Inici -> Informació pública -> Catàleg de tràmits

Baixa i prorrateig del preu públic del servei de recollida de residus comercials per cessament en l'exercici de l'activitat econòmica

Descripció

Prorrateig del preu públic del servei de recollida de resudus comercials en cas de baixa per cessament en l'exercici de l'activitat, les quotes seran prorratejables per mesos naturals, exclòs aquell en el qual es produeixi l'esmentat cessament.

El termini de presentació és d'un mes des de la data que es va produir el cessament. Fora d'aquest termini es tindrà en compte, a efectes del càlcul de la quota, la data de presentació de la sol·licitud si no s'acredita una data anterior amb la documentació corresponent.

A tal efecte, els subjectes passius podran sol·licitar la devolució de la part de la quota corresponent als mesos naturals en els quals no s'hagués exercit l'activitat.

Qui ho pot sol·licitar?

El subjecte passiu del preu públic.

D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques a partir de 1 d'octubre de 2016 els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:

 • Les persones jurídiques.
 • Les entitats sense personalitat jurídica.
 • Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
Documentació a aportar
 • Sol.licitud general (instància)
 • La baixa d'Hisenda ( model 036 o 037 si està exempt de l'IAE o model 840 si no està exempt de l'IAE).
 • Un dels següents documents per acreditar la data de la baixa de l'activitat:
  • Document de finalització de contracte de lloguer
  • Document de lliurament de les claus
  • Contracte de traspàs de l'activitat
  • Comunicació de la baixa de la llicència d'activitat
  • Baixa dels subministraments
 • El rebut que sigui objecte de devolució
 • Fitxa de les dades bancàries amb el segell i la signatura de l'entitat bancària.
Com es fa?

A partir de 1 d'octubre de 2016 les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria i els qui els representin, estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament.

Per internet:

 1. Clicar a "tramitar".
 2. Emplenar el formulari i revisades les dades del tràmit clicar el botó "Signar i enviar" (el procés pot trigar una mica, cal esperar).
 3. Es genera un document justificant de registre que us el podeu guardar o enviar per e-mail.
 4. Notificació:
  1. Rebrà un correu electrònic amb l'enllaç directe a la seva notificació.
  2. Accedir a la seva notificació amb certificat digital o demanant una paraula de pas d'un sol ús. Per a més informació cliqueu aquí
  3. També podrà accedir-hi a través del portal seuelectronica.granollers.cat/notificacions

Presencialment:

Presentar la sol·licitud a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà amb la documentació requerida.

Qui tramita la sol·licitud? Ajuntament
Més informació
 • En cas de tancament de l'activitat per defunció del titular caldrà presentar l'escriptura d'acceptació d'herència per poder fer la devolució de la part proporcional del rebut als hereus.
 • En cas de trasllat de l'activitat econòmica a un altre local, la variació tindrà efecte en el padró de l'exercici següent, i la quota meritada l'1 de gener tindrà caràcter irreductible.
DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
27 de juliol de 2017

Presencial Presencial

 • Oficina d'atenció al ciutadà
  • C. Sant Josep, 7
  • Horari:

   Dilluns-Dijous 8:30 a 19h.
   Divendres 8.30 a 14h.

   Horari d'estiu: de 1 de juliol al 15 de setembre, de dilluns a dijous, 8.30 a 15h; i divendres, de 8.30 a 14h.

   De 13 a 16h. els temps d'espera acostumen a ser baixos.

  • Telèfon:

   010 trucant des de Granollers

   93 842 66 10

  • Fax: 93 842 66 99
  • oac@granollers.cat

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat