Inici -> Informació pública -> Catàleg de tràmits

Llicència d'obres menors

Descripció

Sol·licitar llicència d'obres menors que requereixen projecte tècnic i que estan incloses en alguna de les actuacions següents:

 • A Reforma a l'interior d'habitatges existents, que comporten modificació o nova distribució, afectació puntual de l'estructura i/o façana.
 • B Obres i actuacions a l'interior de locals i naus existents que comporten modificació o nova distribució, afectació puntual de l'estructura i/o façana, sense canvi d'ús a residencial.
 • C. Actuacions globals de pintura i rehabilitació de façanes i celoberts, sense modificació de la composició d'obertures.
 • D. Rehabilitació global de cobertes i terrats, sense modificació del sistema estructural ni de la volumetria.
 • E. Obres d'edificació de nova construcció d'escassa entitat constructiva
 • F. Instal·ació de grues torre
 • G. Actuacions en exteriors de finques en sòl no urbanitzable. 
 • H. Pròrroga d'una obra menor.
Qui ho pot sol·licitar?

L'interessat o qualsevol persona física o jurídica, actuant en representació d'aquest.

D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques a partir de 1 d'octubre de 2016 els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:

 • Les persones jurídiques.
 • Les entitats sense personalitat jurídica.
 • Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
Requisits

Presentar la sol·licitud de llicència d'obra menor juntament amb la documentació requerida i pagament de la taxa, ICIO i dipòsits.

Documentació a aportar

En tos els casos: Projecte tècnic signat pel tècnic i l'interessat.

Documentació específica segons el tipus d'obra que es realitza:

 • A Reforma a l'interior d'habitatges existents, que comporten modificació o nova distribució, afectació puntual de l'estructura i/o façana (excepte les modificacions que suposin la variació de la superfície dels habitatges o el nombre d'entitats independents).
  • Justificació del D141/2012 i del POUM, i certificat d'habitabilitat.
  • Justificació del CTE, si s'escau.
  • Plànols d'estat actual i proposta (plantes i seccions), a escala adequada i acotats.
  • Estudi bàsic de seguretat i salut, si cal.
  • Full d'assumeix o certificat de compatibilitat del tècnic responsable.

Tècnics habilitats: Arquitectes superiors i arquitectes tècnics

 • B Obres i actuacions a l'interior de locals i naus existents que comporten modificació o nova distribució, afectació puntual de l'estructura i/o façana, sense canvi d'ús a residencial (No suposa la modificació substancial de la distribució de la totalitat de l'edifici, ni l'alteració dels límits de les seves entitats).
  • Justificació de la normativa d'aplicació (*).
  • Plànols d'estat actual i proposta (plantes i seccions), a escala adequada i acotats.
  • Estudi bàsic de seguretat i salut, si cal.
  • Full d'assumeix o certificat de compatibilitat del tècnic responsable.
 • C. Actuacions globals de pintura i rehabilitació de façanes i celoberts (sense modificació de la composició d'obertures).
  • Justificació de la normativa d'aplicació (*).
  • Plànols estat actual i proposta (plantes i seccions), a escala adequada i acotats.
  • Estudi bàsic de seguretat i salut, si cal.
  • Full d'assumeix o certificat de compatibilitat del tècnic responsable.
 • D. Rehabilitació global de cobertes i terrats (sense modificació del sistema estructural ni de la volumetria).
  • Justificació de la normativa d'aplicació (*).
  • Plànols d'estat actual i proposta (plantes i seccions), a escala adequada i acotats.
  • Estudi bàsic de seguretat i salut, si cal.
  • Full d'assumeix o certificat de compatibilitat del tècnic responsable.
 • E. Obres edificació nova construcció escassa entitat constructiva i senzillesa tècnica que no tinguin caràcter residencial (eventual o permanent) ni públic i siguin d'una sola planta, i que no se situin en sòl no urbanitzable o urbanitzable delimitat.
  • Justificació de la normativa d'aplicació*
  • Plànols estat actual i proposta (plantes i seccions), a escala adequada i acotats.
  • Estudi básic de seguretat i salut, si cal
  • Full d'assumeix o certificat de compatibilitat del tècnic responsable.
 • F. Instal·lació de grues torre
  • Projecte tècnic
  • Estudi bàsic de seguretat i salut
  • Full d'assumeix del tècnic respinsable
  • Certificat de tramitació de llicència municipal de grua desmuntada
  • Assegurança de responsabilitat civil
  • Documentació acreditativa d'haver presentat a la OGE la declaració responsable `per a la posada en servei de la grua torre.

Tècnics habilitats suposits B C D i E: arquitectes superiors, enginyers superiors, arquitectes tècnics i enginyers tècnics.

 • G. Actuacions en exteriors de finques en sòl no urbanitzable (tala puntual d'arbrat que no estigui catalogat, moviments de terres inferiors a 1m de desnivell, reparació de paviments i/o instal·lacions, construcció de tanques perimetrals).
 • H. Pròrroga d'una obra menor.
  • Indicar número d'expedient del qual prové

(*) Veure la justificació de la normativa d'aplicació en el document de la sol·licitud de la llicència.

Com es fa?

A partir de 1 d'octubre de 2016 les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria i els qui els representin, estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament.

Per internet:

 1. Clicar a "tramitar".
 2. Emplenar el formulari i revisades les dades del tràmit clicar el botó "Signar i enviar" (el procés pot trigar una mica, cal esperar).
 3. Es genera un document justificant de registre que us el podeu guardar o enviar per e-mail.
 4. Pagament de la Taxa:
  1. Rebrà un correu electrònic, comunicant que ja disposen del rebut de la llicència, dipositat a la carpeta ciutadana a l'apartat "Consulta i pagament de rebuts pendents". Cliqueu a la icona de la lupa que trobareu a l'esquerra del rebut per realitzar el pagament. En cas d'haver-hi un representant, també podrà accedir al rebut a l'apartat "Gestió de rebuts com a representat legal" .
  2. Fer el pagament de la taxa que inclou ICIO i/o dipòsits, amb targeta, banca electrònica o imprimir la carta de pagament i pagar per finestreta a les entitats financeres que consten en el document.
  3. Un cop realitzat el pagament cal enviar el justificant amb el tràmit " Aportació de documentació requerida". Cal cercar amb el botó de la lupa i seleccionar el codi de requeriment facilitat en el mail. Si no troba aquest codi ha de seleccionar l'opció "Aportació lliure" i en el camp "Referencia" posar el número d'expedient
 5. Notificació:
  1. Rebrà un correu electrònic amb l'enllaç directe a la seva notificació.
  2. Accedir a la seva notificació amb certificat digital o demanant una paraula de pas d'un sol ús al portal seuelectronica.granollers.cat/notificacions

Presencialment:

  Presentar la sol·licitud amb la documentació requerida a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà,  pagar la taxa corresponent que inclou ICIO i/o dipòsits, amb targeta de crèdit/dèbit.

Preu i forma de pagament

Es fa per autoliquidació de la taxa, ICIO i/o dipòsits per runes, per reposició de serveis i/o taxa d'ocupació de via pública

Ordenances Fiscals 2.2., Epígraf 3.2: Llicències obres menors que requereixen projecte: 103€.
Ordenances Fiscals 1.3 Art. 5.4 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres; tipus de gravamen el 3,451% del pressupost
Decret 89/2010 de Programa de Gestió de Residus de la Contruccio de Catalunya (PROGROC) Art. 11, caldrà dipositar una garantia en concepte de runes, terres i/o residus de mínim 150€.
Ordenances Fiscals 2.2 Art. 10.3 Dipòsit reposició serveis mínm de 65€.
La taxa d'ocupació de via pública, si s'escau, que es regula a les Ordenances Fiscals 2.13.

Per més informació sobre el càlcul del la taxa veure document adjunt al tràmit.

Normativa

Art 187 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme (consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost.

Llei 7/2001, del 27 de juliol, de mesures fiscals i finances),

Article 33 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

Qui tramita la sol·licitud? Habitatge i urbanisme
Més informació

Habitatge i urbanisme

Tràmits relacionats
DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
11 d'octubre de 2019

Presencial Presencial

 • Oficina d'atenció al ciutadà
  • C. Sant Josep, 7
  • Horari:

   Dilluns-Dijous 8:30 a 19h.
   Divendres 8.30 a 14h.

   Horari d'estiu: de 1 de juliol al 15 de setembre, de dilluns a dijous, 8.30 a 15h; i divendres, de 8.30 a 14h.

   De 13 a 16h. els temps d'espera acostumen a ser baixos.

  • Telèfon:

   010 trucant des de Granollers

   93 842 66 10

  • Fax: 93 842 66 99
  • oac@granollers.cat

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat