefici fiscal.
Qui ho pot sol·licitar? El titular del rebut de la taxa d'escombraries o el llogater de l'habitatge.

D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques a partir de 1 d'octubre de 2016 els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:

 • Les persones jurídiques.
 • Les entitats sense personalitat jurídica.
 • Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
Període de presentació

La sol·licitud s'haurà de demanar anualment i presentar-la dins del primer trimestre de l'exercici per tenir efectes l'any en curs

Documentació a aportar
 • Sol·licitud de beneficis fiscals a la taxa d'escombraries per a beneficiaris de la prestació d'atur o PIRMI
 • Documents que acreditin els ingressos
 • Volant col·lectiu d'empadronament
 • Contracte d'arrendament, si és el cas
 • Autorització de l'arrendador a l'arrendatari, per sol·licitar la bonificació de la taxa
Com es fa?

A partir de 1 d'octubre de 2016 les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria i els qui els representin, estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament.

Per internet:

 1. Clicar a "tramitar".
 2. Emplenar el formulari i revisades les dades del tràmit clicar el botó "Signar i enviar" (el procés pot trigar una mica, cal esperar).
 3. Es genera un document justificant de registre que us el podeu guardar o enviar per e-mail.
 4. Notificació:
  1. Rebrà un correu electrònic amb l'enllaç directe a la seva notificació.
  2. Accedir a la seva notificació amb certificat digital o demanant una paraula de pas d'un sol ús. Per a més informació cliqueu aquí
  3. També podrà accedir-hi a través del portal seuelectronica.granollers.cat/notificacions

Presencialment:

Presentar la sol·licitud a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà amb la documentació requerida.

Qui tramita la sol·licitud? Ajuntament
Més informació
 • Si durant l'exercici fiscal en el qual s'aplica la bonificació, es modifiquen els ingressos econòmics que perceben els membres de la unitat familiar, fins a superar el límit d'ingressos anuals assenyalats a la taula que estableix l'ordenança fiscal es practicarà la liquidació complementaria que correspongui.
Continguts relacionats
DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
27 de novembre de 2017

Presencial Presencial

 • Oficina d'atenció al ciutadà
  • C. Sant Josep, 7
  • Horari:

   Dilluns-Dijous 8:30 a 19h.
   Divendres 8.30 a 14h.

   Horari d'estiu: de 1 de juliol al 15 de setembre, de dilluns a dijous, 8.30 a 15h; i divendres, de 8.30 a 14h.

   De 13 a 16h. els temps d'espera acostumen a ser baixos.

  • Telèfon:

   010 trucant des de Granollers

   93 842 66 10

  • Fax: 93 842 66 99
  • oac@granollers.cat

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat