Inici -> Informació pública -> Subvencions, ajuts i beques

Subvencions al pagament de Lloguer de l'any 2023, a càrrec del pressupost 2024

Finalitat: L'objectiu d'aquestes subvencions és facilitar l'accés i manteniment d'un habitatge en règim de lloguer, mitjançant un conjunt d'ajudes directes per a persones físiques que tenen el seu domicili habitual i permanent a Granollers, contribuint al pagament de despeses per a l'accés i conservació d'un habitatge en règim de lloguer a Granollers."

Beneficiaris/àries: Podran sol·licitar aquestes subvencions totes aquelles persones físiques que són titulars, com a arrendatàries, d'un contracte d'arrendament per a ús d'habitatge que estigui ubicat a Granollers, i que reuneixin els següents requisits:

 • a) Formar part d'un dels col·lectius que es determini en la corresponent convocatòria.
 • b) Ser persona física i posseir la nacionalitat espanyola o la d'algun dels Estats membres de la Unió Europea o, en el cas dels estrangers no comunitaris, tenir residència legal a Espanya.
 • c) No superar els ingressos màxims segons consta a l'annex 1 d'aquestes bases.
 • d) Acreditar uns ingressos propis mínims suficients per pagar el lloguer.
 • e) El contracte d'arrendament ha de ser d'ús d'habitatge i ha d'estar formalitzat amb la propietat de l'immoble directament o amb el representant/administrador.
 • f) Constituir el seu domicili amb caràcter habitual i permanent a l'habitatge en lloguer, que ha de ser necessàriament a Granollers, i que s'acreditarà mitjançant empadronament. Durant la percepció de l'ajut s'haurà de mantenir la residencia habitual i permanent en un habitatge objecte d'arrendament a Granollers, acreditat a través de l'empadronament.
 • g) Que consti en el contracte l'obligació d'haver constituït com a mínim, una mensualitat de fiança en favor de la propietat, en els termes indicats a l'article 36 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans. No és obligatori en els contractes formalitzats amb la normativa d'arrendaments anterior.
 • h) Pagar el lloguer de l'habitatge per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, o rebut emès pel propietari/ administrador de la finca, com a mínim, a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud. Hauran de constar les dades del llogater, del propietari/administrador i el concepte.
 • i) L'habitatge ha de disposar de Cèdula d'Habitabilitat vigent i Certificat Energètic.
 • j) No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • k) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la seguretat social, i no tenir deutes pendents ni sancions de naturalesa tributària amb l'Ajuntament de Granollers, segons resulta de l'article 18 i 19 del Reial Decret 887/2006, que aprova el Reglament de la Llei general de subvencions.

No podran ser beneficiaris/àries:

 • a) Les persones arrendatàries d'habitatges gestionats o administrats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
 • b) Els que tinguin un o més habitatges en propietat a l'estat espanyol o tinguin atribuït un dret real d'ús i gaudi, llevat que:
  • b1) siguin titulars d'un únic habitatge en un percentatge no superior al 50%.
  • b2) que, tot i superant aquest percentatge, estigui atorgat un dret real d'ús i gaudi de l'habitatge a un tercer, que s'haurà d'acreditar mitjançant l'escriptura pública corresponent o títol judicial.
 • c) Els qui tinguin parentiu en primer o segon grau de consanguinitat o d'afinitat amb l'arrendador del seu habitatge habitual. El mateix criteri s'aplicarà a la relació entre l'arrendador i l'arrendatari, quan el primer sigui una persona jurídica respecte de qualsevol dels seus socis o partíceps. S'exceptua els casos en els que la renda de lloguer estipulada sigui igual o superior a la resultant de l´Índex de referència de preus de lloguer publicat per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya a través del seu portal (per un habitatge en bon estat).
 • d) No es podran obtenir les Subvencions a l'accés de la Línia 1 quan ja s'hagi estat perceptor de les subvencions a l'accés en convocatòries municipals anteriors.

Segons les bases, l'article 2.1 a), s'especifica per a aquesta convocatòria, els col·lectius que poden optar a aquestes subvencions:

 • Programa 1 - joves menors de 35 anys: Tenir una edat compresa entre els 18 anys i fins els 35 anys (35 anys inclòs), en el moment de presentar la sol·licitud, per part d'un dels titulars del contracte d'arrendament que ha de ser el sol·licitant de la subvenció.
 • Programa 2 - persones majors de 65 anys: Tenir més de 65 anys (65 anys inclòs) en el moment de presentar la sol·licitud per part d'un dels titulars del contracte d'arrendament que ha de ser el sol·licitant de la subvenció.
 • Programa 3 - règim general: Caldrà reunir, com a mínim, una de les condicions següents:
  • Ser titular d'un contracte d'arrendament formalitzat a través del servei Borsa de Lloguer Municipal.
  • Reunir la condició de família monoparental.
  • Que la sol·licitant i titular del contracte sigui una dona víctima de violència masclista.
  • Acreditar que un membre de la unitat familiar té una discapacitat superior al 33%

Termini de presentació de les sol·licituds: Les sol·licituds es podran presentar del 14 de març fins al 12 d'abril de 2024

Data de publicació:  13 de març de 2024

Entrada en vigor:  14 de març de 2024
Fi de vigor:  12 d'abril de 2024

27 de març de 2024

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat