Inici -> Informació pública -> Catàleg de tràmits

Ajornament / fraccionament de deute tributari

Descripció

Si la vostra situació econòmica us impedeix efectuar el pagament d'un deute que recapta l'Ajuntament, ja sigui en període de pagament voluntari o en via executiva, podeu sol·licitar l'ajornament o el fraccionament del pagament segons el que estableix l'Ordenança general de l'Ajuntament.

El pagament dels fraccionaments i ajornaments es realitzarà mitjançant domiciliació bancària.

Qui ho pot sol·licitar?

El subjecte passiu (l'obligat tributari que, segons la llei, ha de complir l'obligació tributària principal així com les obligacions formals inherents a la mateixa)

D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques a partir de 1 d'octubre de 2016 els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:

 • Les persones jurídiques.
 • Les entitats sense personalitat jurídica.
 • Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
Documentació a aportar

Documentació que cal presentar:

Deutes fins a 2.000 euros

(Article 47 de l'ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic d'aquest Ajuntament)

 • DNI / NIE / NIF del/la titular
 • Acreditació de la representació i DNI / NIE del/la representant, si escau
 • Acreditació de la titularitat del número de compte bancari per a la domiciliació
 • En cas de concurs de creditors, documentació que acredita que els deutes respecte dels quals se sol·licita l'ajornament/fraccionament no tenen la consideració de crèdits contra la massa.

Deutes superiors a 2.000 euros

(Article 47  de l'ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic d'aquest Ajuntament)

Persones físiques:

 • DNI / NIE del/la titular
 • Acreditació de la representació i DNI / NIE del/la representant, si escau
 • Última declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques o certificat d'ingressos anuals: pensions, altres prestacions passives, etc.
 • Acreditació de la titularitat del número de compte bancari per a la domiciliació
 • En cas de concurs de creditors, documentació que acredita que els deutes respecte dels quals se sol·licita l'ajornament/fraccionament no tenen la consideració de crèdits contra la massa.

Persones jurídiques:

 • NIF de la societat o entitat
 • Acreditació de la representació (escriptura de nomenament d'administrador o escriptura de poders) i DNI del/la representant
 • Escriptura de constitució de la societat o entitat
 • Balanç d'empresa i del compte de resultats de l'últim exercici
 • Acreditació de la titularitat del número de compte bancari per a la domiciliació
 • En cas de concurs de creditors, documentació que acredita que els deutes respecte dels quals se sol·licita l'ajornament/fraccionament no tenen la consideració de crèdits contra la massa.

En relació amb la garantia:

 • Notes registrals amb indicació de titularitats i càrregues
 • Taxació vigent dels béns/drets
Com es fa?

A partir de 1 d'octubre de 2016 les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria i els qui els representin, estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament.

Per internet:

 1. Clicar a "tramitar".
 2. Emplenar el formulari i revisades les dades del tràmit clicar el botó "Signar i enviar" (el procés pot trigar una mica, cal esperar).
 3. Es genera un document justificant de registre que us el podeu guardar o enviar per e-mail.
 4. Notificació:
  1. Rebrà un correu electrònic amb l'enllaç directe a la seva notificació.
  2. Accedir a la seva notificació amb certificat digital o demanant una paraula de pas d'un sol ús. Per a més informació cliqueu aquí
  3. També podrà accedir-hi a través del portal seuelectronica.granollers.cat/notificacions

Presencialment:

Presentar la sol·licitud amb la documentació requerida al Servei de Recaptació. També pot fer-ho a l'OAC amb cita prèvia.

Qui tramita la sol·licitud? Ajuntament
Més informació

Garantia del pagament

D'acord amb el què estableix l'article 47.7 de la vigent de l'ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic d'aquest Ajuntament, si l'import conjunt del deute excedeix de 12.000,00.- euros en fraccionaments o 6.000,00.- euros en ajornaments s'haurà de presentar alguna de les següents garanties:

 • Aval bancari (amb indicació de l'entitat)
 • Dispensa de garanties segons allò que disposa l'article 46.5 del Reglament general de Recaptació (RD 939/2005, de 29 de juliol).
 • Els béns immobles/mobles travats per aquest Servei de Recaptació.
 • Mesura cautelar o hipoteca unilateral
 • Altres garanties

La garantia ha de cobrir l'import que resulti de la suma dels dos apartats següents:

 • Per als deutes en període voluntari de pagament, l'import del principal, els interessos de demora que generi l'ajornament/fraccionament, més el 25% de la suma d'ambdues partides.
 • Per als deutes que es trobin en període executiu, l'import ajornat o fraccionat, incloent el recàrrec del període executiu que correspongui, els interessos de demora que generi l'ajornament/fraccionament més el 5% de la suma d'ambdues partides.
Tràmits relacionats
DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
30 d'abril de 2024

Telematico Con certificado1 Empreses, entitats o representants (certificat digital amb Autofirma)

Registro Electronico4 Empreses, entitats o representants (certificat digital amb Java)

Telematico Con DNI/PIN2 Persones físiques (idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital)

Presencial5 Presencial

 • Recaptació
  • C. de Sant Josep, 7 1r
  • Horari:

    De dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h, i els dijous, de 16 a 19 h.

   Horari d'estiu (de l'1 de juliol al 15 de setembre): de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

  • Telèfon: 93 842 66 38
 • Oficina d'Atenció a la Ciutadania
  • C. de Sant Josep, 7
  • Horari:

   Horari d'atenció amb cita prèvia:

   De dilluns a dijous de 8.30 a 19 h i divendres de 9 a 14 h.

   Horari d'atenció sense cita prèvia:

   De dilluns a dijous de 8.30 a 15 h i divendres de 9 a 14 h. Només es podrà agafar torn fins a mitja hora abans de l'horari de tancament.

   Horari d'estiu:

   De l'1 de juliol al 15 de setembre, de dilluns a dijous, de 8.30 a 15 h; i divendres, de 9 a 14 h.

  • Telèfon:

   010 o 93 842 66 10 (per trucar fora de Granollers)

   De dilluns a dijous, de 9 a 19h. i divendres, de 9 a 14h.
   Horari d'estiu: de 1 de juliol al 15 de setembre, de dilluns a dijous, de 9 a 15h; i divendres, de 9 a 14h.

  • <p>oac@granollers.cat</p>

   oac@granollers.cat


Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat