Inici -> L'Ajuntament -> Ple municipal

Resum dels acords de Ple de 28 de novembre de 2017

1).- Aprovació de les actes de Ple de la sessió ordinària del dia 30 d'octubre i de la sessió extraordinària i urgent del dia 16 de novembre de 2017.

2).- Control i fiscalització pel Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions números corresponents als dies 3, 10, 17, 24, i 31 d'octubre.

3).- Control i fiscalització pel Ple de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats,


COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE PROJECTES ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓ

4).- Donar compte de la Resolució d'Alcaldia de les delegacions en matèries de Govern Obert i Transparència a la regidora Gemma Giménez Torres.

El Ple dona compte de la delegació a la regidora Gemma Giménez Torres de les matèries de Govern Obert i Transparència, amb efectes a partir del dia 23 de novembre de 2017.

5).- Modificar la composició de diferents comissions informatives i consells.

El Ple dona compte de la designació de Gemma Giménez Torres, en substitució d'Andrea Canelo Matito, com a membre del grup municipal socialista a la comissió informativa de l'Àrea de Projectes Estratègics i Comunicació.

Gemma Giménez Torres també és designada, en substitució de Sílvia Rodríguez López, com a membre del grup municipal socialista a la Societat Municipal Roca Umbert Fàbrica de les Arts.

Aprovat per unanimitat

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

6).- Aprovar la modificació de l'article 22 dels estatuts de Granollers Mercat, EPE, en relació amb les funcions de tresoreria de l'entitat.

El Ple aprova modificar l'article 22 dels estatuts de l'entitat, en relació amb les funcions de tresoreria de l'entitat Granollers Mercat, EPE, amb el redactat segúent:

"Les funcions pròpies de tresoreria de Granollers Mercat les assumirà qui ostenti el càrrec de director general de l'entitat pública empresarial o en qui ell delegui."

Aprovat per unanimitat

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT


7).- Aprovar inicialment el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS)

El Ple aprova de manera inicial el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, que inclou diversos documents: memòria, programa d'actuacions, estudi ambiental estratègic i annexos.

El Pla, que proposa actuacions per als propers 6 anys (2018-2024), continua les línies generals de l'aprovat l'any 2009, el primer a Catalunya que preveia l'avaluació ambiental i durant el qual es va ampliar l'illa de vianants i es va regular l'aparcament (sobretot, de tipus dissasiu).

L'empresa EPIM SCP (Estudis Projecte i Mobilitat) és qui s'ha encarregat de la redacció, que ha tingut en compte diversos estudis de mobilitat i el treball desenvolupat al si del Consell de Mobilitat (integrat per representants de les entitats i empreses del sector, partits polítics¿).

El referent normatiu en matèria de mobilitat a Catalunya és la Llei 9/2003 del Parlament, una norma pionera a Europa que es proposa: integrar les polítiques de creixement urbà i econòmic amb les de mobilitat, donar prioritat al transport públic i als sistemes eficients de transport, potenciar la intermodalitat, ajustar els sistemes de transport a la demanda en zones de baixa densitat de població, disminuir la congestió de les zones urbanes, augmentar la seguretat viària, i reduir la congestió i la contaminació.

Després de l'entrada en vigor d'aquesta llei, es van aprovar les Directrius Nacionals de Mobilitat, com a marc orientador per aplicar els objectius de mobilitat a través d'orientacions, objectius temporals, propostes operatives i indicadors de control. Aquestes directrius serveixen per elaborar, entre altres, els plans de mobilitat urbana sostenible (PMUS).

Granollers, com a municipi cap de comarca amb més de 50.000 habitants, inclòs al Decret 152/2007 de protecció de l'ambient atmosfèric, està obligat a redactar el seu PMU.

Els objectius que persegueix el PMUS són, per ordre de prioritat:

a) Potenciar el canvi modal a modes de transport més sostenible
b) Reduir els contaminants atmosfèrics: PM10, NOx i NO2
c) Reduir les emissions de GEH (CO2)
d) Reduir el consum final d'energia associat al transport
e) Assolir paràmetres legals en relació amb la contaminació acústica
f) Reduir l'accidentalitat associada a la mobilitat

El nou PMUS es planteja en termes realistes i assumibles, i es proposa disminuir el nombre de desplaçaments en vehicle privat i potenciar els desplaçaments en transports més sosptenibles (a peu, bicicleta i transport públic).

Per potenciar els desplaçaments a peu, es proposa millorar els itineraris de connexió entre els barris, amb els polígons industrials i la connexió entre les estacions de transport públic.

D'altra banda, el pla fixa els criteris a implantar sobre la xarxa de vianants: s'estableix que les voreres noves tindran una amplada mínima de 2 m; que els carrers de menys de 7 m haurien d'esdevenir de plataforma única o limitar-hi la circulació només als veïns; que els carrers de menys de 9 m no haurien de tenir més d'un carril de circulació i un d'aparcament (per deixar els 2 m de vorera); i que en vies de pas, caldrà situar els passos de vianants a no més de 100 m de separació.

Pel que fa a l'illa de vianants, se'n preveu una ampliació delimitada pel perímetre format pel c. Sant Jaume, av. del Parc, av. Sant Esteve, Bisbe Grivé, Navarra i Torras i Bages.

Una altra proposta és la creació d'un plànol que indiqui les distàncies i temps de recorregut a peu entre els punts/equipaments més concorreguts. Un plànol que se situaria també als aparcaments soterrats i dissuasius.

Altres actuacions per incentivar els desplaçaments són: fer actuacions de manteniment als itineraris escolars per reforçar-ne la seguretat per als infants i crear zones pacificades als barris.

Un dels punts on el Pla posa l'accent és en la mobilitat en bicicleta. Així, es fixen criteris per crear una xarxa ciclable, un treball que es fa amb l'entitat Granollers Pedala. En aquest sentit, s'estableix que els itineraris en bici seran sempre per la calçada (només s'aprofitaran les voreres-bici en la fase prèvia d'implementació); i que als carrers de velocitat 30 km/h, les bicis circularan en el sentit dels vehicles o bé en carril bici segregats, com als carrers de 50 km/h.

El Pla proposa la creació, al centre de la ciutat, d'una oficina de la bicicleta, que esdevingui el referent en aquest mitjà de transport, el promocioni, ofereixi un aparcament segur, sigui centre de distribució de mercaderies i s'enllaci amb la xarxa d'itineraris ciclables.

Encara en l'àmbit de la bicicleta, es proposa un pla de senyalització d'itineraris, millorar el registre de bicicletes (que la ciutat s'uneixi a la iniciativa www.biciregistre.cat, per minimitzar el risc de robatori), així com fer campanyes a favor de la bicicleta (a les escoles, formació, civisme¿).

D'altra banda, es proposa ampliar les potencialitat de la Distribució Urbana de Mercaderies amb bicicleta (DUM), iniciada el 2016, amb la incorporació d'algun vehicle elèctric que permeti repartir paquets de més grans dimensions.

El PMUS preveu també la millora de la mobilitat en transport públic, amb accions com la millora de l'intercanviador modal de la pl. Serrat i Bonastre, l'increment del nombre de vehicles per millorar-ne la puntualitat -sobretot, de tarda (el nombre de passatgers l'any 2016 ha estat de més d'1,3 milions, i s'ha superat així el sostre de capacitat fixat en 10.000 passatgers/mes).

En l'apartat d'aparcament, el Pla es proposa consolidar els aparcaments dissuasius, ampliar l'àrea blava als carrers amb activitat comercial i la zona verda d'aparcament prioritari per als residents.

Votació

A favor: PSC, Ciutadans i PP

En contra: Crida-CUP

Abstenció: PDeCAT-Demòcrates, ERC-AG


COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR

8).- Aprovar el Protocol d'Abordatge de les Violències Masclistes de Granollers

El Ple aprova el Protocol d'Abordatge de les Violències Masclistes de Granollers.

La violència vers les dones és una problemàtica d'abast social i amb greus conseqüències en perjudici de tota la ciutadania, sobretot, per a les dones. El Protocol d'Abordatge de les Violències Masclistes de Granollers, entès com una eina en evolució constant, vol ser una guia per orientar la pràctica professional.

El document, evolució de l'elaborat l'any 2004, és el resultat d'un treball en xarxa i coordinació entre tots els agents socials, tècnics i polítics de la ciutat; fruit dels debats que han permès construir un marc comú d'actuació amb criteris consensuats, que possibiliten intervencions conjuntes i coordinades. El protocol també recull la cura de les professionals que atenen casos de violència i posa l'accent en el treball en equip, com un recurs valuós per minimitzar els efectes negatius. Es prioritza l'actuació professional operativa, àgil i efectiva.
Els grups que conformen el protocol són la mesa institucional: alcaldia, regidoria; la mesa tècnica; el grup motor i la comissió de seguiment de casos. Els nivells d'intervenció, són: la prevenció, la detecció, la intervenció i la recuperació. El calendari de reunions preveu entre 2 i 3 trobades a l'any de la comissió tècnica, entre 4 i 6 a l'any de seguiment, i també d'urgència si la complexitat del cas ho demana.
El document descriu què s'entén per violència masclista, la tipologia de les violències, com detectar-les i intervenir-hi (en funció del moment que s'intervé, el risc, la urgència), i es recullen els serveis i/o agents implicats en la prevenció, detecció i intervenció.
Els objectius que es marca són: fomentar la formació especialitzada en violències masclistes i diversitats sexuals i de gènere per a tota la xarxa professional del municipi; propiciar espais per a la intervenció, coordinació i anàlisi dels casos de violència masclista del territori, perquè les actuacions siguin acurades, efectives i responguin a les necessitats reals de les dones i/o infants víctimes de la situació; establir un circuit clar i consensuat de mapa de recursos per saber on cal derivar la persona afectada per violència; fomentar i estructurar el treball en xarxa per evidenciar la situació de risc o de necessitat social, perquè deixi de ser vist com un fet puntual i aïllat; i propiciar que professionals, serveis, estaments... es coneguin entre si i sàpiguen la feina que fan i que pot esdevenir complementària.
Algunes de les innovacions que ja s'han implantat en aquesta línia són que la Policia Local ha introduït la valoració de risc en casos de violència masclista, després de fer els atestats. Així, s'ha creat una situació de col·laboració directa entre els agents locals i els Mossos d'Esquadra. També, es posen a l'abast per a dones i infants en situacions de violència de gènere, recursos com ara els Serveis d'Acolliment d'Urgències ¿ SAU, als quals Policia Local, mossos i Hospital General Asil de Granollers poden sol·licitar l'ingrés, quan no es troben operatius els serveis especialitzats del CIRD i/o Serveis Socials.
Aprovat per unanimitat


JUNTA DE PORTAVEUS

9).- Mocions

09.01.-Moció que presenta el Grup Municipal de la Crida per Granollers-CUP contra les agressions feixistes, racistes, classistes i sexistes

Aprovada per unanimitat

Primer.-L'Ajuntament de Granollers prestarà atenció i assessorament a les persones que hagin estat víctimes d'agressions de caire feixista, racista, classista i sexista. L'Ajuntament oferirà assessorament jurídic per a la tramitació de la denúncia oportuna per discriminació.

Segon.- L'Ajuntament de Granollers es personarà com acusació particular quan es produeixi qualsevol agressió de caràcter feixista, racista, classista, masclista i/o LGTBI fòbic en la nostra ciutat.

Tercer.- L'Ajuntament de Granollers denegarà permisos d'ocupació de la via pública per dur a terme manifestacions i concentracions a grups d'extrema dreta quan es tingui constància d'antecedents en esdeveniments convocats per aquests grups d'agressions que atempten contra la integritat i els drets fonamentals de les persones.


09.02.-Moció que presenta la Junta de Portaveus en suport a la presentada pel Consell Escolar Municipal de Granollers per mantenir totes les línies i grups educatius, i adequar la ràtio per interès general a la demanda del municipi.

Aprovada per unanimitat


L'Ajuntament de Granollers durà a terme totes les accions necessàries per tal d'instar el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a:

Primer.- Mantenir en funcionament totes les línies i tots els grups educatius
Segon.- Adequar la ràtios per interès general a la demanda del municipi amb una ràtio base de 20 alumnes a P3 (modificació del Decret 75/2007, del 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió d'alumnat als centres i modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, on s'estableix la base legal màxima).
Tercer.- Comunicar aquest acord al president de la Generalitat, a la consellera d'Ensenyament, al Consell Escolar Municipal i a les escoles del municipi.

Data de creació:  24 de novembre de 2017

Data de publicació:  24 de novembre de 2017

Entrada en vigor:  24 de novembre de 2017

2 de gener de 2018

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat