Inici -> Informació pública -> Subvencions, ajuts i beques

Sol·licitud programa arranjament d'habitatges per a les persones grans

Descripció

Garantir les condicions d'accessibilitat, seguretat, higiene i habitabilitat mínimes mitjançant la realització de reformes bàsiques i la instal·lació d'ajudes tècniques a l'habitatge (arranjaments de banys, cuines i petites intervencions), tant de lloguer com de propietat.

Són subvencionables:

 • Arranjaments de banys: per afavorir l'accessibilitat i facilitar la higiene personal.
 • Arranjaments de cuines: per millorar les condicions de seguretat i ús.
 • Arranjaments en espais generals: per facilitar la mobilitat i accessibilitat al domicili, especialment les zones de trànsit.
 • Actuacions complementàries de millora de l'eficiència energètica dels domicilis
 • Instal·lacions d'ajudes tècniques.
Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona física més gran de 65 anys o menors de 65 anys amb necessitats especials en relació a la capacitat física i psíquica per desenvolupar les activitats de la vida diària dins la llar i que tenen condició d'habitants de Granollers

Període de presentació Del 14 de juny al 5 de juliol
Documentació a aportar

Documentació identificativa obligatòria:

 • NIF/NIE del sol·licitant, així com de tots els membres de la unitat familiar que autoritzin l'Ajuntament a consultar les seves dades.
 • Volant de Convivència
 • En cas de representació legal o acolliment del beneficiari, documentació acreditativa
  d'aquest fet.

Documentació obligatòria acreditativa social i d'autonomia personal:

 • En cas de disposar de valoració del grau de discapacitat d'algun membre de la unitat familiar, certificats que acreditin aquestes circumstàncies i el seu grau.
 • En cas de reconeixement de situacions de dependència, la resolució acreditativa del grau de dependència.
 • En cas de presentar dificultats dificultats en la realització de les Activitats Bàsiques de la Vida Diària (ABVD) i no disposar de certificat de valoració de discapacitat ni valoració de dependència, informe d'escala de Barthel realitzat per un tècnic facultatiu d'un servei públic (metge/metgessa, infermer/infermera, terapeuta ocupacional,...)
 • En cas de rebre suport social als serveis socials municipals, cal indicar-ho a la sol·licitud a l'espai corresponent

Documentació obligatòria acreditativa dels ingressos de la unitat familiar:

 • En tots els casos, informe de vida laboral actualitzat emès per la Seguretat Social, o bé caldrà signar una autorització per tal que l'Ajuntament consulti les dades de l'informe de vida laboral dels últims 12 mesos a laTresoreria General de la Seguretat Social.
 • Darrera declaració de la renda, o acreditació de la situació econòmica dels darrers sis (6) mesos de l'exercici anterior al de presentació de la sol·licitud (de gener a desembre), acreditant alguna de les situacions següents:
  • En cas de ser treballador/a fix/a o temporal, els fulls de salari o certificat equivalent dels últims 6 mesos de l'any anterior al de presentació de la sol·licitud juliol a desembre), on constin els ingressos percebuts.
  • En el cas de treballadors autònoms, les dues darreres declaracions trimestrals de l'any anterior al de la sol·licitud dels models 130 o bé 131.
  • No obstant, en cas d'estar exempt de presentar els esmentats models, caldrà acreditar-ho mitjançant l'alta d'autònoms en cas d'autònom col·laborador, o bé mitjançant el model 303 en cas d'autònom professional.
  • En cas de persones en situació d'atur, les dades de la prestació per desocupació a l'Institut Nacional de Treball (SEPE), on consti si es percep la prestació d'atur i la seva quantia.
  • En cas de persones perceptores de la renda mínima d'inserció, el certificat acreditatiu actualitzat.
  • En cas de pensionistes, el certificat acreditatiu de la percepció d'una pensió i de la seva quantia actualitzada..
  • Qualsevol altra documentació no prevista amb anterioritat que acrediti fefaentment altres ingressos. Si s'escau, declaració responsable d'ingressos econòmics dels últims 12 mesos de l'exercici anterior al de presentació de la sol·licitud, d'aquells membres de la unitat familiar que no els puguin acreditar d'altra forma.

Documentació complementària:

El darrer rebut de la hipoteca o del lloguer de l'habitatge on resideixi la persona beneficiària, si és el cas.

Com es fa?

Presencialment:

Presentar la sol·licitud a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà amb la documentació requerida.

Qui tramita la sol·licitud? Habitatge i urbanisme
DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
18 de juny de 2019

Presencial Presencial

 • Oficina d'atenció al ciutadà
  • C. Sant Josep, 7
  • Horari:

   Dilluns-Dijous 8:30 a 19h.
   Divendres 8.30 a 14h.

   Horari d'estiu: de 1 de juliol al 15 de setembre, de dilluns a dijous, 8.30 a 15h; i divendres, de 8.30 a 14h.

   De 13 a 16h. els temps d'espera acostumen a ser baixos.

  • Telèfon:

   010 trucant des de Granollers

   93 842 66 10

  • Fax: 93 842 66 99
  • oac@ajuntament.granollers.cat

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat