Inici -> Informació pública -> Catàleg de tràmits

Llicència per a la tinença i conducció d'animals potencialment perillosos

Descripció

Obtenir o renovar la llicència de tinença/conducció de gossos potencialment perillosos (1 llicència per cada propietari/conductor)

Qui ho pot sol·licitar?
 • Les persones propietàries d'un gos catalogat com a potencialment perillós o que tingui unes característiques fí­siques i de caràcter que facin previsible la seva perillositat.
 • Qui, sense ser propietari d'un d'aquests animals, el condueixi de manera habitual per espais públics.

D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques a partir de 1 d'octubre de 2016 els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:

 • Les persones jurídiques.
 • Les entitats sense personalitat jurídica.
 • Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
Requisits
 • Ser major d'edat
 • No haver estat condemnat per delictes violents
 • No estar privat, per resolució judicial o administrativa, del dret a la possessió d'animals potencialment perillosos
 • Disposar de capacitat física i aptitud psicològica
 • Haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil de 150.253
 • El gos ha d'estar censat i identificat
Documentació a aportar
 • Sol·licitud de llicència per la tinença d'animals potencialment perillosos
 • Document d'identitat
 • Declaració jurada de l'interessat de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus relacionades amb la tinença d'animals potencialment perillosos 
 • Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil (indicant el núm. de xip del gos) i rebut acreditatiu del seu pagament (cobertura de l'assegurança no inferior a 150.253)
 • Certificat de capacitat física i aptitud psicològica
 • Acreditació de la identificació de l'animal mitjançant microxip
 • Fitxa de l'assentament al Registre d'Animals de Companyia
Com es fa?

A partir de 1 d'octubre de 2016 les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria i els qui els representin, estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament.

Per internet:

 1. Clicar a "tramitar".
 2. Emplenar el formulari i revisades les dades del tràmit clicar el botó "Signar i enviar" (el procés pot trigar una mica, cal esperar).
 3. Es genera un document justificant de registre que us el podeu guardar o enviar per e-mail.
 4. Pagament de la Taxa:
  1. Anar a l'apartat "Altres rebuts i autoliquidacions" de la carpeta ciutadana.
  2. En cas de no constar el rebut rebrà, el més aviat possible, un correu electrònic conforme ja el té disponible a la carpeta ciutadana.
   El rebut es generarà amb les dades de l'interessat que consten a la sol·licitud.
   En cas d'haver-hi representant també podrà accedir al rebut en aquest mateix apartat.
  3. Fer el pagament de la taxa amb targeta, banca electrònica o imprimir la carta de pagament i pagar per finestreta a les entitats financeres que consten en el document.
  4. Un cop realitzat el pagament cal enviar el justificant al l'adreça de correu electrònic salutpublicaiconsum@ajuntament.granollers.cat
 5. Notificació:
  1. Rebrà un correu electrònic amb l'enllaç directe a la seva notificació.
  2. Accedir a la seva notificació amb certificat digital o demanant una paraula de pas d'un sol ús. Per a més informació cliqueu aquí
  3. També podrà accedir-hi a través del portal seuelectronica.granollers.cat/notificacions

Presencialment:

Presentar la sol·licitud a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà i pagar la taxa corresponent amb targeta de crèdit/dèbit

Preu i forma de pagament

OF. 2.19. Epígraf 3. Per control sanitari preventiu sobre els animals domèstics

2. Per atorgament i renovació de la llicència  per a la tinenca i conduccio de gossos potencialment perillosos: 55,98€

3. Per modificacio de la llicencia per a la tinenca i conduccio de gossos potencialment perillosos (inclusio d'unnou animal): 20,00€

Qui tramita la sol·licitud? Salut pública
Observacions

Quan es demana una renovació de llicència, el cost i la documentació són els mateixos que quan es treu la llicència inicial (que dura 5 anys)

Quan una mateixa persona sol·licita llicència per dos o més gossos en el mateix moment o sol·licita la inclusió d'un segon gos en la llicència que ja te vigent, la primera és a preu normal i les altres a preu reduït

 • Són races potencialment perilloses les següents i els seus encreuaments:
  • american staffordshire terrier
  • akita inu
  • bull mastiff
  • doberman
  • dogo argentí
  • dogo de burdeos
  • fila frasileiro
  • mastí napolità
  • pit-bull terrier
  • presa canari
  • rottweiler
  • staffordshire bull terrier
  • tosa japonès
 • A més, els animals que tenen totes o la majoria de les característiques següents:
  • Forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència.
  • Caràcter marcat i gran valor.
  • Pèl curt.
  • Perímetre toràcic entre 60 i 80 cm, alçada de creu entre 50 i 70 cm, pes superior a 20 kg.
  • Coll ample, musculós, curt.
  • Pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt.
  • Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes, i extremitats posteriors molt musculoses, amb potes relativament llargues forman un angle moderat.
Més informació

Certificat de capacitat fí­sica i aptitud psicològica: Aquest certificat l'emeten els centres de reconeixement per a l'obtenció o revisió de permisos de conduir autoritzats pel Departament de Sanitat i Seguretat Social, després de comprovar que es reuneixen els requisits de capacitat física i aptitud psicològica.

Acreditació de la identificació de l'animal mitjançant microxip: S'acredita a través de fotocòpia de la inscripció en el registre d'animals domèstics o fotocòpia de la cartilla sanitària on apareixen les dades de l'animal i el codi d'identificació.

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
5 de maig de 2020

Registro Electrónico4 Empreses, entitats o representants (certificat digital)

Telemático Con DNI/PIN2 Persones físiques (idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital)

Presencial5 Presencial

 • Oficina d'atenció al ciutadà
  • C. Sant Josep, 7
  • Horari:

   De dilluns a divendres en horari de 9 a 14 h. Cal sol·licitar cita prèvia trucant al 93 842 6610

  • Telèfon:

   010 trucant des de Granollers

   93 842 66 10< o al 010/p>

  • Fax: 93 842 66 99
  • oac@granollers.cat

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat