Inici -> Informació pública -> Catàleg de tràmits

Bonificació de l'impost de béns immobles de naturalesa urbana per famílies nombroses

Descripció

Gaudiran d'una bonificació en la quota íntegra de l'IBIU les famílies nombroses que ho sol·licitin i reuneixin les condicions següents:

 • Categoria general de 3 a 4 fills (o dos si un és disminuït/da), i les equiparacions que determini la llei: bonificació del 65 per 100.
 • Categoria especial 5 fills o més ( o quatre si un és disminuït/da), i les equiparacions que determini la llei: bonificació del 80 per 100.
Qui ho pot sol·licitar?

El titular de l'IBIU que reuneixi els requisits

D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques a partir de 1 d'octubre de 2016 els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:

 • Les persones jurídiques.
 • Les entitats sense personalitat jurídica.
 • Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
Requisits
 1. Tenir reconeguda la condició de família nombrosa d'acord amb la Llei 25/1974 de 19 de juny, i estar en possessió del titol corresponent vigent.
 2. El subjecte passiu de l'IBI ha de ser membre de la família nombrosa.
 3. Només s'atorgarà la bonificació per l'habitatge que constitueixi la residència habitual del conjunt de la família.
 4. Requisits de renda: la suma dels ingessos íntegres de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques corresponents als membres de la família nombrosa no podrà excedir l'import que estableixi l'ordenança fiscal de l'exercici corresponent.
Període de presentació

Per gaudir de la bonificació es requerirà que el subjecte passiu l'hagi sol·licitada abans que les respectives liquidacions adquireixin fermesa

Documentació a aportar
 • Sol·licitud general (instància)
 • El títol de família nombrosa vigent
 • Volant col·lectiu d'empadronament
 • La declaració de renda dels membres de la unitat familiar que constin en el volant col·lectiu.
Com es fa?

A partir de 1 d'octubre de 2016 les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria i els qui els representin, estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament.

Per internet:

 1. Clicar a "tramitar".
 2. Emplenar el formulari i revisades les dades del tràmit clicar el botó "Signar i enviar" (el procés pot trigar una mica, cal esperar).
 3. Es genera un document justificant de registre que us el podeu guardar o enviar per e-mail.
 4. Notificació:
  1. Rebrà un correu electrònic amb l'enllaç directe a la seva notificació.
  2. Accedir a la seva notificació amb certificat digital o demanant una paraula de pas d'un sol ús. Per a més informació cliqueu aquí
  3. També podrà accedir-hi a través del portal seuelectronica.granollers.cat/notificacions

Presencialment:

Presentar la sol·licitud a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà amb la documentació requerida.

Qui tramita la sol·licitud? Ajuntament
Observacions
 1. Aquesta bonificació, que té caràcter pregat, es concedirà pel període de vigència del títol de familia nombrosa i es mantindrà mentre no variïn les circumstàncies familiars.
 2. Els contribuents hauran de comunicar qualsevol modificació a l'Ajuntament.
DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
10 de gener de 2020

Presencial Presencial

 • Oficina d'atenció al ciutadà
  • C. Sant Josep, 7
  • Horari:

   Dilluns-Dijous 8:30 a 19h.
   Divendres 8.30 a 14h.

   Horari d'estiu: de 1 de juliol al 15 de setembre, de dilluns a dijous, 8.30 a 15h; i divendres, de 8.30 a 14h.

   De 13 a 16h. els temps d'espera acostumen a ser baixos.

  • Telèfon:

   010 trucant des de Granollers

   93 842 66 10

  • Fax: 93 842 66 99
  • oac@granollers.cat

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat