Inici -> Informació pública -> Subvencions, ajuts i beques

Subvencions en règim de concurrència competitiva per a la contractació de persones desocupades, de l'any 2023

Finalitat:

Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d'Actuació del Mandat, i d'acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present any, aquestes subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d'interès públic o social que tinguin per finalitat contribuir a reduir la taxa d'atur de la població de Granollers i fomentar l'ocupació de qualitat.

Persones beneficiàries:

Requisits que han de complir les empreses beneficiàries de la subvenció

Podran ser beneficiaris/àries d'aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada, que realitzin una activitat econòmica, tinguin capacitat legal per subscriure un contracte laboral, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l'art.13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions:

 • No tenir deutes amb l'Ajuntament, amb l'Agència Tributària, ni amb la Tresoreria
  General de la Seguretat Social.
 • Disposar d'una adreça electrònica de contacte a efectes de comunicació dels tràmits vinculats a aquesta convocatòria de subvenció.
 • Ser titular d'un compte bancari on fer el pagament de la subvenció.
 • Tenir el domicili social o centre de treball al Vallès Oriental.
 • Estar donat/da d'alta al cens d'activitats econòmiques de l'Agència Tributària.
 • Haver contractat una persona desocupada, seleccionada lliurement per l'empresa, mitjançant un contracte laboral indefinit o fix discontinu, amb els següents requisits:
  • La contractació ha d'estar iniciada en el període comprés entre el dia 1 de gener de 2023 i el dia que finalitzi el termini per presentar sol·licituds d'aquesta subvenció.
  • El contracte laboral ha d'especificar que la jornada de treball és completa. En el seu defecte, s'entendrà que la jornada completa és de 40 hores setmanals.

Requisits que han de complir les persones contractades que són objecte de la subvenció

 • Estar empadronada a Granollers amb una antiguitat mínima de sis mesos anteriors a la data de contractació.
 • Estar desocupada el dia abans de la data d'inici del contracte laboral.
 • No haver estat contractada a la mateixa empresa, en els 6 mesos anteriors a la data d'inici de la contractació per la qual es sol·licita la subvenció.
 • Les persones contractades hauran de complir una de les següents condicions personals:
  • No haver complert els 30 anys d'edat a la data d'inici del contracte
   que és objecte de la subvenció.
  • Haver complert els 45 anys a la data d'inici del contracte que és
   objecte de la subvenció.

La concurrència dels requisits detallats al present article s'acreditaran en el moment de lliurar la sol·licitud, mitjançant la presentació dels documents que s'indiquen a l'article següent.

Termini de presentació de les sol·licituds:

El termini per presentar les sol·licituds serà del 14 de juliol al 14 de setembre de 2023.

Data de publicació:  25 de maig de 2023

Entrada en vigor:  14 de juliol de 2023
Fi de vigor:  14 de setembre de 2023

30 d'octubre de 2023

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat