Inici -> Informació pública -> Catàleg de tràmits

Subvencions de Barris

Descripció

La finalitat de les subvencions és donar suport a les iniciatives culturals i socials de les entitats veïnals en temes d'interès general per a llurs barris, mitjançant el cofinançament de les despeses derivades de l'execució de projectes i actuacions que tinguin com a objectiu principal ajudar a l'acompliment i implementació del Pla d'Actuació Municipal, en allò que fa referència a l'associacionisme veïnal i que s'executin durant l'any 2018

Qui ho pot sol·licitar?

Es pot presentar a aquesta convocatòria qualsevol entitat veïnal de naturalesa privada, sempre que no estigui afectada per cap de les prohibicions contingudes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Requisits

Estar inscrit en el Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes amb les dades
actualitzades.

Període de presentació

A partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria i serà de 20 dies hàbils.

Termini de presentació de les sol·licituds del 7 de març fins al 3 d'abril de 2019

Documentació a aportar

 • Sol·licitud de subvenció segons model normalitzat
 • Document que acrediti la representació que té el signant de la sol·licitud i el seu DNI.
 • Memòria de l'activitat per a la qual es demana la subvenció, d'acord amb el model normalitzat
 • Pressupost de l'activitat, d'acord amb el model normalitzat.
 • Projecte de l'activitat a subvencionar.
 • Declaració responsable de reunir els requisits per ser beneficiari/ària d'acord amb l'art 13 L. 38/2003 G.S., de compromís de compliment de les condicions, de les subvencions rebudes i compromís de comunicar les que s'obtinguin en el futur, d'acord amb el model normalitzat.
 • Certificat d'estar al corrent d'obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, si no ha acceptat de forma expressa a la sol·licitud que siguin obtinguts directament per l'Ajuntament, o declaració responsable, en els supòsits previstos a l'article 24 del RD 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la LGS, i en els supòsits de no estar obligat, d'acord amb el model normalitzat.
 • Fitxa dades bancàries per efectuar l'ingrés de la subvenció, només en cas de canvi, d'acord amb el model normalitzat.

No caldrà aportar els documents indicats a la sol·licitud en el cas que la persona sol·licitant els hagi presentat anteriorment a l'Ajuntament, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la presentació i no hagin experimentat cap modificació. Si és el cas, en aquest supòsit, caldrà indicar clarament la data i dependència en què van ser presentats i el procediment a què feien referència. No obstant, si l'òrgan gestor, per causes alienes a la seva actuació, no pogués aconseguir els documents, podrà requerir a la persona interessada que els aporti en el termini de 10 dies hàbils.

 • No s'haurà de presentar la documentació acreditativa de la representació quan la signatura electrònica acrediti també que la persona signant té poders suficients per actuar en nom de la persona representada.
 • Les persones sol·licitants podran presentar còpies digitalitzades, d'acord amb el que estableixen les normes de procediment administratiu vigents en el moment de la convocatòria.
Com es fa?

A partir de 1 d'octubre de 2016 les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria i els qui els representin, estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament.

Per internet:

 1. Clicar a "tramitar".
 2. Emplenar el formulari i revisades les dades del tràmit clicar el botó "Signar i enviar" (el procés pot trigar una mica, cal esperar).
 3. Es genera un document justificant de registre que us el podeu guardar o enviar per e-mail.
 4. Notificació:
  1. Rebrà un correu electrònic amb l'enllaç directe a la seva notificació.
  2. Accedir a la seva notificació amb certificat digital o demanant una paraula de pas d'un sol ús. Per a més informació cliqueu aquí
  3. També podrà accedir-hi a través del portal seuelectronica.granollers.cat/notificacions
Qui tramita la sol·licitud? Ajuntament
Tràmits relacionats
ENLLAÇOS D'INTERÈS
6 d'abril de 2020

Registro Electrónico4 Empreses, entitats o representants (certificat digital)

Presencial5 Presencial

 • Oficina d'atenció al ciutadà
  • C. Sant Josep, 7
  • Horari:

   De dilluns a divendres en horari de 9 a 14 h. Cal sol·licitar cita prèvia trucant al 93 842 6610

  • Telèfon:

   010 trucant des de Granollers

   93 842 66 10< o al 010/p>

  • Fax: 93 842 66 99
  • oac@granollers.cat

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat