Inici -> Informació pública -> Catàleg de tràmits

Assabentat d'obres

Descripció

Comunicar, amb caràcter previ al seu inici, petites actuacions que no estan sotmeses a comunicació prèvia (amb documentació) ni a llicència prèvia municipal (amb projecte tècnic). Les actuacions no poden comportar una variació de superfícies, volums, ni afectar estructura ni la distribució interior. No poden afectar edificis catalogats, ni implicar canvi d'ús.

Qui ho pot sol·licitar?

L'interessat o qualsevol persona física o jurídica, actuant en representació d'aquest.

D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques a partir de 1 d'octubre de 2016 els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:

 • Les persones jurídiques.
 • Les entitats sense personalitat jurídica.
 • Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
Requisits

Tipus d'actuacions que es poden realitzar:

En el cas d'habitatges:

 • Reforma de cuina i/o bany existents, sense alteració d'envans (substitució de mobiliari sanitari, armaris i taulells)
 • Enguixar parets o sostres
 • Reparació, substitució i/o col·locació de fals sostre
 • Reparació, substitució i/o col·locació de paviment en interiors privatius
 • Reparació i/o substitució de fusteria o serralleria (portes, finestres, persianes, baranes ...)
 • Reparar o renovar les instal·lacions a l'interior de l'habitatge

Altres:

 • Pintar parets o sostres d'interior d'espais comuns d'edificis residencials i locals o naus sense ús
 • Treballs de neteja, desmuntatge i retirada d'elements mòbils en habitatges, locals, naus o oficines, previs a la seva adequació.
 • Reparació no estructural d'humitats puntuals en balcons, terrasses, terrats i cobertes.
 • Reparació, substitució i/o col·locació de fals sostre; reparació, substitució i/o col·locació de paviment; en locals sense ús i/o canvi d'activitat
 • Treballs de neteja, desbrossament o jardineria a l'interior d'un solar, sempre que no impliqui la modificació del terreny, ni la tala d'arbres.

El termini màxim per a la realització de les obres és de 90 dies.

Documentació a aportar
 • Full d'assabentat d'obres
Com es fa?

A partir de 1 d'octubre de 2016 les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria i els qui els representin, estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament.

Per internet:

 1.  Clicar a "tramitar".
 2.  Emplenar el formulari i revisades les dades del tràmit clicar el botó "Tramitar". Es genera un document justificant de registre que el trobareu a la "Bustia de documents".
 3. Pagament de la Taxa:
  1. Anar a la carpeta ciutadana a "Consulta i pagament de rebuts pendents". En cas de no constar el rebut pendent de pagament se us generarà el més aviat possible i rebereu un correu electrònic avisant d'aquest fet.
  2. Fer el pagament de la taxa amb targeta, banca electrònica o imprimir la carta de pagament i pagar a les entitats financeres que consten en el document.
  3. Un cop realitzat el pagament cal enviar el justificant amb el tràmit " Aportació de documentació requerida". Cal cercar amb el botó de la lupa i seleccionar el codi de requeriment facilitat en el mail. Si no troba aquest codi ha de seleccionar l'opció "Aportació lliure" i en el camp "Referencia" posar el número d'expedient

Presencialment:

 1. Presentar el full de conformitat d'obres exemptes de llicència (assabentat)
 2. Pagar la taxa corresponent amb targeta de crèdit/dèbit en el moment de presentar la sol·licitud.
 3. El rebut de la taxa pagada i la còpia de la sol·lcitud servirà de justificant per possibles inspeccions.
Preu i forma de pagament

Ordenances Fiscals 2.2., Epígraf 3.5: Assabentats o full de conformitat obres exemptes de llocència. 30,90 euros.
La taxa d'ocupació de via pública, si s'escau, que es regula a les Ordenances Fiscals 2.13.

Normativa

Art 187 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme (consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost.

Llei 7/2001, del 27 de juliol, de mesures fiscals i finances,

Article 33 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

Qui tramita la sol·licitud? Ajuntament
Més informació

Habitatge i urbanisme

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
1 d'octubre de 2018

Presencial Presencial

 • Oficina d'atenció al ciutadà
  • C. Sant Josep, 7
  • Horari:

   Dilluns-Dijous 8:30 a 19h.
   Divendres 8.30 a 14h.

   Horari d'estiu: de 1 de juliol al 15 de setembre, de dilluns a dijous, 8.30 a 15h; i divendres, de 8.30 a 14h.

   De 13 a 16h. els temps d'espera acostumen a ser baixos.

  • Telèfon:

   010 trucant des de Granollers

   93 842 66 10

  • Fax: 93 842 66 99
  • oac@granollers.cat

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat