Inici -> Informació pública -> Catàleg de tràmits

Assabentat d'obres en habitatges

Descripció

Comunicar, amb caràcter previ al seu inici, petites actuacions en habitatges que no estan sotmeses a comunicació prèvia (amb documentació) ni a llicència prèvia municipal (amb projecte tècnic). Les actuacions no poden comportar una variació de superfícies, volums, ni afectar estructura ni la distribució interior. No poden afectar edificis catalogats, ni implicar canvi d'ús.

Qui ho pot sol·licitar?

L'interessat o qualsevol persona física o jurídica, actuant en representació d'aquest.

D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques a partir de 1 d'octubre de 2016 els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:

 • Les persones jurídiques.
 • Les entitats sense personalitat jurídica.
 • Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
Requisits

Tipus d'actuacions que es poden realitzar:

 • Reforma de cuina i/o bany existents, sense alteració d'envans (substitució de mobiliari sanitari, armaris i taulells)
 • Enguixar parets o sostres
 • Reparació, substitució i/o col·locació de fals sostre
 • Reparació, substitució i/o col·locació de paviment
 • Reparació i/o substitució de fusteria o serralleria (portes, finestres, persianes, baranes ...)
 • Reparar o renovar les instal·lacions a l'interior de l'habitatge
 • Treballs de neteja, desmuntatge i retirada d'elements mòbils previs a la seva adequació.
 • Reparació no estructural d'humitats puntuals en balcons, terrasses, terrats i cobertes.

El termini màxim per a la realització de les obres és de 90 dies.

Documentació a aportar
Com es fa?

A partir de 1 d'octubre de 2016 les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria i els qui els representin, estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament.

Per internet:

 1.  Clicar a "tramitar".
 2.  Emplenar el formulari i revisades les dades del tràmit clicar el botó "Tramitar". Es genera un document justificant de registre que el trobareu a la "Bustia de documents".
 3. Pagament de la Taxa:
  1. Anar a l'apartat de "Altres rebuts i autoliquidacions" de la Carpeta ciutadana. En cas de no constar el rebut pendent de pagament se us generarà el més aviat possible i rebereu un correu electrònic avisant d'aquest fet.
  2. Fer el pagament de la taxa amb targeta, banca electrònica o imprimir la carta de pagament i pagar a les entitats financeres que consten en el document.
  3. Un cop realitzat el pagament cal enviar el justificant amb el tràmit " Aportació de documentació requerida". Cal cercar amb el botó de la lupa i seleccionar el codi de requeriment facilitat en el mail. Si no troba aquest codi ha de seleccionar l'opció "Aportació lliure" i en el camp "Referencia" posar el número d'expedient

  Tutorial per presentar un assabentat d'obres per internet, amb idCAT Mòbil.

Presencialment:

 1. Presentar el full de conformitat d'obres exemptes de llicència (assabentat) a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania amb cita prèvia, amb la documentació requerida.
 2. Pagar la taxa corresponent amb targeta de crèdit/dèbit en el moment de presentar la sol·licitud.
 3. El rebut de la taxa pagada i la còpia de la sol·lcitud servirà de justificant per possibles inspeccions.
Preu i forma de pagament

Ordenances Fiscals 2.2., Epígraf 3.6: Assabentats o comunicació prèvia d'obres exemptes de llicència: 32,00 euros.

Normativa

Art 187 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme (consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost.

Llei 7/2001, del 27 de juliol, de mesures fiscals i finances,

Article 33 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

Qui tramita la sol·licitud? Ajuntament
Més informació

INFORMACIÓ SOBRE EL RÈGIM DE L'ASSABENTAT D'OBRES I ELS SEUS EFECTES 

  1. Es poden iniciar les obres l'endemà d'haver presentat la comunicació, i s'hauran de finalitzar en un termini màxim de tres mesos amb caràcter general. Transcorregut aquest termini sense que s'hagin executat les obres o, havent estat iniciades, no s'hagin acabat, s'haurà de tramitar un nou assabentat. 

  2. L'assabentat no faculta, en cap cas, per exercir actuacions en contra de la legislació urbanística i elplanejament vigent, ni podrà substituir la comunicació prèvia o la llicència d'obres quan aquesta sigui preceptiva d'acord amb l'ordenança reguladora. 

  3. L'horari de treball i funcionament de la maquinària és, en general, de 8 a 20 hores, amb les especificacions de l'article 25 de la vigent Ordenança reguladora del soroll i les vibracions de Granollers. 

  4. Si cal ocupar la via pública amb sac de runa o contenidor cal sol·licitar-lo amb el tràmit corresponent (veure tràmits relacionats). D'acord amb l'article 63 de la Ordenança dels espais d'ús públic i civisme de Granollers, en cap cas, l'espai lliure de vorera no pot ser inferior a 0,90 m. 

  5. D'acord amb l'article 21 de l'Ordenança dels espais d'ús públic i civisme de Granollers, és obligació del contractista la neteja diària i sistemàtica dels espais d'ús públic en tota la zona afectada per la construcció d'edificis o altres obres. L'Ajuntament podrà exigir en tot moment al responsable de les obres, les accions de neteja dels espais públics que siguin necessàries, o podrà efectuar-les subsidiàriament a càrrec dels responsables, sense perjudici de les sancions administratives que corresponguin. 

Per més informació consultar amb el Servei d'Urbanisme 

Tràmits relacionats
ENLLAÇOS D'INTERÈS
1 de juny de 2024

Telematico Con certificado1 Empreses, entitats o representants (certificat digital amb Autofirma)

Registro Electronico4 Empreses, entitats o representants (certificat digital amb Java)

Telematico Con DNI/PIN2 Persones físiques (idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital)

Presencial5 Presencial

 • Oficina d'Atenció a la Ciutadania. Cita Prèvia
  • C. de Sant Josep, 7
  • Horari:

   Horari d'atenció sense cita prèvia:
   De dilluns a dijous de 8.30 a 15 h i divendres de 9 a 14. Només es podrà agafar torn fins a mitja hora abans de l'horari de tancament.

   Horari d'atenció amb cita prèvia:
   De dilluns a dijous de 8.30 a 19 h i divendres de 9 a 14 h.

   Demanar cita prèvia

   Horari d'estiu:
   De l'1 de juliol al 15 de setembre, de dilluns a dijous, de 8.30 a 15 h; i divendres, de 9 a 14 h.

  • Telèfon:

   010

   93 842 66 10 (per trucar fora de Granollers)

  • <p>oac@granollers.cat</p>

   oac@granollers.cat


Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat