Inici -> Informació pública -> Catàleg de tràmits

Transparència. Accés a la informació pública

Descripció

S'entén per informació pública objecte del dret d'accés, tota la informació, qualsevol dada o documents elaborada per l'Ajuntament de Granollers així com la informació que té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l'exercici de les seves funcions, inclosa la que ens subministren altres subjectes obligats.

D'acord amb la llei de transparència, el dret d'accés a la informació pública només pot ser denegat o restringit si el coneixement o la divulgació de la informació comporta un perjudici per a:

 1. La seguretat pública.
 2. La investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives o disciplinàries.
 3. El secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l'Administració pública, si el secret o la confidencialitat són establerts per una norma amb rang de llei.
 4. El principi d'igualtat de les parts en els processos judicial o la tutela judicial efectiva.
 5. Els drets dels menors d'edat.
 6. La intimitat, i els altres drets privats legítims.
 7. El secret professional i els drets de propietat intel·lectual i industrial.
 8. Si la informació té la condició de protegida i així ho estableix expressament una norma amb rang de llei.
Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona física major de 16 anys a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica que estigui legalment constituïda.

Requisits

S'ha de presentar la sol·licitud a través del formulari associat al present tràmit on haurà de quedar constància de:

 • La identitat de la persona sol.licitant.
 • La informació sol·licitada de la manera més precisa possible, tot i que no és necessari que s'indiqui cap document ni expedient concret.
 • Una adreça de contacte (preferentment electrònica) a efectes de notificacions.
 • La forma o format en què es vol accedir a la informació sol·licitada.

No es podran admetre sol.licituds en els supòsits següents:

 • Si es demanen notes, esborranys, resums, opinions o qualsevol document de treball intern sense rellevància o interès públic.
 • Si es tracta d'una consulta jurídica o petició d'informe o dictamen.
 • Si l'interès públic o privat no justifica l'accés a la informació, no és proporcional el cost de l'obtenció de la informació amb l'interès públic que concorre.
 • Si la informació demanada es troba en fase d'elaboració i s'ha de fer pública dins del termini de tres mesos.

Tot i que no és necessari que es motivi la sol·licitud d'accés a la informació ni cal tenir cap interès personal al respecte, si s'exposen els motius pels quals es realitza la sol·licitud, aquests podran ser tinguts en consideració en emetre la resolució d'accés.

Com es fa?

A partir de 1 d'octubre de 2016 les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria i els qui els representin, estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament.

Per internet:

  1. Clicar a "tramitar"
  2. Emplenar el formulari i revisades les dades del tràmit clicar el botó "Signar i enviar" (el procés pot trigar una mica, cal esperar).
  3. Es genera un document justificant de registre que us el podeu guardar o enviar per e-mail.
  4. Notificacions:
   1. Rebrà un correu electrònic amb l'enllaç directe a la seva notificació.
   2. Accedir a la seva notificació amb certificat digital o demanant una paraula de pas d'un sol ús. Per a més informació cliqueu aquí
   3. També podrà accedir-hi a través del portal seuelectronica.granollers.cat/notificacions

Presencialment:

Presentar la sol·licitud a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania amb cita prèvia.

Normativa

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno.

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

Qui tramita la sol·licitud? Ajuntament
ENLLAÇOS D'INTERÈS
15 de juliol de 2024

Telematico Con certificado1 Empreses, entitats o representants (certificat digital amb Autofirma)

Registro Electronico4 Empreses, entitats o representants (certificat digital amb Java)

Telematico Con DNI/PIN2 Persones físiques (idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital)

Presencial5 Presencial

 • Oficina d'Atenció a la Ciutadania
  • C. de Sant Josep, 7
  • Horari:

   Horari d'atenció amb cita prèvia:

   De dilluns a dijous de 8.30 a 19 h i divendres de 9 a 14 h.

   Horari d'atenció sense cita prèvia:

   De dilluns a dijous de 8.30 a 15 h i divendres de 9 a 14 h. Només es podrà agafar torn fins a mitja hora abans de l'horari de tancament.

   Horari d'estiu:

   De l'1 de juliol al 15 de setembre, de dilluns a dijous, de 8.30 a 15 h; i divendres, de 9 a 14 h.

  • Telèfon:

   010 o 93 842 66 10 (per trucar fora de Granollers)

   De dilluns a dijous, de 9 a 19h. i divendres, de 9 a 14h.
   Horari d'estiu: de 1 de juliol al 15 de setembre, de dilluns a dijous, de 9 a 15h; i divendres, de 9 a 14h.

  • <p>oac@granollers.cat</p>

   oac@granollers.cat


Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat