Inici -> Informació pública -> Convocatòries de selecció

Presentar-se a oposicions i proves d'accés per treballar a l'Ajuntament

Descripció

Presentació de la documentació per accedir als llocs de treball ofertats per l'Ajuntament.

Qui ho pot sol·licitar?

Les persones que compleixin els requisits indicats a les bases de la convocatòria.

Documentació a aportar
 • Document d'identitat (DNI, NIE, o altre d'acord amb les Bases)
 • Document que acrediti la titulació requerida
 • Certificat de llengua catalana
 • Full de càlcul relació documents acreditatius de mèrits (en cas que sigui necessari, anar a descàrrega de documents i escollir l'específic del procés selectiu)  
 • Document acreditatiu de la condició de discapacitat que expedeix l'equip de valoració i orientació (EVO)
 • Currículum i documentació acreditativa dels mèrits
 • Certificat emès per l'OTG que acrediti la situació legal d'atur o desocupació, si és el cas

Serà requisit indispensable que els mèrits estiguin degudament relacionats en el full de càlcul, específic a tal efecte,  i que s'haurà d'adjuntar a la sol·licitud. Els mèrits que no s'acreditin documentalment dins del termini fixat no serán tinguts en compte pel tribunal i, per tant, no es valoraran.

Com es fa?

Les persones aspirants a places de nivel A1, A2, B, C1 i C2 (en aquest darrer cas només personal auxiliar administratiu i del cos de la policía local) estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:

 1. Clicar a "tramitar".
 2. Emplenar el formulari i revisades les dades del tràmit clicar el botó "Signar i enviar" (el procés pot trigar una mica, cal esperar).
 3. Es genera un document justificant de registre que us el podeu guardar o enviar per e-mail.
 4. Pagament de la Taxa:
  1. Anar a Altres rebuts i autoliquidacions de la carpeta ciutadana. En cas de no constar el rebut pendent de pagament se us generarà el més aviat possible.
  2. Fer el pagament de la taxa amb targeta, banca electrònica o imprimir la carta de pagament i pagar per finestreta a les entitats financeres que consten en el document.
  3. Un cop realitzat el pagament cal enviar el justificant al l'adreça de correu electrònic seleccio@granollers.cat

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds s'exposarà al tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament de Granollers, en el termini màxim d'un mes, l'anunci pel qual es fa pública la llista de persones admeses i excloses, amb indicació si la persona aspirant està exempta de fer la prova de llengua catalana.

En l'apartat de Descàrrega de documents hi ha un tutorial on s'explica com s'ha de tramitar les sol·licituds de manera telemàtica.

Més informació sobre el certificat digital i la tramitació electrònica

Preu i forma de pagament Segons ordenances fiscals vigents
Qui tramita la sol·licitud? Ajuntament
Observacions Bonificació del 100 per cent de les tarifes per drets d'examen per als subjectes passius que acreditin la seva situació legal d'atur, mitjançant la presentació d'un certificat emès per l'OTG en el període de, com a màxim, un mes previ a la data de presentació de la documentació.
Més informació

El/la guanyador/a de les proves haurà d'acreditar posteriorment que els documents aportats són còpia de l'original.

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
29 de gener de 2021

Telemático Con DNI/PIN2 Persones físiques (idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital)


Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat