Inici -> Informació pública -> Catàleg de tràmits

Comunicació de canvi de titularitat d'activitats

Descripció

És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l'Ajuntament que transmet el corresponent títol que l'habilitava per exercir l'activitat.

Per a canvi de titularitat d'una activitat econòmica innòcua, de les incloses en l'Annex I de la Llei de simplificació vegeu el tràmit "Declaració responsable" que inclou el canvi de titularitat.


Aquesta comunicació a l'Ajuntament serveix per acreditar la subrogació del nou titular en els drets i deures derivats de la llicència o comunicació prèvia.
Qui ho pot sol·licitar?

Tant el transmitent com el nou titular.

D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques a partir de 1 d'octubre de 2016 els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:

 • Les persones jurídiques.
 • Les entitats sense personalitat jurídica.
 • Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
Requisits
 1. El titular transmitent ha de disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia vigent.
 2. Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.
Període de presentació La comunicació ha de formalitzar-se en el termini màxim d'un mes des que s'ha produït efectivament la transmissió.
Documentació a aportar
 1. Comunicació de transmissió del títol (llicència o comunicació prèvia) que habilita per a l'exercici de l'activitat, d'acord amb el model normalitzat que inclou la Declaració responsable següent:
  • Que en cas d'actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
  • Que les responsabilitats i les obligacions de l'antic titular derivades de la llicència o de la comunicació prèvia són assumides pel nou titular. A tal efecte es pot aportar una Declaració conjunta de la titularitat de l'activitat, signada tant per l'antic titular com pel nou.
  • Que les dades consignades en la Comunicació són certes, així com la documentació que s'adjunta, si és el cas.
  • Que es disposa, si és necessària, de la pòlissa o el contracte d'assegurances o altres garanties que responen de l'activitat, a nom del nou titular.
 2. Rebut de la taxa pagat.
 3. En el cas d'establiments de restauració, espectacles i activitats recreatives, declaració responsable de la contractació d'una d'assegurança de responsabilitat civil que cobreixi el risc i en la qual es faci constar les quanties contractades, acompanyada del rebut vigent, d'acord amb el Decret 112/2010, de 31 d'agost (article 83).
 4. En el cas d'establiments alimentaris, declaració responsable d'inici d'activitat per a establiments alimentaris.
Com es fa?

A partir de 1 d'octubre de 2016 les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria i els qui els representin, estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament.

Per internet:

Prèviament cal haver pagat la taxa corresponent realitzant el tràmit de: Sol·licitud de l'autoliquidació de la taxa d'activitats

 1. Clicar a "tramitar"
 2. Emplenar el formulari i revisades les dades del tràmit clicar el botó "Signar i enviar" (el procés pot trigar una mica, cal esperar).
 3. Es genera un document justificant de registre que us el podeu guardar o enviar per e-mail. .
 4. Anar a la carpeta ciutadana a "Consulta i pagament de rebuts pendents"
 5. Cliqueu a la icona de la lupa que trobareu a l'esquerra del rebut per realitzar el pagament:
  · En cas de no constar el rebut rebrà, el més aviat possible, un correu electrònic conforme ja el té disponible a la carpeta ciutadana.
  · El rebut es generarà amb les dades de l'interessat que consten a la sol·licitud,
  · En cas d'haver-hi representant també podrà accedir al rebut a l'apartat de "Gestió de rebuts com a representant legal"
 6. El pagament es pot realitzar amb targeta, banca electrònica o imprimir la carta de pagament i pagar per finestreta a les entitats financeres que consten en el document
 7. Presencialment:

  A l'Oficina d'Atenció al Ciutadà en el moment de presentar la sol·licitud d'obertura corresponent s'ha pagar la taxa corresponent amb targeta de crèdit o de dèbit.

Preu i forma de pagament Segons ordenances fiscals vigents
Normativa

Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.

Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

Decret 112/2010, de 31 d'agost, Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.

Ordenances municipals.

Qui tramita la sol·licitud? Activitats i instal·lacions
Més informació

No es podrà transmetre la llicència o comunicació prèvia, quan el nombre de les que es poden atorgar o presentar sigui limitat o que s'hagin concedit o rebut, comprovat i controlat tenint en compte les característiques particulars dels subjectes autoritzats inicialment.

Tampoc es pot transmetre l'activitat quan es trobi subjecte a un expedient de revocació o caducitat, fins que no hi hagi una resolució ferma.

En el cas que el transmitent no pugui o no vulgui formalitzar la comunicació a l'Ajuntament, serà suficient que l'adquirent acompanyi la documentació acreditativa del negoci jurídic que ha vehiculat la transmissió de la titularitat del negoci, de la llicència o de la comunicació prèvia.

Una vegada produïda la transmissió, les responsabilitats i les obligacions de l'antic titular derivades de la Llicència o de la Comunicació prèvia són assumides pel nou titular.

 En defecte de comunicació, els subjectes que intervenen en la transmissió són responsables solidaris de la responsabilitat que es pugui derivar de l'activitat subjecte a llicència o comunicació prèvia.

Tràmits relacionats
DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
11 d'octubre de 2019

Presencial Presencial

 • Oficina d'atenció al ciutadà
  • C. Sant Josep, 7
  • Horari:

   Dilluns-Dijous 8:30 a 19h.
   Divendres 8.30 a 14h.

   Horari d'estiu: de 1 de juliol al 15 de setembre, de dilluns a dijous, 8.30 a 15h; i divendres, de 8.30 a 14h.

   De 13 a 16h. els temps d'espera acostumen a ser baixos.

  • Telèfon:

   010 trucant des de Granollers

   93 842 66 10

  • Fax: 93 842 66 99
  • oac@ajuntament.granollers.cat

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat