Inici -> L'Ajuntament -> Ens dependents

Ens dependents

La creació d'entitats dependents d'una entitat local, està prevista en la Llei 7/1985 Reguladora de Bases del Règim Local i en el Reial Decret Legislatiu 781/1986 pel qual s'aprova el Text refós de disposicions legals vigents de règim local com a possibles formes de gestió directa dels serveis públics locals (article 85.2 A) de l' LRBRL.

ORGANISMES AUTÒNOMS

Els organismes autònoms realitzen activitats fonamentalment administratives i se sotmeten plenament al Dret Públic. El seu règim pressupostari i comptable és el mateix que el de l'entitat local de què depenen, amb un pressupost limitador i amb l'elaboració dels seus comptes amb sotmetiment a la comptabilitat pública. Els seus comptes anuals formen part del Compte general de l'entitat principal.

ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS

Les entitats públiques empresarials realitzen activitats de prestació de serveis o de producció de béns susceptibles de contraprestació econòmica, i encara que en general es regeixen pel Dret Privat, els resulta aplicable el règim del Dret Públic en relació amb l'exercici de potestats públiques i amb determinats aspectes del seu funcionament. Se sotmeten al règim comptable privat i el seu pressupost no és limitador i els seus comptes s'han de retre formant part del Compte general de l'entitat principal de què depenen.

SOCIETATS MERCANTILS

La creació de societats mercantils de propietat íntegra municipal, són una altra possible forma de gestió directa dels serveis públics locals. Es regeixen pel Dret Privat, sense pressupost limitador i estan sotmesos al Pla General de comptabilitat del Sector privat. Els seus comptes s'integren en el Compte general de l'entitat principal i es reten conjuntament.

CONSORCIS

Addicionalment, l'Ajuntament, per participar en la presa de decisions en àmbits en què es pot veure afectat, o col·laborar amb altres administracions o entitats privades en àrees d'interès mutu o de competències compartides, està representat en diferents consorcis on hi té participació majoritària .

ALTRES ENS AMB REPRESENTACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

10 de maig de 2021

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat