Inici -> Informació pública -> Catàleg de tràmits

Sol·licitud de subvencions per incentivar l'aportació d'habitatges a la borsa de lloguer municipal per l'any 2023

Descripció

Conjunt d'ajudes directes per incentivar l'aportació d'habitatges a la Borsa de Lloguer Municipal perquè es formalitzi un contracte d'arrendament a través d'aquest servei sota les condicions d'ús i preu establerts pel mateix, i segons les condicions i amb els requisits que s'estableixen les bases reguladores, incrementant l'oferta d'habitatges en lloguer a Granollers a un preu assequible

Qui ho pot sol·licitar?

Propietaris/àries d'habitatges ubicats a Granollers disponibles per ser arrendats

Requisits
 1. Ser persona física i posseir la nacionalitat espanyola o la d'algun dels Estats membres de la Unió Europea o, en el cas dels estrangers no comunitaris, tenir residència legal a Espanya.
 2. Ser propietari/ària d'un habitatge ubicat a Granollers disponible per ser arrendat, no havent-hi cap causa física ni jurídica que impedeixi el seu arrendament.
 3. L'habitatge ha de disposar de Cèdula d'Habitabilitat vigent i Certificat Energètic.
 4. Tenir un contracte d'arrendament d'ús d'habitatge signat a través del servei Borsa de Lloguer Municipal amb subjecció a les condicions següents:
  • El contracte ha d'estar sotmès a les condicions prèvies de preu i adjudicació establertes per aquest servei.
  • La vigència inicial mínima del contracte ha de ser de 5 anys.
  • El contracte d'arrendament s'ha d'haver formalitzat entre les dates indicades en la corresponent convocatòria.
 5. Caldrà que el contracte d'arrendament de l'habitatge estigui formalitzat i entrat en vigor a partir de gener de 2023 fins a desembre de 2023.
 6. No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 7. Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la seguretat social, i no tenir deutes pendents ni sancions de naturalesa tributària amb l'Ajuntament de Granollers.
Període de presentació Del 14 de març al 12 d'abril de 2024
Documentació a aportar

1.Imprès de sol·licitud segons model oficial

2. Documentació general:

 • Sol·licitud segons model normalitzat
 • DNI/NIF/NIE vigent de tots els titulars de l'habitatge.
 • Quan s'actuï mitjançant representant: Document acreditatiu de la representació i de l'abast de les seves facultats juntament amb DNI/NIF/NIE del representant legal.

3.Documentació relativa a l'habitatge:

 • Escriptura pública o títol jurídic corresponent on figuri la propietat de l'habitatge o nota simple informativa de l'habitatge emesa pel Registre de la Propietat acreditativa de la titularitat, domini càrregues i gravàmens
 • Contracte d'arrendament de l'habitatge formalitzat a través del servei Borsa de Lloguer Municipal
 • Cèdula d'Habitabilitat vigent.
 • Certificació Energètica de l'habitatge.

4. Documentació a presentar sobre les despeses subvencionables corresponents a la tramitació de la Cèdula d'Habitabilitat i del Certificat Energètic:

 • Factures emeses a nom del/s propietari/s acreditatives dels honoraris de tècnic/s, i si s'escau, de la documentació acreditativa d'abonament de les taxes i visats respecte la tramitació de la cèdula d'habitabilitat i del certificat energètic.
 • Haurà de constar que aquestes despeses corresponen a l'habitatge objecte d'arrendament.
 • Hauran d'anar acompanyades del document acreditatiu d'haver-ne efectuat el pagament per un dels propietaris mitjançant rebut bancari o, excepcionalment, mitjançant rebut acreditatiu del pagament emès pel professional/tècnic on quedi acreditat que li han estat abonades les despeses que consten en la documentació relativa a la despesa
Com es fa?

Per internet:

 1. Clicar a "tramitar".
 2. Emplenar el formulari i revisades les dades del tràmit clicar el botó "Signar i enviar" (el procés pot trigar una mica, cal esperar).
 3. Es genera un document justificant de registre que us el podeu guardar o enviar per e-mail.

Presencialment:

Demanar cita prèvia a l'Oficina d'habitage de Granollers

Presentar la sol·licitud degudament complimentada i amb la documentació requerida el dia de la cita

Qui tramita la sol·licitud? Habitatge i urbanisme
ENLLAÇOS D'INTERÈS
27 de març de 2024

Telematico Con DNI/PIN2 Persones físiques (idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital)

Presencial5 Presencial


Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat