Inici -> Informació pública -> Catàleg de tràmits

Reserva d'espais als Centres Cívics

Descripció

Sol·licitud de reserva d'espais polivalents als centres cívics per dur a terme activitats que tinguin una finalitat cultural, educativa, cívica o social i no tinguin afany de lucre i en concret queden prohibides expressament:
- Celebracions o manifestacions de caràcter religiós,
- Activitats directament vinculades a la promoció d'activitats econòmiques o de caràcter privat.
-Totes aquelles activitats que atemptin contra els valors fonamentals d'igualtat, llibertat, tolerància, convivència i democràcia.

No obstant es podran realitzar activitats relacionades amb la recollida de fons per a campanyes solidàries. Els espais susceptibles de ser cedits a tots i cadascun dels centres cívics de la ciutat estan identificats en el document "Fitxa d'espais" del procediment de Prestació del Servei de Cessió d'Espais.

.
Qui ho pot sol·licitar?

Totes aquelles persones físiques, persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica pròpia, previ compliment dels requisits indicats en el Reglament de Règim Intern dels Centres Cívics de Granollers.

D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques a partir de 1 d'octubre de 2016 els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:

 • Les persones jurídiques.
 • Les entitats sense personalitat jurídica.
 • Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
Documentació a aportar

Model normalitzat del full de sol·licitud de reserva d'espais als centres cívics

Com es fa?

A partir de 1 d'octubre de 2016 les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria i els qui els representin, estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament.

Per internet:

 1. Clicar a "tramitar".
 2. Emplenar el formulari i revisades les dades del tràmit clicar el botó "Signar i enviar" (el procés pot trigar una mica, cal esperar).
 3. Es genera un document justificant de registre que us el podeu guardar o enviar per e-mail.
 4. Notificació:
  1. Rebrà un correu electrònic amb l'enllaç directe a la seva notificació.
  2. Accedir a la seva notificació amb certificat digital o demanant una paraula de pas d'un sol ús. Per a més informació cliqueu aquí
  3. També podrà accedir-hi a través del portal seuelectronica.granollers.cat/notificacions

Presencialment:

Presentar la sol·licitud a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania.

Preu i forma de pagament Segons ordenances fiscals vigents
Qui tramita la sol·licitud? Ajuntament
Observacions

1. Les autoritzacions en cap cas podran ser cedides total o parcialment a una persona diferent a l'autoritzada.

2. L'Ajuntament podrà denegar de forma motivada l'autorització de cessió d'espais quan l'activitat pugui causar molèsties evidents a la resta d'usuaris o als veïns del centre cívic o per altres raons d'interès públic.

3. La modificació de qualsevol condició de l'autorització s'haurà de sol·licitar amb un mínim de 3 dies hàbils d'antelació al responsable de l'equipament, el qual n'haurà de donar el vist-i-plau.

4. Serà causa de revocació de l'autorització l'incompliment de qualsevol de les condicions indicades a l'autorització. La revocació de l'autorització no dóna dret a la devolució de les taxes o preus públics abonats.

Més informació
 1. Totes le sol·licituds per a la cessió de qualsevol espai d'un centre cívic s'hauran de presentar amb una antelació mínima de 10 dies hàbils i màxim de 90 dies naturals. Amb la presentació d'aquest escrit es considera que el peticionari accepta el contingut integre del Reglament de Règim Intern dels Centres Cívics de Granollers.
 2. Una vegada verificat pel responsable de l'equipament que la sol·licitud presenta és correcta es notificarà a la persona sol·licitant la resolució adoptada.
 3. Els titulars d'autoritzacions de cessions d'ús especial dels espais dels centres cívics hauran de complir els deures següents:

a) Destinar l'espai cedit a les finalitats que li siguin pròpies i a l'activitat per a la qual ha estat autoritzat.

b) Mantenir o conservar els espais objecte de la cessió en les mateixes condicions en què es trobaven abans de ser cedits.

c) Fer-se responsable dels danys que puguin ocasionar-se amb motiu de la cessió de l'espai per la conducta dels assistents a l'acte o activitat als béns, les instal·lacions, les infraestructures o a terceres persones, havent d'abonar la indemnització que pertoqui a l'Ajuntament de Granollers, que a tal efecte atorgarà un termini d'audiència prèvia per 10 dies hàbils.

d) No manipular, sense autorització, els aparells especialitzats de què disposi l'equipament. Aquests hauran de ser usats per professionals tècnics que determinarà el responsable del centre cívic.

e) No es permet emmagatzemar objectes i/o productes susceptibles de produir combustió i/o explosió.

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
15 de juliol de 2024

Telematico Con certificado1 Empreses, entitats o representants (certificat digital amb Autofirma)

Registro Electronico4 Empreses, entitats o representants (certificat digital amb Java)

Telematico Con DNI/PIN2 Persones físiques (idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital)

Presencial5 Presencial

 • Oficina d'Atenció a la Ciutadania
  • C. de Sant Josep, 7
  • Horari:

   Horari d'atenció amb cita prèvia:

   De dilluns a dijous de 8.30 a 19 h i divendres de 9 a 14 h.

   Horari d'atenció sense cita prèvia:

   De dilluns a dijous de 8.30 a 15 h i divendres de 9 a 14 h. Només es podrà agafar torn fins a mitja hora abans de l'horari de tancament.

   Horari d'estiu:

   De l'1 de juliol al 15 de setembre, de dilluns a dijous, de 8.30 a 15 h; i divendres, de 9 a 14 h.

  • Telèfon:

   010 o 93 842 66 10 (per trucar fora de Granollers)

   De dilluns a dijous, de 9 a 19h. i divendres, de 9 a 14h.
   Horari d'estiu: de 1 de juliol al 15 de setembre, de dilluns a dijous, de 9 a 15h; i divendres, de 9 a 14h.

  • <p>oac@granollers.cat</p>

   oac@granollers.cat


Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat