Inici -> Informació pública -> Catàleg de tràmits

Alta en el Registre de parelles estables de l'Ajuntament

Descripció

El tràmit permet la inscripció en el Registre Municipal de Parelles Estables de les unions no matrimonials de convivència estable entre dues persones, siguin o no del mateix sexe.

Qui ho pot sol·licitar? Els membres de la parella.
Requisits
 • Han de ser majors d'edat o menors emancipats.
 • No poden ser parents en línia recta per consanguinitat o adopció, parents col·laterals per consanguinitat o adopció en segon grau.
 • Convivència comuna de com a mínim 2 anys ininterromputs o tenir un fill en comú. Per acreditar-ho han d'estar empadronats al municipi de Granollers en el mateix domicili.
 • No formar parella estable amb una altra persona o haver transcorregut un mínim de sis mesos des de l'extinció de la unió anterior.
 • No poden tenir cap vincle matrimonial anterior no dissolt, han d'estar separats legalment o divorciats.
 • Manifestar el coneixement de la normativa reguladora de les unions estables de parella.
Documentació a aportar
 • Totes les persones interessades han d'aportar aquesta documentació en el moment de la inscripció en el registre:
  • DNI, passaport o permís de residència dels dos membres de la parella.
  • Declaració jurada signada on consti que no existeix cap relació de parentiu, cap vincle matrimonial anterior no dissolt i que no estan inscrits en cap altre registre municipal de característiques semblants. Aquesta declaració es facilitarà en el moment de la inscripció a l'Ajuntament.
  • Llibre de familia per acreditar el/s fill/s, si és el cas.
 • Els membres de la parella amb nacionalitat espanyola hauran d'aportar:
  • Certificat de Fe de Vida i Estat Civil expedit pel Registre Civil.
 • A més, les persones estrangeres hauran d'aportar un d'aquests documents:
  • Document del consulat que acrediti l'estat civil, traduït al català o al castellà.
  • Certificat de l'estat civil expedit al seu país, legalitzat amb la postil·la de l'Haïa i traduït al català o al castellà per un intèrpret jurat.
  • Certificat d'estat civil dels anomenats plurilingües.
Com es fa?
 1. Demanar hora per telèfon a Secretaria.
 2. Anar a signar en el Registre de Parelles Estables i portar la documentació en el mateix acte, segons la cita acordada (dimarts o dijous).
 3. Recollir el certificat a l'OAC que acredita la inscripció i pagar la taxa del certificat.
Normativa

Llei 25/2010 de 29 de juliol del Llibre 2n del Codi Civil de Catalunya. Capítol IV Convivència estable en parella.

Reglament d'unions estables de parella

Qui tramita la sol·licitud? Ajuntament
Més informació Registre de parelles estables de Catalunya (Generalitat de Catalunya)
Tràmits relacionats
15 d'abril de 2019

Presencial Presencial

 • Oficina d'atenció al ciutadà
  • C. Sant Josep, 7
  • Horari:

   Dilluns-Dijous 8:30 a 19h.
   Divendres 8.30 a 14h.

   Horari d'estiu: de 1 de juliol al 15 de setembre, de dilluns a dijous, 8.30 a 15h; i divendres, de 8.30 a 14h.

   De 13 a 16h. els temps d'espera acostumen a ser baixos.

  • Telèfon:

   010 trucant des de Granollers

   93 842 66 10

  • Fax: 93 842 66 99
  • oac@granollers.cat
 • Secretaria
  • Plaça de la Porxada, 6 4t
  • Telèfon: 93 842 67 12

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat