Inici -> Informació pública -> Catàleg de tràmits

Bonificació de l'impost de béns immobles de naturalesa urbana per famílies nombroses

Descripció

Gaudiran d'una bonificació en la quota íntegra de l'IBIU les famílies nombroses que ho sol·licitin i reuneixin les condicions següents:

 • Categoria general de 3 a 4 fills (o dos si un és una persona amb discapacitat), i les equiparacions que determini la llei: bonificació del 65 per 100.
 • Categoria especial 5 fills o més ( o quatre si un és una persona amb discapacitat), i les equiparacions que determini la llei: bonificació del 80 per 100.
Qui ho pot sol·licitar?

El titular de l'IBIU que reuneixi els requisits.

Requisits
 1. Tenir reconeguda la condició de família nombrosa d'acord amb la Llei 25/1974 de 19 de juny, i estar en possessió del títol corresponent vigent.
 2. El subjecte passiu de l'IBI ha de ser membre de la família nombrosa.
 3. Només s'atorgarà la bonificació per l'habitatge que constitueixi la residència habitual del conjunt de la família.
 4. Requisits de renda: la suma de la base imposable general i de l'estalvi de l'Impost sobre la renda de les persones físiques corresponents als membres de la família nombrosa no podrà excedir l'import que estableixi l'ordenança fiscal de l'exercici corresponent.
Període de presentació

Per gaudir de la bonificació es requerirà que el subjecte passiu l'hagi sol·licitada abans del 2 de juny de 2022 data en què les respectives liquidacions adquireixen fermesa.

Documentació a aportar
 • Sol·licitud general (instància)
 • El títol de família nombrosa vigent
 • Volant col·lectiu d'empadronament
 • La declaració de renda dels membres de la unitat familiar que constin en el volant col·lectiu.
Com es fa?

Per internet:

 1. Clicar a "tramitar".
 2. Emplenar el formulari i revisades les dades del tràmit clicar el botó "Signar i enviar" (el procés pot trigar una mica, cal esperar).
 3. Es genera un document justificant de registre que us el podeu guardar o enviar per e-mail.
 4. Notificació:
  1. Rebrà un correu electrònic amb l'enllaç directe a la seva notificació.
  2. Accedir a la seva notificació amb certificat digital o demanant una paraula de pas d'un sol ús. Per a més informació cliqueu aquí
  3. També podrà accedir-hi a través del portal seuelectronica.granollers.cat/notificacions

Presencialment:

  Presentar la sol·licitud a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania amb cita prèvia i amb la documentació requerida.

Qui tramita la sol·licitud? Ajuntament
Observacions
 1. Aquesta bonificació, que té caràcter pregat, es concedirà pel període de vigència del títol de família nombrosa i es mantindrà mentre no variïn les circumstàncies familiars.
 2. Els contribuents hauran de comunicar qualsevol modificació a l'Ajuntament.
DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
19 de maig de 2022

Telematico Con DNI/PIN2 Persones físiques (idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital)

Presencial5 Presencial

 • Oficina d'Atenció a la Ciutadania. Cita Prèvia
  • C. Sant Josep, 7
  • Horari:

   Horari d'atenció sense cita prèvia:
   De dilluns a dijous de 8.30 a 15 h i divendres de 9 a 14. Només es podrà agafar torn fins a mitja hora abans de l'horari de tancament.

   Horari d'atenció amb cita prèvia:
   De dilluns a dijous de 8.30 a 19 h i divendres de 9 a 14 h.

   Demanar cita prèvia

   Horari d'estiu:
   De l'1 de juliol al 15 de setembre, de dilluns a dijous, de 8.30 a 15 h; i divendres, de 9 a 14 h.

  • Telèfon:

   010

   93 842 66 10 (per trucar fora de Granollers)

  • <p>oac@granollers.cat</p>

   oac@granollers.cat


Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat