Inici -> Informació pública -> Catàleg de tràmits

Subvencions al pagament del lloguer del pla de mesures socioeconòmiques municipals per fer front als efectes de la crisi de la covid-19

Descripció

L'objectiu d'aquestes subvencions és fer front als efectes econòmics i socials de la crisi de la COVID-19 en matèria d'habitatge, contribuint al pagament de despeses de manteniment d'un habitatge en règim de lloguer a Granollers mitjançant ajudes econòmiques per a persones físiques que tenen el seu domicili habitual i permanent a Granollers.

Qui ho pot sol·licitar?

 Ser persona física i posseir la nacionalitat espanyola o la d'algun dels Estats membres de la Unió Europea o, en el cas dels estrangers no comunitaris, tenir residència legal a Espanya

Requisits
 • Ser titulars, com a arrendatàries, d'un contracte d'arrendament per a ús d'habitatge que estigui ubicat a Granollers
 • Que la persona que està obligada a abonar la renda de lloguer passi a estar a partir del mes de març, de 2020 en situació d'atur, expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO), o en cas de ser empresari/autònom estigui en circumstàncies que suposin una pèrdua d'ingressos o cessament d'activitat.
 • Que la renda de lloguer resulti superior al 30 % dels ingressos computables de la unitat familiar
 • No superar els ingressos màxims determinats a les bases reguladores, respecte els obtinguts durant 3 mesos, des d'abril a juny de 2020, de la unitat familiar/convivència
 • Que la persona sol·licitant acrediti el pagament de la renda de lloguer dels mesos de gener i febrer de 2020. Si el contracte s'ha formalitzat durant aquest període, s'ha d'acreditar el pagament des de l'inici del contracte.
 • Complir la resta de requisits i condicions regulats en les bases i en la convocatòria
Període de presentació

Del 29 de setembra fins el 29 d'ctubre.

Documentació a aportar

1. Documentació de la unitat familiar/convivencia:

 • DNI/NIE del sol·licitant i de tots els membres de la unitat familiar o de convivència.
 • Menors d'edat: original i fotocòpia del llibre de família
 • Separació o divorci: conveni regulador i sentència judicial, o en el seu defecte, acreditació de la seva tramitació.

2. Documentació relativa als ingressos:

 • Declaració de renda completa dels obligats a presentar-la (renda exercici 2019) de tots els membres de la unitat familiar o de convivencia 

  Treballador per compte aliena:

 • Nòmines (abril-juny)
 • Vida laboral actualitzada
 • En el cas d'estar afectat per un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO), el certificat d'empresa on s'acrediti que la persona sol·licitant està inclosa en un ERTO.
 • Declaració responsable sobre si s'ha sol·licitat/obtingut la prestació per ERTO (o indicant la casella corresponent al formulari de sol·licitud)

  Treballadors per compte propi:

 • La declaració trimestral d'IVA o IRPF corresponent al primer i segon trimestre de 2020. S'ha d'acreditar una disminució d'ingressos.
 • Declaració responsable sobre si s'ha sol·licitat/obtingut la prestació per cessament de l'activitat (o indicant la casella corresponent al formulari de sol·licitud

  Perceptors d'altres pensions, subsidis o prestacions:

 •  Documentació acreditativa del tipus, concepte, quantia i durada de la percepció emesa per l'organisme oficial corresponent.

3. Documentació sobre l'habitatge en lloguer:

 • Contracte d'arrendament signat, on haurà de constar haver dipositat com a mínim una mensualitat de fiança en favor de la propietat (llevat contractes signats abans de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans)

4. Documentació sobre les despeses subvencionables:

 • Els rebuts de lloguer de gener i febrer de 2020:
  Rebuts justificatius de pagament mitjançant transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca. Si el contracte s'ha formalitzat durant aquest període, s'ha d'acreditar el pagament des de l'inici del contracte.
 • Rebuts del lloguer de març a juny de 2020:
  En el cas d'estar abonats, caldrà aporta rebuts justificatius mitjançant transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca
  En el cas de les rendes de lloguer vençudes i no pagades, el certificat de la persona propietària o administradora de l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels mesos corresponents.

5. Documentació complementària:

 • Fitxa dades bancàries per rebre l'ingrés de la subvenció
Com es fa?

Per internet:

 1. Clicar a "tramitar".
 2. Emplenar el formulari i revisades les dades del tràmit clicar el botó "Signar i enviar" (el procés pot trigar una mica, cal esperar).
 3. Es genera un document justificant de registre que us el podeu guardar o enviar per e-mail.
 4. Notificació:
  1. Rebrà un correu electrònic amb l'enllaç directe a la seva notificació.
  2. Accedir a la seva notificació amb certificat digital o demanant una paraula de pas d'un sol ús. Per a més informació cliqueu aquí
  3. També podrà accedir-hi a través del portal seuelectronica.granollers.cat/notificacions

Presencialment:


Cita Prèvia

Presencialment:

Demanar cita prèvia clicant aquí

Presentar la sol·licitud degudament complimentada i amb la documentació requerida el dia de la cita a l'OFICINA D'HABITATGE DE GRANOLLERS C. DEL REC, 50

Qui tramita la sol·licitud? Empresa i ocupació
DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
30 de setembre de 2020

Telemático Con DNI/PIN2 Persones físiques (idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital)


Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat