Inici -> Informació pública -> Catàleg de tràmits

Sol·licitud del Bo Lloguer Jove: INFORMACIÓ PENDENT DE LA CONVOCATÒRIA OFICIAL

Descripció

Ajuts per al lloguer fins a 250 euros al mes i per un període de 2 anys adreçats a joves entre 18 i 35 anys

Enllaç Bo lloguer jove: https://habitatge.gencat.cat/bojove

Qui ho pot sol·licitar?

Joves entre 18 i 35 anys titulars d'un contracte de lloguer d'un l'habitatge

Requisits

a) Tenir fins a 35 anys en el moment de presentar la sol·licitud, l'edat de 35 anys inclosa, en el moment de sol·licitar l'ajut.

b) Tenir la residència legal a Catalunya i que l'habitatge o habitació arrendada o cedida constitueixi la residència habitual i permanent de la persona arrendatària o cessionària durant tot el període pel qual es concedeixi l'ajuda.

c) Disposar d'una font regular d'ingressos que reporti unes rendes anuals, incloent-hi els de les persones que tinguin el domicili habitual i permanent a l'habitatge arrendat o cedit o a arrendar o cedir, constin o no com a titulars del contracte d'arrendament o cessió, iguals o inferiors a 2,83 vegades l'IRSC si els ingressos corresponen a l'exercici fiscal de l'any 2020; iguals o inferiors a 2,97 vegades l'IRSC si els ingressos corresponen a l'exercici fiscal de l'any 2021, i igual o inferiors a 3,05 vegades l'IRSC si els ingressos corresponen a l'exercici de l'any 2022.

En el supòsit de lloguer o cessió d'ús d'habitació, no s'inclourà la renda de les persones que tinguin el domicili habitual i permanent a l'habitatge; només es consideraran les de la persona física arrendatària.

Si en un mateix habitatge hi conviuen dues o més persones joves titulars del contracte d'arrendament o cessió que sol·licitin de manera individualitzada aquesta subvenció, en podran ser beneficiàries si els seus ingressos individuals són iguals o inferiors a 2,83 vegades l'IRSC si els ingressos corresponen a l'exercici fiscal de l'any 2020; iguals o inferiors a 2,97 vegades l'IRSC si els ingressos corresponen a l'exercici fiscal de l'any 2021, i iguals o inferiors a 3,05 vegades l'IRSC si els ingressos corresponen a l'exercici fiscal de l'any 2022.

d) Ser titular o estar en condicions de subscriure, en qualitat de persona arrendatària, el contracte d'arrendament de l'habitatge o habitació o, en qualitat de cessionari, el contracte de cessió d'ús de l'habitatge o habitació objecte de la subvenció que constitueix el seu domicili habitual i permanent i estar-hi empadronada. En el cas d'estar en condicions d'accedir a un arrendament o cessió d'habitatge o habitació, caldrà formalitzar el contracte corresponent en el termini màxim de dos mesos des de la notificació de la resolució de concessió de la subvenció.

e) No pagar un lloguer o preu de cessió mensual per a l'habitatge o habitació superior als imports que estableixen les resolucions de convocatòria corresponents.

f) Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.

g) Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer o dels preus de la cessió en el moment de presentar la sol·licitud.

h) Pagar el lloguer o el preu de la cessió de l'habitatge o habitació per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca.

i) No incórrer en cap dels supòsits de prohibició pel fet de ser persona beneficiària de subvencions que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

j) Complir les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.

Període de presentació

PENDENT DE LA CONVOCATÒRIA OFICIAL

Documentació a aportar

El format dels documents ha de ser PDF (un fitxer per document amb tots els fulls)

La documentació necessària per acreditar els requisits que es demanen a la convocatòria, llevat dels casos en què l'Administració pugui fer la consulta (marcats amb (*), és:

 • Documents Identitat:
  • (*) Document nacional d'identitat vigent (DNI)
  •  Ciutadans de la Unió Europea: Certificat de registre de ciutadans de la UE vigent.
  • (*) Estrangers no comunitaris: NIE i targeta d'identitat d'estranger (TIE)
 • (*) Certificat de convivència
 • Justificant ingressos de la persona sol·licitant i cadascun dels membres de la unitat de convivència en edat laboral, segons els casos i les excepcions indicades a les bases de la convocatòria, caldrà acreditar-los aportant la Declaració de l'impost de la renda de les persones físiques (2020) (*), Certificat d'imputacions de l'Agència Estatal de l'AdministracióTributària (2020) (*), Certificat d'imputacions de l'Agència Estatal de l'Administració Tributaria(2021) o bé contracte de treball amb totes les nòmines rebudes fins a la data de presentació de la sol·licitud.
 • (*) Informe de vida laboral emès per la TGSS relatiu a la persona sol·licitant i totes les persones en edat laboral que formes part de la unitat de convivència.
 • Llibre de família, si s'escau.
 • El contracte de lloguer o el contracte de cessió d'ús de l'habitatge o habitació a nom de la persona sol·licitant.
 • Tots els rebuts de lloguer o del preu de la cessió corresponents a l'any 2022, pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud.
 • Full de transferència bancària normalitzat, o document equivalent, a nom de la persona sol·licitant, del compte on s'ha d'ingressar la subvenció.
Com es fa?

Es recomana la presentació de la sol·licitud electrònicament. Per accedir al formulari cal una identificació digital: l'idCAT Mòbil, Cl@ve, DNI electrònic, idCAT Certificat, FNMT, T-CAT:

Al web del cadastre pots consultar la referència cadastral de l'habitatge: https://www1.sedecatastro.gob.es/Cartografia/mapa.aspx?buscar=S

Teniu a disposició un terminal d'autoservei a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania on podeu obtenir el certificat d'empadronament sense cita prèvia

Per sol·licitar més informació trucar a: 93 842 66 10 o 93 860 12 00. També pots enviar el formulari amb les teves dades.

Formulari
Qui tramita la sol·licitud? Generalitat de Catalunya
Tràmits relacionats
DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
ENLLAÇOS D'INTERÈS
24 de maig de 2022

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat