Inici -> Informació pública -> Catàleg de tràmits

Sol·licitud de subvencions al pagament de lloguer 2023

Descripció

L'objectiu d'aquestes subvencions és facilitar l'accés i manteniment d'un habitatge en règim de lloguer, mitjançant un conjunt d'ajudes directes per a persones físiques que tenen el seu domicili habitual i permanent a Granollers, contribuint al pagament de despeses per a l'accés i conservació d'un habitatge en règim de lloguer, facilitant l'accés a l'habitatge en règim de lloguer a Granollers.

Qui ho pot sol·licitar?

 Ser persona física i posseir la nacionalitat espanyola o la d'algun dels Estats membres de la Unió Europea o, en el cas dels estrangers no comunitaris, tenir residència legal a Espanya

Requisits
 • Formar part d'un dels col·lectius que es determina en aquesta convocatòria:

Programa 1 - Joves menors de 35 anys: Tenir una edat compresa entre els 18 anys i fins els 35 anys (35 anys inclòs), en el moment de presentar la sol·licitud, per part d'un dels titulars del contracte d'arrendament que ha de ser el sol·licitant de la subvenció.
Programa 2 - Persones majors de 65 anys: Tenir més de 65 anys (65 anys inclòs) en el moment de presentar la sol·licitud per part d'un dels titulars del contracte d'arrendament que ha de ser el sol·licitant de la subvenció.
Programa 3 - Règim general: caldrà reunir, com a mínim, una de les condicions següents:

  • Ser titular d'un contracte d'arrendament formalitzat a través del servei Borsa de Lloguer Municipal.
  •  Reunir la condició de família monoparental.
  •  Que la sol·licitant i titular del contracte sigui una dona víctima de violència masclista.
  •  Acreditar que un membre de la unitat familiar té una discapacitat superior al 33%
 • No superar els ingressos màxims segons consta a les bases reguladors
 • Acreditar uns ingressos propis mínims suficients per pagar el lloguer.
 • El contracte d'arrendament ha de ser d'ús d'habitatge i ha d'estar formalitzat amb la propietat de l'immoble directament o amb el representant/administrador.
 • Constituir el seu domicili amb caràcter habitual i permanent a l'habitatge en lloguer, que ha de ser necessàriament a Granollers.
 •  Pagar el lloguer de l'habitatge per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, o rebut emès pel propietari/ administrador de la finca
 •  L'habitatge ha de disposar de Cèdula d'Habitabilitat vigent i Certificat Energètic.
 •  Complir la resta de requisits i condicions regulats en les bases i en la convocatòria
Període de presentació

Del 14 de març al 12 d'abril de 2024

Documentació a aportar

1. Imprès de sol·licitud, segons model oficial

2. Documentació de la unitat familiar/convivència

 • DNI/NIE del sol·licitant i de tots els membres de la unitat familiar o de convivència
 • Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de l'Ajuntament de Granollers, mitjançant model normalitzat, o certificat equivalent.

3. Documentació específica a aportar, segons el cas

 • Menors d'edat: llibre de família.
 • Separació o divorci: conveni regulador i sentència judicial, o en el seu defecte, acreditació de la seva tramitació.
 • Famílies monoparentals: carnet acreditatiu vigent.
 • Famílies amb un membre amb alguna discapacitat superior al 33%: certificació emesa per l'ICASS corresponent a la declaració de la discapacitat i grau.
 • Dones víctimes de violència masclista: documentació acreditativa corresponent.

4. Documentació sobre l'habitatge en lloguer:

 • Contracte d'arrendament signat, on haurà de constar haver dipositat com a mínim una mensualitat de fiança en favor de la propietat (llevat contractes signats abans de la Llei 29/1994 de 24 de novembre, d'arrendaments urbans)
 • Documents acreditatius d'haver abonat abonats les mensualitats de lloguer de l'any 2023, des de l'inici del lloguer fins a desembre 2023. Haurà de constar les dades del llogater, del propietari/administrador i el concepte.
 • Línia 1 - Contractes 2023: Autoliquidació de l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats del contracte d'arrendament corresponent, amb acreditació de la seva liquidació/pagament en el cas d'estar subjecte i no exempt. En cas de tramitació telemàtica, impressió de l'autoliquidació presentada i abonada amb dades de control i verificació.

5. Documentació a consultar d'ofici per l'Oficina d'habitatge, en cas de no aportar-se amb la sol·licitud:

 • Certificat de convivència
 • Ingressos de la unitat familiar/convivència corresponents a l'últim període impositiu
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'estat
 • Estar al corrent de les obligacions amb la seguretat social
 • Estar al corrent de pagament amb l'Ajuntament de Granollers
 • Cèdula d'Habitabilitat en vigor de l'habitatge en lloguer
 • Certificat Energètic o de l'etiqueta corresponent de l'habitatge en lloguer
 • Informació relativa a disposar habitatge/s en propietat
Com es fa?

Per internet:

 1. Clicar a "tramitar".
 2. Emplenar el formulari i revisades les dades del tràmit clicar el botó "Signar i enviar" (el procés pot trigar una mica, cal esperar).
 3. Es genera un document justificant de registre que us el podeu guardar o enviar per e-mail.

Presencialment:

Demanar cita prèvia a l'Oficina d'habitage de Granollers

Presentar la sol·licitud degudament complimentada i amb la documentació requerida el dia de la cita

Qui tramita la sol·licitud? Habitatge i urbanisme
ENLLAÇOS D'INTERÈS
27 de març de 2024

Telematico Con DNI/PIN2 Persones físiques (idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital)

Presencial5 Presencial


Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat