Inici -> Informació pública -> Subvencions, ajuts i beques

Sol·licitud per les subvencions per a la contractació de persones desocupades, de l'any 2023

Descripció

La finalitat de les subvencions és cofinançar les despeses derivades de la contractació de persones desocupades de Granollers

Qui ho pot sol·licitar?

Es pot presentar a aquesta línia qualsevol persona, física o jurídica, de naturalesa privada, que realitzi una activitat econòmica i tingui capacitat legal per subscriure un contracte laboral, reunint els requisits establerts a les bases

Requisits
 • No tenir deutes amb l'administració pública.
 • Disposar d'una adreça electrònica de contacte a efectes de comunicació dels tràmits vinculats a aquesta convocatòria de subvenció.
 • Ser titular d'un compte bancari on rebre l'import de la subvenció.
 • Tenir el domicili social o centre de treball al Vallès Oriental.
 • Estar donat/da d'alta al cens d'activitats econòmiques de l'Agència Tributària.
 • Haver contractat una persona desocupada, seleccionada lliurement per l'empresa, mitjançant un contracte laboral indefinit o fix discontinu, amb els següents requisits:
  •  La contractació ha d'estar iniciada en el període comprés entre el dia 1 de gener de 2023 i el dia 14 de setembre de 2023, inclòs.
  • El contracte laboral ha d'especificar que la jornada de treball és completa. En el seu defecte, s'entendrà que la jornada completa és de 40 hores setmanals.
 • La persona contractada que motiva la subvenció ha de complir els següents requisits
  • Estar empadronada a Granollers amb una antiguitat mínima de sis mesos anteriors a la data de contractació.
  • Estar desocupada el dia abans de la data d'inici del contracte laboral.
  • No haver estat contractada a la mateixa empresa, en els 6 mesos anteriors a la data d'inici de la contractació per la qual es sol·licita la subvenció
  • No haver complert els 30 anys d'edat a la data d'inici del contracte que és objecte de la subvenció o haver complert els 45 anys a la data d'inici del contracte que és objecte de la subvenció.

La concurrència dels requisits detallats s'acreditaran al moment de lliurar la sol·licitud, mitjançant la presentació dels documents que s'indiquen a l'apartat Documentació a aportar

Període de presentació

Del 14 de juliol al 14 de setembre de 2023

Documentació a aportar

Documentació acreditativa de la personalitat i representació:
a) En el cas de persones físiques:

 • Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant i/o de la representant legal.
 • Document que acrediti la representació que té el signant de la sol·licitud.

b) En el cas de persones jurídiques:

 • Fotocòpia del NIF i dels estatuts vigents de la societat o entitat degudament inscrits en el registre corresponent, amb excepció de les entitats i associacions inscrites al registre municipal d'entitats i associacions ciutadanes.
 • Document que acrediti la representació que té el signant de la sol·licitud i còpia del seu DNI.

Documentació general:

 • Formulari de sol·licitud d'aquesta convocatòria de subvencions degudament emplenat. (codi de la convocatòria: 707634 - Servei de promoció econòmica)
 • Memòria de l'activitat per la qual es demana la subvenció, d'acord amb el model normalitzat.
 • Pressupost de l'activitat, d'acord amb el model normalitzat.
 • Document de declaració responsable de compliment de tots els requisits que marca la normativa, que també estarà disponible a la Seu Electrònica.
 • Certificat d'estar al corrent d'obligacions tributàries i de la Seguretat Social, si no s'ha acceptat de forma expressa al final de la sol·licitud per a que siguin obtinguts directament per l'Ajuntament de Granollers.
 • Certificat, de l'entitat bancària que acrediti la titularitat del compte bancari de la persona beneficiària de la subvenció, mitjançant el model normalitzat de l'Ajuntament o l'equivalent expedit per l'entitat bancària, en el què serà ingressat l'import de la subvenció.
 • Certificat de situació censal, on aparegui l'activitat de l'empresa i el centre de treball de la persona contractada.
 • Contracte de treball indefinit o fix discontinu a jornada completa.
 • DNI de la persona contractada que és objecte de la subvenció.
 • Informe de vida laboral de la persona contractada que mostri el període comprès entre el dia d'inici de la contractació i els 12 mesos anteriors
Com es fa?

A partir de 1 d'octubre de 2016 les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria i els qui els representin, estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament.

Per internet:

 1. Clicar a "tramitar".
 2. Emplenar el formulari i revisades les dades del tràmit clicar el botó "Signar i enviar" (el procés pot trigar una mica, cal esperar).
 3. Es genera un document justificant de registre que us el podeu guardar o enviar per e-mail.
 4. Notificació:
  1. Rebrà un correu electrònic amb l'enllaç directe a la seva notificació.
  2. Accedir a la seva notificació amb certificat digital o demanant una paraula de pas d'un sol ús. Per a més informació cliqueu aquí
  3. També podrà accedir-hi a través del portal seuelectronica.granollers.cat/notificacions

Presencialment:

Presentar la sol·licitud a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania amb la documentació requerida. Es recomana sol·licitar cita prèvia trucant la telèfon 010 o 938426610

Qui tramita la sol·licitud? Servei de Promoció Econòmica
ENLLAÇOS D'INTERÈS
13 de juliol de 2023

Registro Electronico4 Empreses, entitats o representants (certificat digital amb Java)

Telematico Con DNI/PIN2 Persones físiques (idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital)

Presencial5 Presencial

 • Oficina d'Atenció a la Ciutadania
  • C. de Sant Josep, 7
  • Horari:

   Horari d'atenció amb cita prèvia:

   De dilluns a dijous de 8.30 a 19 h i divendres de 9 a 14 h.

   Horari d'atenció sense cita prèvia:

   De dilluns a dijous de 8.30 a 15 h i divendres de 9 a 14 h. Només es podrà agafar torn fins a mitja hora abans de l'horari de tancament.

   Horari d'estiu:

   De l'1 de juliol al 15 de setembre, de dilluns a dijous, de 8.30 a 15 h; i divendres, de 9 a 14 h.

  • Telèfon:

   010 o 93 842 66 10 (per trucar fora de Granollers)

   De dilluns a dijous, de 9 a 19h. i divendres, de 9 a 14h.
   Horari d'estiu: de 1 de juliol al 15 de setembre, de dilluns a dijous, de 9 a 15h; i divendres, de 9 a 14h.

  • <p>oac@granollers.cat</p>

   oac@granollers.cat


Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat