Inici -> Informació pública -> POUM

POUM


El Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és la figura de planejament general que ordena urbanísticament la ciutat i el seu terme municipal i dissenya el seu desenvolupament i creixement futurs. Classifica les diverses parts del terme municipal en sòl urbà, urbanitzable i no urbanitzable i estableix els usos i les activitats que es poden dur a terme en cadascun d'ells.  Fa les previsions i estableix regulacions en matèries que afecten d'una manera o d'una altra tots els veïns de la ciutat: ordenació dels espais públics, habitatge, infraestructures, equipaments públics, patrimoni arquitectònic, mobilitat, espais lliures i zones verdes i protecció del medi natural. El POUM planifica i ordena el creixement urbanístic de la ciutat per als pròxims anys. El marc legal del POUM és el TRLUC (Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya del 3 d'agost de 2010) i el seu reglament.

Més informació aquí.

 

Normativa urbanística

Normativa urbanística

Text refós del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Granollers, que és l'instrument d'ordenació urbanística principal del territori.

Veure més

Registre de planejament

Registre de planejament

El Registre de planejament urbanístic publicita els instruments de planejament urbanístic en vigor i permet la consulta d'aquests.

Veure més

Informe mediambiental

Informe mediambiental

L'informe mediambiental s'ajusta a les disposicions de la Directiva 2001 / 42 / CE, que té com objecte aconseguir un elevat nivell de protecció del medi ambient en la preparació i adopció de plans urbanístics.

Veure més

Memòries del POUM

Memòries del POUM

Consulta els documents de memòria social, justificació i informació del Pla d'Ordenació Urbanística

Veure més

Estudi de mobilitat

Estudi de mobilitat

L'Estudi de mobilitat del municipi té l'objectiu d'avaluar l'impacte sobre la mobilitat futura de les noves infraestructures, equipaments i sectors que es desenvoluparan segons el POUM

Veure més

Estudi econòmic-financer

Estudi econòmic-financer

L'Agenda té per objecte relacionar les actuacions urbanístiques a fer, i determinar l'agent, públic o privat, encarregat de la seva promoció i de la seva execució. L'estudi econòmic i financer estableix la capacitat de l'Ajuntament per portar a terme les actuacions de les quals n'és responsable en la seva execució.

Veure més

Dades i fitxes del POUM

Dades i fitxes del POUM

De forma associada als articles corresponents de les normes, en aquest apartat podeu visualitzar les fitxes detallades dels diferents polígons d'actuació urbanística, sectors de pla de millora urbana i sectors de sòl urbanitzable.

Veure més

Convenis urbanístics

Convenis urbanístics

Els convenis mostren acords entre dues parts en matèria urbanística. Únicament generen efectes jurídics entre els signants, en forma de declaració d'intencions per a l'Administració i d'assumpció de compromisos pels interessats, sense comprometre la potestat de planejament ni els drets impugnatoris d'aquests.

Veure més

Catàleg de masies i cases rurals del sòl no urbanitzable

Catàleg de masies i cases rurals del sòl no urbanitzable

Relació de masies i cases rurals amb indicació de la seva ubicació i característiques

Veure més

Plànols del POUM

Plànols del POUM

Plànols detallats i imprimibles del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal.

Veure més

Cartografia del POUM

Cartografia del POUM

Informació cartogràfica descarregable i imprimible

Veure més

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat