Inici -> Informació pública -> Subvencions, ajuts i beques

Subvencions nominatives de promoció econòmica

Descripció

Foment de projectes i/o activitats d'interès públic o social que tinguin per finalitat la promoció, creació i formació en l'àmbit de la promoció econòmica

Qui ho pot sol·licitar?

Poden ser beneficiàries de les subvencions les entitats i associacions de comerç de la ciutat i els sindicats, públiques o privades, sempre que no es vegin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i que estan previstes en el pressupost municipal.

Requisits
 • No estar afectats per cap de les prohibicions contingudes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Les entitats i associacions hauran d'estar inscrites en el Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes, amb les dades actualitzades a l'any en curs.
Període de presentació

Fins al 30 de juny de cada any

Documentació a aportar
 • Memòria de l'activitat per a la qual es demana la subvenció, d'acord amb el model normalitzat
 • Pressupost de l'activitat, d'acord amb el model normalitzat.
 • Declaració responsable de reunir els requisits per ser beneficiari/ària d'acord amb l'art 13 L. 38/2003 G.S., de compromís de compliment de les condicions, de les subvencions rebudes i compromís de comunicar les que s'obtinguin en el futur, d'acord amb el model normalitzat.
 • Certificat d'estar al corrent amb l'Agència Trubutària  i amb la Seguretat Social, si no ha acceptat de forma expressa a la sol·licitud que siguin obtinguts directament per l'Ajuntament.
 • Fitxa dades bancàries per efectuar l'ingrés de la subvenció, només en cas de canvi, d'acord amb el model normalitzat o l'equivalent expedit per l'entitat bancària, que acrediti la titularitat del compte bancari de la persona sol·licitant de la subvenció

La documentació s'haurà de presentar amb signatura electrònica que acrediti que la persona signant té poders suficients per actuar en nom de la persona representada.

Les persones sol·licitants podran presentar còpies digitalitzades, d'acord amb el que estableixen les normes de procediment administratiu vigents en el moment de la convocatòria.

Com es fa?

A partir de 1 d'octubre de 2016 les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria i els qui els representin, estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament.

Per internet:

 1. Clicar a "tramitar".
 2. Emplenar el formulari i revisades les dades del tràmit clicar el botó "Signar i enviar" (el procés pot trigar una mica, cal esperar).
 3. Es genera un document justificant de registre que us el podeu guardar o enviar per e-mail.
 4. Notificació:
  • Rebrà un correu electrònic amb l'enllaç directe a la seva notificació.
  • Accedir a la seva notificació amb certificat digital o demanant una paraula de pas d'un sol ús. Per a més informació cliqueu aquí
  • També podrà accedir-hi a través del portal seuelectronica.granollers.cat/notificacions
Qui tramita la sol·licitud? Servei de Promoció Econòmica
Tràmits relacionats
DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
18 d'abril de 2024

Telematico Con certificado1 Empreses, entitats o representants (certificat digital amb Autofirma)

Registro Electronico4 Empreses, entitats o representants (certificat digital amb Java)


Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat