Inici -> Informació pública -> Subvencions, ajuts i beques

Subvenció per a la millora de l'accessibilitat en habitatges, edificis i locals

Descripció

Son subvencionables totes aquelles obres que suposin una millora en les condicions d'accessibilitat dels edificis i dels seus accessos, com per exemple: la supressió
de graons, la formació de rampes, instal·lació de baranes, etc

 • Instal·lacions de remuntadors d'escales, rampes, ascensors o altres dispositius d'accessibilitat, incloses els adaptats a les necessitats de persones amb discapacitat sensorial, així com la seva adaptació, una vegada instal·lats, a la normativa sectorial.
 • La instal·lació o dotació de productes de suport: l'accés i l'ús de les persones amb discapacitat als elements comuns dels edificis de tipologia residencial.
 • La instal·lació d'elements d'informació o d'avís, som senyals lluminosos o sonors que permetin l'orientació en la utilització de les escales i els ascensors
Qui ho pot sol·licitar?

Poden ser beneficiaris/àries, les juntes de propietaris, les agrupacions de propietaris i els propietaris únics d'immobles.

Les sol·licituds presentades a la convocatòria de l'any 2017 i que van resultar desestimades per què s'havia esgotat el crèdit pressupostari disponible, podran presentar nova sol·licitud a la convocatòria d'aquest any. Cal presentar l'imprès de sol·licitud corresponent a la convocatòria de l'any 2018, indicant que es tracta del mateix tipus de sol·licitud i per fer la mateixa actuació

D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques a partir de 1 d'octubre de 2016 els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:

 • Les persones jurídiques.
 • Les entitats sense personalitat jurídica.
 • Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
Requisits

Requisits dels immobles

 • Els immobles seran existents i ubicats al terme municipal de Granollers. Hauran de complir la legalitat urbanística vigent i no tenir expedients de disciplina urbanística en tràmit, a excepció d'ordres d'execució per a la conservació i manteniment de façanes i mitgeres en edificis residencials.
 • Les obres s'hauran d'iniciar i acabar en els terminis establerts en la llicència urbanística municipal o la comunicació prèvia d'obres exemptes de llicència.
 • En el cas que les obres hagin estat executades o estiguin en curs d'execució prèviament a l'inici de la convocatòria corresponent, es podran acollir a aquestes subvencions les obres que s'hagin començat o executat durant els anys 2017 i 2018 i que, a més, n'hagin obtingut la llicència urbanística o efectuada la comunicació prèvia durant els anys 2017 i 2018.

Requisits dels sol·licitants

 • No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Els sol·licitants han d'estar al dia en el pagament dels tributs i/o qualsevol altra obligació econòmica municipal amb l'Ajuntament de Granollers.
 • En cas que la intervenció s'efectuï en edifici unifamiliar, caldrà que hi visquin persones de 70 anys o més, o que acreditin grau de discapacitat reconegut
Període de presentació Les sol·licituds es podran presentar des de l'endemà de la publicació al BOP de l'anunci de la convocatòria i fins al 23 de novembre de 2018.
Documentació a aportar

Documentació administrativa:

 •  Imprès de sol·licitud segons el model normalitzat de la Convocatòria 2018, degudament signat
 • En cas d'intervenció en elements comuns dels edificis: Certificat de l'acta de reunió de la junta de propietaris, on hi consti expressament que la majoria dels propietaris, que representen la majoria de les quotes de participació, o la majoria de les quotes dels presents i representants, adopten els acords següents:
  • Realització de les obres de millora de l'accessibilitat.
  • Sollicitud de la subvenció.
  • Aprovació del pressupost .
  • Designació de l'empresa o de les empreses que es contracten perquè executin les obres.
 • Si cal projecte tècnic, les dades del professional tècnic que intervindrà en la direcció facultativa.
 • El nomenament de la persona que representarà la junta de propietaris o els propietaris per a la presentació i seguiment de la tramitació.
 • Document acreditatiu de les persones de 70 anys o més o amb un grau de discapacitat reconegut, empadronades a l'edifici amb una antiguitat mínima de 6 mesos, a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud (segons model)
 • Acreditació de l'any en que es va acabar de construir l'edifici, mitjançant algun d'aquests documents:
  • Nota simple del registre de la propietat on consti la data de la declaració d'obra nova.
  • Certifcat cadastral emès pel Servei de Gestió Tributària de la Diputació (C. Isabel de Villena, 66 - Granollers)
  • Qualsevol altra document que tingui valor acreditatiu
 • Documentació acreditativa de la representació amb la qual actua la persona sol·licitant.
 • Declaració responsable relativa a estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o Declaració responsable relativa a si s'han demanat o obtingut altres subvencions públiques o privades per a la mateixa actuació.

Documentació tècnica:

 • Pressupost de contracte de l'empresa o empreses que realitzen les obres.
 • Llicència municipal d'obres o comunicació prèvia d'obres exemptes de llicència, o justificació de la seva sol·licitud.
 • Caldrà aportar projecte tècnic en les actuacions següents:
  o Instal·lació d'ascensors.
  o Actuacions que modifiquin estructura de l'edifici.
  o Actuacions que modifiquin les obertures de façana de l'edifici.
 • El projecte tècnic haurà d'estar redactat per personal tècnic competent, i inclourà:
  o La justificació de l'adequació de l'actuació al Codi Tècnic de l'Edificació (CTE), fins on sigui tècnicament, econòmicament o urbanísticament viable.
  o Justificació del compliment de la normativa vigent en matèria d'accessibilitat.

Documentació a presentar un cop finalitzades les obres:

 • Escrit comunicant la finalització de les obres (pot ser una instància genèrica)
 • Fotografies en color de les obres realitzades
 • Factures
 • Documentació acreditativa del pagament: rebut signat pel constructor (o industrial corresponent), rebut domiciliat o justificant d'ingrés en comte.
 • Fitxa dades bancàries per a pagaments mitjançant transferència.
 • Certificat final d'obra (només en cas que s'hagi requerit projecte tècnic)
 • Si s'han obtingut altres subvencions o ajuts per a la mateixa finalitat, cal portar relació detallada dels altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'actuació subvencionada, amb indicació de l'import i la seva procedència.
Com es fa?

A partir de 1 d'octubre de 2016 les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria i els qui els representin, estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament.

Per internet:

 1. Clicar a "tramitar".
 2. Emplenar el formulari i revisades les dades del tràmit clicar el botó "Signar i enviar" (el procés pot trigar una mica, cal esperar).
 3. Es genera un document justificant de registre que us el podeu guardar o enviar per e-mail.
 4. Notificació:
  1. Rebrà un correu electrònic amb l'enllaç directe a la seva notificació.
  2. Accedir a la seva notificació amb certificat digital o demanant una paraula de pas d'un sol ús. Per a més informació cliqueu aquí
  3. També podrà accedir-hi a través del portal seuelectronica.granollers.cat/notificacions
 5. Presencialment:

  Presentar la sol·licitud a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà amb la documentació requerida.

Normativa BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT I PER A LA REHABILITACIÓ DE FAÇANES I MITGERES EN EDIFICIS DE TIPOLOGIA RESIDENCIAL 
Qui tramita la sol·licitud? Habitatge i urbanisme
ENLLAÇOS D'INTERÈS
14 de juny de 2019

Presencial Presencial

 • Oficina d'atenció al ciutadà
  • C. Sant Josep, 7
  • Horari:

   Dilluns-Dijous 8:30 a 19h.
   Divendres 8.30 a 14h.

   Horari d'estiu: de 1 de juliol al 15 de setembre, de dilluns a dijous, 8.30 a 15h; i divendres, de 8.30 a 14h.

   De 13 a 16h. els temps d'espera acostumen a ser baixos.

  • Telèfon:

   010 trucant des de Granollers

   93 842 66 10

  • Fax: 93 842 66 99
  • oac@ajuntament.granollers.cat

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat