Inici -> Informació pública -> Catàleg de tràmits

Bonificació de la taxa d'escombraries per pensionistes (ESC)

Descripció

Gaudiran d'una bonificació del 50% de l'import de la taxa d'escombraries o el 100% els pensionistes que ho sol·licitin i reuniexin les condicions següents:

 1. Els ingressons anuals que percebi la unitat familiar amb qui conviu no superi el límit d'ingressos anuals assenyalats a les taules que estableix l'ordenança fiscal de l'exercici corresponent.
 2. Que no posseixi béns immobles diferents de l'habitatge habitual i una sola plaça d'aparcament.
 3. Que l'habitatge que motiva el pagament de la taxa, sigui ocupat per la persona obligada al pagament, sola, amb el seu cònjuge per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, afinitat o adopció fins el primer grau, amb exclusió de qualsevol altra persona.

S'ha de presentar un sol cop ja que tindrà caràcter permanent mentre no es superin els límits màxims d'ingressos íntegres anuals de la unitat de convivència.

Qui ho pot sol·licitar?

La persona titular del rebut de la taxa d'escombraries o el llogater de l'habitatge.

Període de presentació

Per tal que la bonificació tingui efectes en el padró anual, s'haurà de sol·licitar com a màxim l'1 de març de l'exercici en què es pretén aplicar.

Això no obstant, també gaudiran de la bonificació aquelles sol·licituds que compleixin els requisits i que es presentin abans de la fermesa de la liquidació: 12 de juny data límit per al 2024.

En cas contrari, quan la totalitat dels ingressos íntegres de la unitat familiar provinguin exclusivament de pensions per jubilació, incapacitat absoluta o gran invalidesa, aquest benefici fiscal tindrà efectes a partir de l'exercici següent al de la sol·licitud.

Documentació a aportar
Com es fa?

Per internet:

 1. Clicar a "tramitar".
 2. Emplenar el formulari i revisades les dades del tràmit clicar el botó "Signar i enviar" (el procés pot trigar una mica, cal esperar).
 3. Es genera un document justificant de registre que us el podeu guardar o enviar per e-mail.
 4. Notificació:
  1. Rebrà un correu electrònic amb l'enllaç directe a la seva notificació.
  2. Accedir a la seva notificació amb certificat digital o demanant una paraula de pas d'un sol ús. Per a més informació cliqueu aquí
  3. També podrà accedir-hi a través del portal seuelectronica.granollers.cat/notificacions

Presencialment:

  Presentar la sol·licitud a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania amb cita prèvia i amb la documentació requerida.

Qui tramita la sol·licitud? Ajuntament
Observacions

La tarifa d'aquesta Ordenança quedarà reduïda a un 50% de la taxa, per aquells pensionistes per jubilació, incapacitat total, incapacitat absoluta, gran invalidesa, aturats, PIRMI i altres subjectes passius d'escassa capacitat econòmica quan els seus
ingressos íntegres anuals i de les persones amb qui conviu, no sobrepassin la quantia mínima establerta en el quadre següent:

Per tal d'establir el benefici fiscal a atorgar, s'utilitza com a referència l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC). Per a l'exercici 2024, el Decret Llei 1/2024, de 13 de febrer, d'increment de l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) per mitigar situacions de necessitat i privació econòmica de la ciutadania de Catalunya, fixa el seu valor en 755,82 euros mensuals i 9.069,83 euros anuals

Benefici fiscal 50% :

1 persona,  límit d'ingressos anuals IRSC X 1,00 12.244,27 €
2 persones, límit d'ingressos anuals IRSC X 1,15 14.511,73 €
3 persones, límit d'ingressos anuals IRSC X 1,30 14.965,22 €
4 persones, límit d'ingressos anuals IRSC X 1,45 16.325,69 €
5 persones, límit d'ingressos anuals IRSC X 1,60 17.686,17 €

Per al càlcul dels ingressos bruts màxims anuals per a unitats de convivència superiors a 5, per a cada membre addicional cal incrementar el coeficient multiplicador del IRSC de la categoria 5 en 0,15.

Quedaran exempts de la taxa aquells pensionistes per jubilació, incapacitat total, incapacitat absoluta, gran invalidesa, aturats, PIRMI i altres subjectes passius d'escassa capacitat econòmica quan els seus ingressos íntegres anuals i de les persones amb qui conviu, no sobrepassin la quantia mínima establerta en el quadre següent:

Benefici fiscal exempt :

1 persona,  límit d'ingressos anuals IRSC X 1,00 9.069,83 €
2 persones, límit d'ingressos anuals IRSC X 1,15 10.430,30 €
3 persones, límit d'ingressos anuals IRSC X 1,30 11.790,78 €
4 persones, límit d'ingressos anuals IRSC X 1,45 13.151,25 €
5 persones, límit d'ingressos anuals IRSC X 1,60 14.511,73 €

Per al càlcul dels ingressos bruts màxims anuals per a unitats de convivència superiors a 5, per a cada membre addicional cal incrementar el coeficient multiplicador del IRSC de la categoria 5 en 0,15.

A pesar dels imports de límit d'ingressos anuals esmentats amb anterioritat, que tenen com a base de càlcul l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), regulat per la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, cal entendre que seran aplicables aquells que estiguin vigents a la data de meritació de la taxa (1 de gener de cada exercici ).

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
23 d'abril de 2024

Telematico Con DNI/PIN2 Persones físiques (idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital)

Presencial5 Presencial

 • Oficina d'Atenció a la Ciutadania. Cita Prèvia
  • C. de Sant Josep, 7
  • Horari:

   Horari d'atenció sense cita prèvia:
   De dilluns a dijous de 8.30 a 15 h i divendres de 9 a 14. Només es podrà agafar torn fins a mitja hora abans de l'horari de tancament.

   Horari d'atenció amb cita prèvia:
   De dilluns a dijous de 8.30 a 19 h i divendres de 9 a 14 h.

   Demanar cita prèvia

   Horari d'estiu:
   De l'1 de juliol al 15 de setembre, de dilluns a dijous, de 8.30 a 15 h; i divendres, de 9 a 14 h.

  • Telèfon:

   010

   93 842 66 10 (per trucar fora de Granollers)

  • <p>oac@granollers.cat</p>

   oac@granollers.cat


Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat