Inici -> L'Ajuntament -> Ens dependents

Ens dependents

La creació d'entitats dependents d'una entitat local, està prevista en la Llei 7/1985 Reguladora de Bases del Règim Local i en el Reial Decret Legislatiu 781/1986 pel qual s'aprova el Text refós de disposicions legals vigents de règim local com a possibles formes de gestió directa dels serveis públics locals (article 85.2 A) de l' LRBRL.

ORGANISMES AUTÒNOMS

Els organismes autònoms realitzen activitats fonamentalment administratives i se sotmeten plenament al Dret Públic. El seu règim pressupostari i comptable és el mateix que el de l'entitat local de què depenen, amb un pressupost limitador i amb l'elaboració dels seus comptes amb sotmetiment a la comptabilitat pública. Els seus comptes anuals formen part del Compte general de l'entitat principal.

ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS

Les entitats públiques empresarials realitzen activitats de prestació de serveis o de producció de béns susceptibles de contraprestació econòmica, i encara que en general es regeixen pel Dret Privat, els resulta aplicable el règim del Dret Públic en relació amb l'exercici de potestats públiques i amb determinats aspectes del seu funcionament. Se sotmeten al règim comptable privat i el seu pressupost no és limitador i els seus comptes s'han de retre formant part del Compte general de l'entitat principal de què depenen.

SOCIETATS MERCANTILS

La creació de societats mercantils de propietat íntegra municipal, són una altra possible forma de gestió directa dels serveis públics locals. Es regeixen pel Dret Privat, sense pressupost limitador i estan sotmesos al Pla General de comptabilitat del Sector privat. Els seus comptes s'integren en el Compte general de l'entitat principal i es reten conjuntament.

CONSORCIS

Addicionalment, l'Ajuntament, per participar en la presa de decisions en àmbits en què es pot veure afectat, o col·laborar amb altres administracions o entitats privades en àrees d'interès mutu o de competències compartides, està representat en diferents consorcis on hi té participació majoritària .

ALTRES ENS AMB REPRESENTACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

 • Participació a òrgans d'ens supramunicipals:
  • AMTU - Agrupació de Municipis Titulars del Servei de Transport Urbà de la Regió Metropolitana de Barcelona
  • ACM - Associació Catalana de Municipis
  • Associació Internacional de Ciutats Educadores
  • Associació de Municipis de l'Arc Metropolità de Barcelona
  • Associació Xarxa C-17
  • Associació Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària
  • Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs
  • Consorci per a la Normalització Lingüística
  • Consorci de Gestió de Residus del Vallès Oriental
  • Consorci Localret
  • Consorci de Salut i Social de Catalunya
  • Consorci Transversal, Xarxa d'Activitats Culturals
  • Consell de Centre de Normalització Lingüística del Vallès Oriental
  • Consorci administratiu centre d'educació especial Montserrat Montero
  • Consorci Teledigital Granollers
  • Consorci de Promoció Enoturística del Territori DO Alella
  • Vallès Oriental Televisió SLU (VOTV)
  • FEMP - Federación Española de Municipios y Provincias
  • Federació de Municipis de Catalunya (FMC)
  • Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
  • Red de Ciudades por la Agroecología
  • Red Española de Ciudades por el Clima (secció de la FEMP)
  • Red Biodiversidad 2010
  • Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat
  • Xarxa de Ciutats i Pobles pels Drets Humans
  • Xarxa Local pels Nous Usos del Temps
  • Xarxa Cultura i Proximitat
  • Xarxa Local de SAD
  • Xarxa Local de Prevenció de Drogodependències
  • Xarxa Local de Consum
  • Xarxa de Mercats Municipals
  • Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya
  • Xarxa de Custòdia del Territori
  • Xarxa Local per a la Diversitat i la Ciutadania
 • Participació a òrgans de govern d'entitats privades:

Documents relacionats

4 de març de 2024

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat