Inici -> Informació pública -> Subvencions, ajuts i beques

Justificació de les subvencions concedides a entitats i associacions de Granollers

Descripció Aquelles associacions i entitats que en convocatòries anteriors hagin obtingut subvenció hauran de presentar la memòria de les activitats realitzades així com la justificació de la subvenció rebuda.
Documentació a aportar

Justificació ordinària:

 • Compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa (en els casos subjectes a justificació ordinària)
 • Relació de despeses per a la justificació ordinària
 • Justificants de despesa (en els casos subjectes a justificació ordinària):
  • Factures i nòmines (si és el cas) més comprovants de pagament del compte bancari.

Justificació simplificada

 • Compte justificatiu simplificat
 • Relació de despeses per a la justificació simplificada (important, conservar les factures i els corresponents comprovants bancaris que s'acreditin)

Per ambdós casos

 • Memòria de l'actuació
 • Relació d'ingressos rebuts (l'import de la subvenció de l'ajuntament, més altres ingressos rebuts "si és el cas" i l'aportació pròpia de l'entitat o associació fins a arribar a l'import total justificat)
Com es fa?

Mitjançant els models normalitzats:

 • Compte justificatiu simplificat quan la subvenció atorgada sigui d'import igual o inferior a 60.000 €* (tret que les bases que regeixen la convocatòria o l'acord d'atorgament de subvenció estableixin import diferent).
 • Compte justificatiu ordinari quan la subvenció atorgada excedeixi de 60.000 €* (tret que les bases que regeixen la convocatòria o l'acord d'atorgament de subvenció estableixin un límit diferent).

(* Límit establert a l'article 75 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions)

A partir de 1 d'octubre de 2016 les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria i els qui els representin, estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament.

Per internet:

 1. Clicar a "tramitar".
 2. Emplenar el formulari, adjuntar els documents requerits i revisades les dades del tràmit clicar el botó "Signar i enviar" (el procés pot trigar una mica, cal esperar).
 3. Es genera un document justificant de registre que us el podeu guardar o enviar per e-mail.
 4. Notificació:
  1. Rebrà un correu electrònic amb l'enllaç directe a la seva notificació.
  2. Accedir a la seva notificació amb certificat digital o demanant una paraula de pas d'un sol ús. Per a més informació cliqueu aquí
  3. També podrà accedir-hi a través del portal seuelectronica.granollers.cat/notificacions
Qui tramita la sol·licitud? Ajuntament
ENLLAÇOS D'INTERÈS
10 d'abril de 2024

Telematico Con certificado1 Empreses, entitats o representants (certificat digital amb Autofirma)

Registro Electronico4 Empreses, entitats o representants (certificat digital amb Java)


Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat