Inici -> Informació pública -> Subvencions, ajuts i beques

Subvencions per obtenir productes de suport per a l'autonomia personal, dins el Programa d'arranjaments d'habitatges per a l'any 2020

Descripció

Garantir les condicions de seguretat així com afavorir les condicions de vida de les persones grans i persones amb discapacitat més vulnerables dins la llar i promoure l'autonomia funcional i de qualitat de vida dins el domicili, a través de l'adquisició de productes de suport

Tipologies d'intervenció:
És un Programa d'adaptació funcional d'habitatges que pretén l'accés a productes de suport.
Queden excloses les intervencions d'arranjaments en que es realitzin obres i la instal·lació dels productes de suport en el domicili.
El desplegament de les intervencions es detalla al catàleg de productes de suport (Annex I)

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona física de 65 anys o més gran o menors de 65 anys amb necessitats especials en relació a la capacitat física i psíquica per desenvolupar les activitats de la vida diària dins la llar i que tenen condició d'habitants de Granollers

Període de presentació

Del 24 de setembre al 5 d'ocutbre de 2020

Documentació a aportar

Documentació identificativa obligatòria:

 • NIF/NIE del sol·licitant, així com de tots els membres de la unitat familiar que autoritzin l'Ajuntament a consultar les seves dades.
 • Volant de Convivència
 • En cas de representació legal o acolliment del beneficiari, documentació acreditativa d'aquest fet.

Documentació obligatòria acreditativa social i d'autonomia personal:

 • En cas de disposar de valoració del grau de discapacitat d'algun membre de la unitat familiar, certificats que acreditin aquestes circumstàncies i el seu grau.
 • En cas de reconeixement de situacions de dependència, la resolució acreditativa del grau de dependència.
 • En cas de presentar dificultats en la realització de les Activitats Bàsiques de la Vida Diària (ABVD) i no disposar de certificat de valoració de discapacitat ni valoració de dependència, informe d'escala de Barthel realitzat per un tècnic facultatiu d'un servei públic (metge/metgessa, infermer/infermera, terapeuta ocupacional,...)
 • En cas de rebre suport social als serveis socials municipals, cal indicar-ho a la sol·licitud a l'espai corresponent

Documentació obligatòria acreditativa dels ingressos de la unitat familiar:

 • En tots els casos, informe de vida laboral actualitzat emès per la Seguretat Social, o bé caldrà signar una autorització per tal que l'Ajuntament consulti les dades de l'informe de vida laboral dels últims 12 mesos a laTresoreria General de la Seguretat Social.
 • Darrera declaració de la renda, o acreditació de la situació econòmica dels darrers dotze (12) mesos de l'exercici anterior al de presentació de la sol·licitud (de gener a desembre), acreditant alguna de les situacions següents:
  • En cas de ser treballador/a fix/a o temporal, els fulls de salari o certificat equivalent dels últims 12 mesos de l'any anterior al de presentació de la sol·licitud (gener a desembre), on constin els ingressos percebuts
  • En el cas de treballadors autònoms, les declaracions trimestrals de l'any anterior al de la sol·licitud dels models 130 o bé 131. No obstant, en cas d'estar exempt de presentar els esmentats models, caldrà acreditar-ho mitjançant l'alta d'autònoms en cas d'autònom col·laborador, o bé mitjançant el model 303 en cas d'autònom professional.
  • En cas de persones en situació d'atur, les dades de la prestació per desocupació a l'Institut Nacional de Treball (SEPE), on consti si es percep la prestació d'atur i la seva quantia.
  • En cas de persones perceptores de la renda mínima d'inserció, el certificat acreditatiu actualitzat.
  • En cas de pensionistes, el certificat acreditatiu de la percepció d'una pensió i de la seva quantia a l'any 2019
  • Qualsevol altra documentació no prevista amb anterioritat que acrediti fefaentment altres ingressos. Si s'escau, declaració responsable d'ingressos econòmics dels últims 12 mesos de l'exercici anterior al de presentació de la sol·licitud, d'aquells membres de la unitat familiar que no els puguin acreditar d'altra forma.

Documentació complementària:

El darrer rebut de la hipoteca o del lloguer de l'habitatge on resideixi la persona beneficiària, si és el cas.

Com es fa?

Presencialment:

Presentar la sol·licitud a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania amb la documentació requerida.

Qui tramita la sol·licitud? Serveis socials
Forma d'iniciació A petición del interesado
Més informació

Subvencions, ajuts i beques

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
10 de novembre de 2020

Telemático Con DNI/PIN2 Persones físiques (idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital)

Presencial5 Presencial

 • Oficina d'Atenció a la Ciutadania
  • C. Sant Josep, 7
  • Horari:

   De dilluns a dijous, de 9 a 19h.
   Divendres, de 9 a 14h.
   Horari d'estiu: de 1 de juliol al 15 de setembre, de dilluns a dijous, de 9 a 15h; i divendres, de 9 a 14h.

  • Telèfon:

   010

   93 842 66 10 (per trucar fora de Granollers)

   Per fer un tràmit presencial cal demanar cita prèvia al 010.

  • oac@granollers.cat oac@granollers.cat

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat