Inici -> Informació pública -> Catàleg de tràmits

Bonificació de la taxa d'escombraries per pensionistes

Descripció

Gaudiran d'una bonificació del 50% de l'import de la taxa d'escombraries o quedaran exempts els pensionistes que ho sol·licitin i reuniexin les condicions següents:

 1. Els ingressons anuals que percebi la unitat familiar amb qui conviu no superi el límit d'ingressos anuals assenyalats a les taules que estableix l'ordenança fiscal de l'exercici corresponent.
 2. Que no posseixi béns immobles diferents de l'habitatge habitual i una sola plaça d'aparcament.
 3. Que l'habitatge que motiva el pagament de la taxa, sigui ocupat per la persona obligada al pagament, sola, amb el seu cònjuge per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, afinitat o adopció fins el primer grau, amb exclusió de qualsevol altra persona.

Tindrà caràcter permanent sempre i quan no es produeixi cap modificació de les circumstàncies declarades a la sol.licitud les quals s'hauràn de notificar.

Qui ho pot sol·licitar?

El titular del rebut de la taxa d'escombraries o el llogater de l'habitatge.

D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques a partir de 1 d'octubre de 2016 els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:

 • Les persones jurídiques.
 • Les entitats sense personalitat jurídica.
 • Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
Període de presentació

La sol·licitud s'haurà de presentar dins del primer trimestre de l'exercici per tenir efectes l'any en curs

Documentació a aportar
 • Sol·licitud de beneficis fiscals taxa escombraries
 • Volant col·lectiu d'empadronament
 • Contracte d'arrendament, si és el cas
 • Autorització de l'arrendador a l'arrendatari per sol·licitar la bonificació de la taxa
Com es fa?

A partir de 1 d'octubre de 2016 les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria i els qui els representin, estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament.

Per internet:

 1. Clicar a "tramitar".
 2. Emplenar el formulari i revisades les dades del tràmit clicar el botó "Signar i enviar" (el procés pot trigar una mica, cal esperar).
 3. Es genera un document justificant de registre que us el podeu guardar o enviar per e-mail.
 4. Notificació:
  1. Rebrà un correu electrònic amb l'enllaç directe a la seva notificació.
  2. Accedir a la seva notificació amb certificat digital o demanant una paraula de pas d'un sol ús. Per a més informació cliqueu aquí
  3. També podrà accedir-hi a través del portal seuelectronica.granollers.cat/notificacions

Presencialment:

Presentar la sol·licitud a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà amb la documentació requerida.

Qui tramita la sol·licitud? Ajuntament
Continguts relacionats
DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
27 d'octubre de 2017

Presencial Presencial

 • Oficina d'atenció al ciutadà
  • C. Sant Josep, 7
  • Horari:

   Dilluns-Dijous 8:30 a 19h.
   Divendres 8.30 a 14h.

   Horari d'estiu: de 1 de juliol al 15 de setembre, de dilluns a dijous, 8.30 a 15h; i divendres, de 8.30 a 14h.

   De 13 a 16h. els temps d'espera acostumen a ser baixos.

  • Telèfon:

   010 trucant des de Granollers

   93 842 66 10

  • Fax: 93 842 66 99
  • oac@granollers.cat

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat