Inici -> Informació pública -> Subvencions, ajuts i beques

Subvencions en matèria de rehabilitació residencial com a complement del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Sol·licitud convocatòria 2023

Descripció

Ajuts econòmics que atorga l'Ajuntament de Granollers per complementar, mitjançant fons municipals, el finançament previst sobre les obres o actuacions en els edificis d'ús predominant residencial en les quals s'obtingui una millora acreditada de l'eficiència energètica, amb especial atenció a l'envolupant edificatòria en edificis de tipologia residencial col·lectiva, sens perjudici de que es puguin complementar amb altres actuacions de rehabilitació.

a) Línia 1: subvencions que complementen les subvencions del Programa 1 d'ajuda a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri, previst a l'article 2.1 del Reial decret 853/2021.

Només podran optar a la línia 1 els edificis que integren l'àmbit del grup residencial Primer de Maig de Granollers com a Entorn Residencial de Rehabilitació Programada, segons acord de Ple de 22/02/2022.

b) Línia 3: subvencions que complementen les subvencions del Programa 3 d'ajuda a les actuacions de rehabilitació a nivell d'edifici, previst a l'article 2.3 del Reial decret 853/2021. Podran optar a aquesta línia de subvenció la resta d'edificis de la ciutat.

Qui ho pot sol·licitar?

Podran ser destinataris de les ajudes les comunitats de propietaris constituïdes en propietat horitzontal o propietaris únics.

Requisits

1. De qui ho sol·licita:

 • No cal acreditar la residència habitual i permanent dels habitatges
 • No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Els sol·licitants han d'estar al dia en el pagament dels tributs i/o qualsevol altra obligació econòmica municipal amb l'Ajuntament de Granollers i al corrent de les obligacions tributàries i de la seguretat social.

2. Dels edificis:

 • Disposar del projecte de les actuacions a realitzar o, pels casos que les actuacions no exigeixin projecte, una memòria tècnica. El contingut mínim obligatori d'aquests documents s'indica a l'annex.
 • El disseny de l'edifici i les tècniques de construcció proposades donaran suport a la circularitat amb referència a la ISO 20887 i altres normes, on el disseny afavoreix l'eficiència en l'ús de recursos, adaptables, flexibles i desmuntables per a permetre la reutilització i el reciclatge.
 • Retirar de l'edifici o àmbit d'actuació de la rehabilitació en l'edifici, aquells productes de construcció que continguin amiant.
 • En el cas d'edificis de tipologia residencial col·lectiva, s'hauran de complir les següents condicions:
  a) Que almenys el 50% de la superfície construïda sobre la rasant, exclosa la planta baixa si té altres usos diferents del residencial, tingui ús residencial habitatge.
  b) Que les actuacions comptin amb l'acord de la comunitat de propietaris. En el cas de propietat horitzontal, d'acord amb l'article 553-25 de la Llei 5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya, relatiu als drets reals, es requerirà majoria simple dels propietaris que han participat en cada votació, que ha de representar, alhora, la majoria simple del total de llurs quotes de participació
 • Les actuacions previstes en els projectes tècnics de rehabilitació integral dels edificis han de complir amb els requisits de la reducció de la demanda i consum energètic establerts a l'article 33 del Reial decret 853/2021, de 5 d'octubre, del programa a nivell d'edifici.
Període de presentació

Fins al 31 d'octubre de 2023.

Documentació a aportar

Documentació administrativa:

Documentació econòmica:

 • El pressupost de l'oferta de l'empresa o les empreses (PEM+BI+DG)
 • El pressupost de l'oferta dels honoraris professionals i altres despeses tècniques i administratives.
 • Resum del cost de l'obra de rehabilitació a realitzar segons model

Documentació tècnica

 • Certificat d'eficiència energètica (CEE), de l'estat actual de l'edifici existent.
 • Etiqueta de qualificació energètica (EE) de l'estat actual de l'edifici existent.
 • Doc XML del Certificat d'Eficiència Energètica Existent.
 • Certificat d'Eficiència Energètica (CEE) de projecte.
 • Doc XML del Certificat d'Eficiència Energètica de projecte.
 • Si és el cas: Informe de justificació del compliment del requisit de reducció de demanda amb les actuacions realitzades en els 4 anys anteriors a la sol·licitud d'ajut (amb CEE preexistent).
 • Sol·licitud de llicència municipal, autorització administrativa o la llicència municipal d'obres o justificació de la seva sol·licitud .
 • Projecte Bàsic o executiu de les actuacions o memòria tècnica justificativa de les actuacions.
 • Fotografies en color de l'estat actual de la façana principal i totes les zones que es vegin afectades per la rehabilitació.
Com es fa?

1.Actuacions prèvies a la presentació de les sol·licituds:

Aquests passos previs s'han de fer davant l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, i són els següents:

Pas previ 1- Declaració responsable dels requisits tècnics: La realitzarà un tècnic competent que farà la declaració responsable dels requisits tècnics de l'edifici objecte de la subvenció.

Pas previ 2 - Informe d'avaluació i idoneïtat administrativa: El realitzarà el col·legi professional d'administradors de finques a partir de la documentació tramesa pel representant del destinatari últim o l'agent o gestor de la rehabilitació i el tècnic.

Pas previ 3- Informe d'avaluació i idoneïtat tècnica: El realitzarà el col·legi professional tècnic a partir de la documentació tramesa pel seu propi col·legiat, el tècnic competent.

Accés al web de la Generalitat: https://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/22763-Next_generation?category=&moda=1


2.Presentació de les sol·licituds:

 1. Clicar a "tramitar".
 2. Emplenar el formulari i revisades les dades del tràmit clicar el botó "Signar i enviar" (el procés pot trigar una mica, cal esperar).
 3. Es genera un document justificant de registre que us el podeu guardar o enviar per e-mail.
 4. Notificació:
  • Rebrà un correu electrònic amb l'enllaç directe a la seva notificació.
  • Accedir a la seva notificació amb certificat digital o demanant una paraula de pas d'un sol ús. Per a més informació cliqueu aquí
  • També podrà accedir-hi a través del portal seuelectronica.granollers.cat/notificacions

3.Presentació de la justificació:

La justificació per part dels beneficiaris haurà de realitzar-se davant de Granollers Rehabilitació Energètica amb els formularis corresponents i la documentació requerida en un termini màxim de 3 mesos des de la finalització del termini màxim concedit per a l'execució de les actuacions accedint al següent enllaç: 

Presentar una instància a Granollers Habitatge 

Formularis específics per a la justificació:

Normativa

Bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de rehabilitació residencial com a complement del pla de recuperació, transformació i resiliència

Qui tramita la sol·licitud? Granollers Habitatge
Tràmits relacionats
ENLLAÇOS D'INTERÈS
11 d'abril de 2024

Registro Electronico4 Empreses, entitats o representants (certificat digital amb Java)

Telematico Con DNI/PIN2 Persones físiques (idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital)


Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat