Inici -> Informació pública -> Catàleg de tràmits

Llicència per a la tinença i conducció d'animals potencialment perillosos

Descripció

Obtenir o renovar la llicència de tinença/conducció de gossos potencialment perillosos (1 llicència per cada propietari/conductor)

Qui ho pot sol·licitar?
 • Les persones propietàries d'un gos catalogat com a potencialment perillós o que tingui unes característiques fí­siques i de caràcter que facin previsible la seva perillositat.
 • Qui, sense ser propietari d'un d'aquests animals, el condueixi de manera habitual per espais públics.

D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques a partir de 1 d'octubre de 2016 els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:

 • Les persones jurídiques.
 • Les entitats sense personalitat jurídica.
 • Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
Requisits
 • Ser major d'edat
 • No haver estat condemnat per delictes violents
 • No estar privat, per resolució judicial o administrativa, del dret a la possessió d'animals potencialment perillosos
 • Disposar de capacitat física i aptitud psicològica
 • Haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil de 150.253
 • El gos ha d'estar censat i identificat
Documentació a aportar
 • Sol·licitud de llicència per la tinença d'animals potencialment perillosos
 • Document d'identitat
 • Declaració jurada de l'interessat de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus relacionades amb la tinença d'animals potencialment perillosos 
 • Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil (indicant el núm. de xip del gos) i rebut acreditatiu del seu pagament (cobertura de l'assegurança no inferior a 150.253)
 • Certificat de capacitat física i aptitud psicològica
 • Acreditació de la identificació de l'animal mitjançant microxip
 • Fitxa de l'assentament al Registre d'Animals de Companyia
Com es fa?

A partir de 1 d'octubre de 2016 les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria i els qui els representin, estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament.

Per internet:

 1. Clicar a "tramitar".
 2. Emplenar el formulari i revisades les dades del tràmit clicar el botó "Signar i enviar" (el procés pot trigar una mica, cal esperar).
 3. Es genera un document justificant de registre que us el podeu guardar o enviar per e-mail.
 4. Pagament de la Taxa:
  1. Anar a la carpeta ciutadana a "Consulta i pagament de rebuts pendents". En cas de no constar el rebut pendent de pagament el rebrà per correu electrònic el més aviat possible.
  2. Fer el pagament de la taxa amb targeta, banca electrònica o imprimir la carta de pagament i pagar per finestreta a les entitats financeres que consten en el document.
  3. Un cop realitzat el pagament cal enviar el justificant al l'adreça de correu electrònic salutpublicaiconsum@ajuntament.granollers.cat
 5. Notificació:
  1. Rebrà un correu electrònic amb l'enllaç directe a la seva notificació.
  2. Accedir a la seva notificació amb certificat digital o demanant una paraula de pas d'un sol ús. Per a més informació cliqueu aquí
  3. També podrà accedir-hi a través del portal seuelectronica.granollers.cat/notificacions

Presencialment:

Presentar la sol·licitud a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà i pagar la taxa corresponent amb targeta de crèdit/dèbit

Preu i forma de pagament

OF. 2.19. Epígraf 3. Per control sanitari preventiu sobre els animals domèstics

2. Per atorgament i renovació de la llicència  per a la tinenca i conduccio de gossos potencialment perillosos: 55,98€

3. Per modificacio de la llicencia per a la tinenca i conduccio de gossos potencialment perillosos (inclusio d'unnou animal): 20,00€

Qui tramita la sol·licitud? Salut pública
Observacions

Quan es demana una renovació de llicència, el cost i la documentació són els mateixos que quan es treu la llicència inicial (que dura 5 anys)

Quan una mateixa persona sol·licita llicència per dos o més gossos en el mateix moment o sol·licita la inclusió d'un segon gos en la llicència que ja te vigent, la primera és a preu normal i les altres a preu reduït

 • Són races potencialment perilloses les següents i els seus encreuaments:
  • american staffordshire terrier
  • akita inu
  • bull mastiff
  • doberman
  • dogo argentí
  • dogo de burdeos
  • fila frasileiro
  • mastí napolità
  • pit-bull terrier
  • presa canari
  • rottweiler
  • staffordshire bull terrier
  • tosa japonès
 • A més, els animals que tenen totes o la majoria de les característiques següents:
  • Forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència.
  • Caràcter marcat i gran valor.
  • Pèl curt.
  • Perímetre toràcic entre 60 i 80 cm, alçada de creu entre 50 i 70 cm, pes superior a 20 kg.
  • Coll ample, musculós, curt.
  • Pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt.
  • Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes, i extremitats posteriors molt musculoses, amb potes relativament llargues forman un angle moderat.
Més informació

Certificat de capacitat fí­sica i aptitud psicològica: Aquest certificat l'emeten els centres de reconeixement per a l'obtenció o revisió de permisos de conduir autoritzats pel Departament de Sanitat i Seguretat Social, després de comprovar que es reuneixen els requisits de capacitat física i aptitud psicològica.

Acreditació de la identificació de l'animal mitjançant microxip: S'acredita a través de fotocòpia de la inscripció en el registre d'animals domèstics o fotocòpia de la cartilla sanitària on apareixen les dades de l'animal i el codi d'identificació.

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
16 de gener de 2018

Presencial Presencial

 • Oficina d'atenció al ciutadà
  • C. Sant Josep, 7
  • Horari:

   Dilluns-Dijous 8:30 a 19h.
   Divendres 8.30 a 14h.

   Horari d'estiu: de 1 de juliol al 15 de setembre, de dilluns a dijous, 8.30 a 15h; i divendres, de 8.30 a 14h.

   De 13 a 16h. els temps d'espera acostumen a ser baixos.

  • Telèfon:

   010 trucant des de Granollers

   93 842 66 10

  • Fax: 93 842 66 99
  • oac@granollers.cat

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat