Inici -> Informació pública -> Subvencions, ajuts i beques

Subvenció per a la rehabilitació de façanes i mitgeres en edificis de tipologia residencial

Descripció

Són subvencionables les actuacions per fer actuacions de rehabilitació de façanes i mitgeres.

En particular:

 • Reparació, sanejament i aplicació d'acabat en façanes i mitgeres, en intervencions totals o parcials
 • Reparació, sanejament i aplicació d'acabat en cantells de balcons
Qui ho pot sol·licitar?

Poden ser beneficiaris/àries de les subvencions les juntes de propietaris, les agrupacions de juntes de propietaris i els propietaris únics d'immobles, que compleixin els requisits.

D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques a partir de 1 d'octubre de 2016 els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:

 • Les persones jurídiques.
 • Les entitats sense personalitat jurídica.
 • Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
Requisits

Requisits dels immobles:

 • Els immobles seran existents i ubicats al terme municipal de Granollers. Hauran de complir la legalitat urbanística vigent i no tenir expedients de disciplina urbanística en tràmit, a excepció d'ordres d'execució per a la conservació i manteniment de façanes i mitgeres en edificis residencials.
 • Les obres s'hauran d'iniciar i acabar en els terminis establerts en la llicència urbanística municipal o la comunicació prèvia d'obres exemptes de llicència.
 • En el cas que les obres hagin estat executades o estiguin en curs d'execució prèviament a l'inici de la convocatòria corresponent, es podran acollir a aquestes subvencions les obres que s'hagin començat o executat durant els anys 2017 i 2018 i que, a més, n'hagin obtingut la llicència urbanística o efectuada la comunicació prèvia durant els anys 2017 i 2018.

Requisits dels sol·licitants:

 • No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Els sol·licitants han d'estar al dia en el pagament dels tributs i/o qualsevol altra obligació econòmica municipal amb l'Ajuntament de Granollers.
Període de presentació Les sol·licituds es podran presentar des de l'endemà de la publicació al BOP de l'anunci de la convocatòria i fins al 23 de novembre de 2018.
Documentació a aportar

Documentació administrativa

 •  Imprès de sol·licitud segons el model normalitzat de la Convocatòria 2018, degudament signat pel sol·licitant o propietari/s en cas d'un únic propietari, o pel president/a de la comunitat de propietaris.
 • En cas d'intervenció en elements comuns dels edificis, Certificat de l'acta de reunió de la junta de propietaris, on hi consti expressament que la majoria dels propietaris, que representen la majoria de les quotes de participació, o la majoria de les quotes dels presents i representants, adopten els acords següents:
  • Realització de les obres de millora de rehabilitació.
  • Sol·licitud de la subvenció.
  • Aprovació del pressupost.
  • Designació de l'empresa o de les empreses que es contracten perquè executin les obres.
 • Acreditació de l'any en què es va acabar de construir l'edifici, mitjançant algun d'aquests documents:
  • Nota simple del registre de la propietat on consti la data de la declaració d'obra nova
  • Certificat cadastral emès pel Servei de Gestió Tributària de la Diputació (carrer d'Isabel de Villena, 66 - Granollers)
  • Qualsevol altra document que tingui valor acreditatiu
 • Si cal projecte tècnic, les dades del professional tècnic que intervindrà en la direcció facultativa.
 • El nomenament de la persona que representarà la junta de propietaris o els propietaris.
 • Documentació acreditativa de la representació amb la qual actua la persona sol·licitant:
  • En edificis d'habitatges sotmesos al règim de propietat horitzontal caldrà presentar el document d'identificació de la junta de propietaris (NIF), de la persona jurídica corresponent i DNI del/de la representant
  • En edificis d'habitatges amb un únic propietari caldrà presentar el document d'identificació, DNI o NIE, o NIF, del propietari o de qui el representi. En aquest cas, caldrà acreditar la representació.
 • Declaració responsable relativa a estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, o Declaració responsable relativa a si s'han demanat o obtingut altres subvencions públiques o privades per a la mateixa actuació.

Documentació tècnica

 • Pressupost de contracte de l'empresa o empreses que realitzen les obres, degudament desglossat per a cada actuació, amb l'estat d'amidaments i preus unitaris.
 • Llicència municipal d'obres o comunicació prèvia d'obres exemptes de llicència, o justificació de la seva sol·licitud.
 • Caldrà aportar projecte tècnic en les actuacions que modifiquin la configuració formal de la façana:
   En cas de col·locar bastida
   Full assumeix del tècnic competent.
   Estudi bàsic de Seguretat i Salut
 • El projecte tècnic haurà d'estar redactat per personal tècnic competent, inclourà
  la justificació de l'adequació de l'actuació al Codi Tècnic de l'Edificació (CTE), fins on sigui tècnicament, econòmicament o urbanísticament viable.

Documentació a presentar un cop finalitzades les obres

 • Escrit comunicant la finalització de les obres (pot ser una instància genèrica
 • Fotografies en color de les obres realitzades
 • Factures
 • Documentació acreditativa del pagament: rebut signat pel constructor (o industrial corresponent), rebut domiciliat o justificant d'ingrés en comte
 • Fitxa dades bancàries per a pagaments de l'Ajuntament de Granollers, mitjançant model normalitzat.
 • Certificat final d'obra (només en cas que s'hagi requerit projecte tècnic)
 • Si s'han obtingut altres subvencions o ajuts per a la mateixa finalitat, cal portar relació detallada dels altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'actuació subvencionada.
Com es fa?

A partir de 1 d'octubre de 2016 les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria i els qui els representin, estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament.

Per internet:

 1. Clicar a "tramitar".
 2. Emplenar el formulari i revisades les dades del tràmit clicar el botó "Signar i enviar" (el procés pot trigar una mica, cal esperar).
 3. Es genera un document justificant de registre que us el podeu guardar o enviar per e-mail.
 4. Notificació:
  1. Rebrà un correu electrònic amb l'enllaç directe a la seva notificació.
  2. Accedir a la seva notificació amb certificat digital o demanant una paraula de pas d'un sol ús. Per a més informació cliqueu aquí
  3. També podrà accedir-hi a través del portal seuelectronica.granollers.cat/notificacions

Presencialment:

Presentar la sol·licitud a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà amb la documentació requerida.

Normativa

BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT I PER A LA REHABILITACIÓ DE FAÇANES I MITGERES EN EDIFICIS DE TIPOLOGIA RESIDENCIAL

Qui tramita la sol·licitud? Ajuntament
ENLLAÇOS D'INTERÈS
5 d'octubre de 2018

Presencial Presencial

 • Oficina d'atenció al ciutadà
  • C. Sant Josep, 7
  • Horari:

   Dilluns-Dijous 8:30 a 19h.
   Divendres 8.30 a 14h.

   Horari d'estiu: de 1 de juliol al 15 de setembre, de dilluns a dijous, 8.30 a 15h; i divendres, de 8.30 a 14h.

   De 13 a 16h. els temps d'espera acostumen a ser baixos.

  • Telèfon:

   010 trucant des de Granollers

   93 842 66 10

  • Fax: 93 842 66 99
  • oac@ajuntament.granollers.cat

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat