Inici -> Informació pública -> Subvencions, ajuts i beques

Sol·licitud de subvencions nominatives per a iniciatives realitzades per grups de joves o entitats juvenils

Descripció

Foment de projectes i/o activitats d'interès públic o social que tinguin per finalitat la qualitat de vida dels i les joves de la ciutat i la igualtat d'oportunitat entre aquests i aquestes, mitjançant actuacions en els àmbits de l'emancipació i la participació, entre d'altres.

Qui ho pot sol·licitar?

Podran ser beneficiaris/àries d'aquestes subvencions les agrupacions de persones joves sense personalitat jurídica, així com les entitats juvenils de la ciutat, legalment constituïdes, sempre que no es vegin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i que estan previstes en el pressupost municipal de l'exercici 2019

Requisits
 • No estar afectats per cap de les prohibicions contingudes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Les entitats i associacions hauran d'estar inscrites en el Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes, amb les dades actualitzades.
 • Les agrupacions de persones joves han d'estar formades per un mínim de 4 persones, la majoria de les quals han d'estar empadronades a Granollers, i que 2/3 parts dels total tinguin edats compreses entre els 16 i els 30 anys. Almenys una de les persones ha de ser major d'edat.
Període de presentació Fins el 28 de setembre de cada any
Documentació a aportar  
 • Sol·licitud de subvenció segons model normalitzat (en cas de presentació presencial)
 • NIF i els estatuts vigents de la societat o entitat degudament inscrits en el registre corresponent, amb excepció de les entitats i associacions inscrites al registre municipal d'entitats i associacions ciutadanes.
 • Document que acrediti la representació que té el signant de la sol·licitud i el seu DNI.
 • En cas d'agrupacions de persones, document de nomenament de la persona representat, d'acord amb el model normalitzat, i DNI de tots els membres.
 • Memòria de l'activitat per a la qual es demana la subvenció, d'acord amb el model normalitzat
 • Pressupost de l'activitat, d'acord amb el model normalitzat.
 • Declaració responsable de reunir els requisits per ser beneficiari/ària d'acord amb l'art 13 L. 38/2003 G.S., de compromís de compliment de les condicions, de les subvencions rebudes i compromís de comunicar les que s'obtinguin en el futur, d'acord amb el model normalitzat.
 • Certificat d'estar al corrent d'obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, si no ha acceptat de forma expressa a la sol·licitud que siguin obtinguts directament per l'Ajuntament, o declaració responsable, en els supòsits previstos a l'article 24 del RD 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la LGS, i en els supòsits de no estar obligat, d'acord amb el model normalitzat.
 • Fitxa dades bancàries per efectuar l'ingrés de la subvenció, només en cas de canvi, d'acord amb el model normalitzat.

No caldrà aportar els documents indicats a la sol·licitud en el cas que la persona sol·licitant els hagi presentat anteriorment a l'Ajuntament, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la presentació i no hagin experimentat cap modificació. Si és el cas, en aquest supòsit, caldrà indicar clarament la data i dependència en què van ser presentats i el procediment a què feien referència. No obstant, si l'òrgan gestor, per causes alienes a la seva actuació, no pogués aconseguir els documents, podrà requerir a la persona interessada que els aporti en el termini de 10 dies hàbils.

Si la documentació es presenta per mitjans electrònics:

 • No s'haurà de presentar la documentació acreditativa de la representació quan la signatura electrònica acrediti també que la persona signant té poders suficients per actuar en nom de la persona representada.
 • Les persones sol·licitants podran presentar còpies digitalitzades, d'acord amb el que estableixen les normes de procediment administratiu vigents en el moment de la convocatòria.
Com es fa?

A partir de 1 d'octubre de 2016 les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria i els qui els representin, estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament.

Per internet:

 1. Clicar a "tramitar".
 2. Emplenar el formulari i revisades les dades del tràmit clicar el botó "Signar i enviar" (el procés pot trigar una mica, cal esperar).
 3. Es genera un document justificant de registre que us el podeu guardar o enviar per e-mail.
 4. Notificació:
  1. Rebrà un correu electrònic amb l'enllaç directe a la seva notificació.
  2. Accedir a la seva notificació amb certificat digital o demanant una paraula de pas d'un sol ús. Per a més informació cliqueu aquí
  3. També podrà accedir-hi a través del portal seuelectronica.granollers.cat/notificacions

Presencialment:

Presentar la sol·licitud a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà amb la documentació requerida.

Qui tramita la sol·licitud? Joventut
Tràmits relacionats
ENLLAÇOS D'INTERÈS
6 d'abril de 2020

Registro Electrónico4 Empreses, entitats o representants (certificat digital)

Presencial5 Presencial

 • Oficina d'atenció al ciutadà
  • C. Sant Josep, 7
  • Horari:

   De dilluns a divendres en horari de 9 a 14 h. Cal sol·licitar cita prèvia trucant al 93 842 6610

  • Telèfon:

   010 trucant des de Granollers

   93 842 66 10< o al 010/p>

  • Fax: 93 842 66 99
  • oac@granollers.cat

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat