Inici -> Informació pública -> Subvencions, ajuts i beques

Inscripció al Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes

Descripció

El Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes té per objecte que l'Ajuntament conegui el nombre d'entitats i associacions del municipi, així com llurs finalitats i representativitat, a fi i efecte de fer possible una política municipal correcte de suport i foment de l'associacionisme i de la participació ciutadana. I ha de permetre:

 • Actualitzar de manera permanent i sistemàtica les dades de totes les entitats i associacions del municipi.
 • Conèixer els seus objectius i la seva representativitat.
 • Observar la seva evolució interna i la seva implantació social.
 • Col·laborar de manera generalitzada en la seva projecció i difusió.
 • Propiciar la seva participació activa en els fòrums de participació ciutadana del municipi.

La inscripció en el Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes, obliga a les entitats i associacions registrades a notificar a l'Ajuntament, durant el mes de gener de cada any, les modificacions produïdes en les dades registrals. Així com a notificar qualsevol modificació posterior, dins del mes següent al que s'hagi produït l'esmentada variació.

Qui ho pot sol·licitar?

Les entitats i associacions sense ànim de lucre, que estiguin legalment constituïdes l'objecte de les quals sigui la defensa, el foment o la millora dels interessos generals o sectorials dels veïns d'aquest municipi:

 • Que tinguin el seu domicili social a Granollers.
 • Altres entitats i associacions d'àmbit comarcal, provincial, autonòmic o estatal, que disposin de delegació oficial a Granollers.

En cap cas s'acceptarà la inscripció d'entitats i associacions que, directament o indirectament, promoguin, impulsin o fomentin valors o actituds discriminatòries, sexistes, xenòfobes o violentes en les seves actuacions.

D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques a partir de 1 d'octubre de 2016 els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:

 • Les persones jurídiques.
 • Les entitats sense personalitat jurídica.
 • Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
Documentació a aportar
 • Fitxa d'inscripció al Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes (tramitació electrònica)
 • Els Estatuts reguladors de l'Entitat registrats en el Registre General de la Direcció de Dret i d'Entitats Jurídiques o en d'altres registres específics.
 • L'acta fundacional de l'entitat
 • Els documents d'identitat de les persones que conformen la Junta Directiva
 • El NIF de l'Entitat
 • En cas que l'entitat sol·licitant sigui una secció o grup dins d'una altra entitat:

  Caldrà adjuntar a la sol·licitud, el certificat original de l'òrgan directiu, o dels responsables de l'entitat a la qual pertany, reconeixent la delegació de l'entitat principal a l'entitat de Granollers, amb menció expressa de la seva seu social i de les persones de contacte.

Com es fa?

A partir de 1 d'octubre de 2016 les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria i els qui els representin, estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament.

Per internet:

 1. Clicar a "tramitar".
 2. Emplenar el formulari i revisades les dades del tràmit clicar el botó "Signar i enviar" (el procés pot trigar una mica, cal esperar).
 3. Es genera un document justificant de registre que us el podeu guardar o enviar per e-mail.
 4. Notificació:
  1. Rebrà un correu electrònic amb l'enllaç directe a la seva notificació.
  2. Accedir a la seva notificació amb certificat digital o demanant una paraula de pas d'un sol ús. Per a més informació cliqueu aquí
  3. També podrà accedir-hi a través del portal seuelectronica.granollers.cat/notificacions
Qui tramita la sol·licitud? Ajuntament
Més informació

El Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes estarà compost d'un fitxer que conté les dades esmentades en el procediment i llurs corresponents modificacions, les quals són públiques amb les restriccions que en tot moment contingui la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

En relació amb les dades que figuren al Registre, l'Ajuntament pot:

 • Efectuar una classificació funcional de les entitats i associacions atenent a la seva naturalesa i finalitats principals. Aquesta classificació és pública, i qualsevol entitat/associació pot demanar-ne la rectificació.
 • Donar tractament informatitzat a les dades.
 • Fer ús de les dades generals per fer investigacions, publicacions o estudis referits a la realitat associativa del municipi, d'acord sempre amb la normativa vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal.
 • Cedir les dades sempre que la legislació de caràcter general ho permeti o quan una normativa específica així ho exigeixi.
Continguts relacionats
DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
10 d'abril de 2024

Telematico Con certificado1 Empreses, entitats o representants (certificat digital amb Autofirma)

Registro Electronico4 Empreses, entitats o representants (certificat digital amb Java)

Telematico Con DNI/PIN2 Persones físiques (idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital)


Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat