Inici -> Informació pública -> Catàleg de tràmits

Baixa de gual

Descripció

Donar de baixa la llicència de gual atès que ja no hi ha aprofitament amb efectes de l'exercici immediatament posterior a la data de la sol·licitud.

Qui ho pot sol·licitar?

El propietari o l'usuari de l'accés

Documentació a aportar
 • Sol·licitud declaració baixa de gual (propietari)
 • Sol·licitud declaració baixa de gual  (llogater)
 • Declaració canvi titular gual
 • El document d'identitat vigent (DNI, NIE o passaport) o del document acreditatiu de la representació.
 • Placa del gual

En cas de sol.licitar la devolució de la part proporcional del rebut:

 • Sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts
 • El rebut que sigui objecte de devolució
 • Fitxa de les dades bancàries amb el segell i la signatura de l'entitat bancària.
Com es fa?

En cas que el titular de la llicència de gual sigui el propietari de la finca:

 1. Eliminar el rebaix del bordó de la vorera i la pintura de senyalització del gual, si és el cas, prèvia sol·licitud de la corresponent llicència d'obres menors.
 2. Modificar l'accés a la finca de manera que no hi puguin entrar vehicles prèvia sol·licitud de la corresponent llicència d'obra menor.
 3. Presentar la sol·licitud de baixa de gual. Les quotes seran prorratejables per trimestres naturals, exclòs aquell en el qual es produeixi l'esmentada baixa, a tal efecte, es podrà demanar la devolució de la part de la quota corresponent als trimestres naturals en els quals no s'hagués exercit aprofitament.
 4. Entregar la placa del gual.

En cas que el titular de la llicència de gual sigui el llogater de la finca podrà:

 1. Tramitar el canvi de nom del llogater al propietari: Emplenar i signar la declaració de canvi de titularitat del gual i presentar-la junt amb la sol.licitud de baixa de gual.
 2. Donar de baixa definitiva:
  • Eliminar el rebaix del bordó de la vorera i la pintura de senyalització, si és el cas, prèvia sol·licitud de la corresponent llicència d'obres menors
  • Presentar la sol·licitud de baixa de gual. Les quotes seran prorratejables per trimestres naturals, exclòs aquell en el qual es produeixi l'esmentada baixa, a tal efecte, es podrà demanar la devolució de la part de la quota corresponent als trimestres naturals en els quals no s'hagués exercit aprofitament.
  • Entregar la placa del gual.
Qui tramita la sol·licitud? Ajuntament
Més informació
 • La sol·licitud de baixa comporta una inspecció per part de Serveis Municipals i Via Pública a fi de conèixer si es pot donar de baixa el gual i informi que ja no hi ha aprofitament i s'ha reposat la vorera a l'estat inicial.
 • L'incompliment d'aquesta reposició podria anar precedida d'una execució subsidiària o d'astriccions.
 • La vorera no es podrà tornar a modificar fins que hagi passat un termini de 12 mesos des de la data de la baixa.
DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
21 d'octubre de 2016

Presencial Presencial

 • Oficina d'atenció al ciutadà
  • C. Sant Josep, 7
  • Horari:

   Dilluns-Dijous 8:30 a 19h.
   Divendres 8.30 a 14h.

   Horari d'estiu: de 1 de juliol al 15 de setembre, de dilluns a dijous, 8.30 a 15h; i divendres, de 8.30 a 14h.

   De 13 a 16h. els temps d'espera acostumen a ser baixos.

  • Telèfon:

   010 trucant des de Granollers

   93 842 66 10

  • Fax: 93 842 66 99
  • oac@granollers.cat

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat