Inici -> Informació pública -> Catàleg de tràmits

Sol·licitud d'informe per evitar el tall del subministrament d'aigua, llum,...

Descripció

Informe per impedir la interrupció dels subministraments d'aigua potable, electricitat i gas a les persones en situació de risc d'exclusió residencial

Les persones que estiguin en risc d'exclusió residencial i que no poden pagar el subministrament bàsic corresponent, han d'obtenir un informe, que hauran de tramitar amb la corresponent companyia comercialitzadora.

L'informe serviria per pactar un fraccionament del deute i evitar el tall del subministrament. Aquesta situació de vulnerabilitat s'haurà d'anar revisant i el titular del subministrament s'haurà de fer càrrec del deute en el moment que la seva situació econòmica millori.

Qui ho pot sol·licitar?

L'interessat

Requisits

Que l'immoble estigui ubicat a Granollers

Si sou persones o unitats familiars que tenen ingressos inferiors a:

 • Persones que viuen soles: 2 vegades l'IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya)
 • de convivència (més d'una persona): 2,5 vegades l'IRSC
 • Persones amb discapacitats o amb gran dependència: 3 vegades l'IRSC

Excepcionalment, si teniu ingressos superiors als indicats i un risc imminent de pèrdua de l'habitatge habitual, cal que us adreceu als serveis socials.

Les mesures per garantir el dret d'accés als subministraments d'aigua, llum i gas seran aplicables també a les llars en què la unitat familiar no compleix aquest requisit però hi visqui alguna persona afectada per dependència energètica com el cas de persones que necessiten màquines assistides per sobreviure.

Documentació a aportar

Documentació a aportar en tots els casos:

 • Sol·licitud d'informe emplenat i signat.
 • DNI/NIF/NIE del sol·licitant i de tots els membres de la unitat familiar o de convivencia.
 • Avís de tall de subministrament o notificació de deute.
 • Darrera factura de subministrament.

En el seu cas, documentació acreditativa corresponent a les següents circumstàncies:

 • En cas de menors d'edat, llibre de família.
 • En cas de separació o divorci, conveni regulador i sentència judicial, o en el seu defecte, acreditació de la seva tramitació.
 • En cas de dependència energètica, certificat mèdic.
 • És víctima de violència de gènere, documentació acreditativa corresponent.
 • Víctima de violència de terrorisme, documentació acreditativa corresponent.

En cas de no autoritzar la consulta de dades a les administracions publiques pertinents caldrà aportar la documentació següent:

 • En cas que un membre tingui una discapacitat superior al 33%, original del certificat acreditatiu corresponent.
 • En cas de reunir la condició de família monoparental, original del carnet acreditatiu vigent.
 • En cas de reunir la condició de família nombrosa, original del carnet acreditatiu vigent.

Documentació acreditativa dels ingressos de tots els membres de la unitat familiar/convivència majors de 16 anys:

Declaració de renda completa original de tots els membres de la unitat familiar o de convivència obligats a presentar-la.

Treballadors:

 • Treballadors de règim general: contracte laboral vigent i les 3 últimes nòmines.
 • En cas de treballadors autònoms: model 130 (estimació directa) o 131 (estimació objectiva) sobre el pagament fraccionat del IRPF  liquidat, relatiu als 2 darrers trimestres, o model 303.
 • En tots els casos, vida laboral.

Situació d'atur:

 • Acreditar la situació d'atur mitjançant el certificat actualitzat de l'Oficina de Treball de la Generalitat, en què consti si es percep o no la prestació d'atur i la seva quantia, de tots els membres de la unitat familiar que es trobin en aquesta situació.

Pensionistes:

 • Pensió contributiva: certificat de la seguretat social de l'any en curs de pensions contributiva o certificat negatiu de pensions.
 • Pensió no contributiva: certificat de la seguretat social de l'any en curs si percep alguna pensió exempta de tributació (gran invalidesa, invalidesa absoluta, orfandat, PNC d'invalidesa, invalidesa SOVI, etc.)

Perceptors de qualsevol altra pensió, subsidi o prestació:

 • Documentació acreditativa del tipus, concepte, quantia i durada de la percepció emesa per l'organisme oficial corresponent, la documentació corresponent dels ingressos actuals, com a mínim, dels darrers 3 mesos.
Com es fa?

Presencialment:

Através l'Oficina d'Habitatge de Granollers.

Caldrà demanar necessàriament cita prèvia al 938601200.

El dia de la cita haureu d'aportar la sol·licitud degudament complimentada i la documentació requerida.

Qui tramita la sol·licitud? Habitatge i urbanisme
DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
ENLLAÇOS D'INTERÈS
22 de març de 2022

Telematico Con DNI/PIN2 Persones físiques (idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital)


Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat