Inici -> Informació pública -> Subvencions, ajuts i beques

Sol·licitud per les subvencions a l'autoocupació de persones desocupades i a la creació d'activitat empresarial (Línia 2)

Descripció La finalitat d'aquestes subvencions és la de contribuir a reduir la taxa d'atur de la població de Granollers així com també afavorir la consolidació i el creixement de l'activitat emprenedora del municipi.
Qui ho pot sol·licitar?

Es pot presentar qualsevol persona física o jurídica, de naturalesa privada, que iniciï una activitat econòmica, de manera individual o col·lectiva, reunint els requisits establerts en les bases.

Requisits

Requisits generals:

 • Que no tinguin deutes amb l'administració pública.
 • Disposar d'una adreça electrònica de contacte a efectes de comunicació dels tràmits vinculats a aquesta convocatòria de subvenció.
 • Ser titular d'un compte bancari on rebre l'import de la subvenció.

Requisits específics:

 • Que estigui desocupada el dia abans de l'inici de l'activitat empresarial
 • Que l'activitat econòmica s'hagi donat d'alta en el període comprés entre el dia 1 de novembre de 2018 i el dia que finalitzi el termini per presentar la sol·licitud d'aquesta subvenció.
 • Que estigui empadronada a Granollers, amb una anterioritat mínima de 6 mesos abans de la data d'inici de l'activitat econòmica o que el domicili de l'activitat empresarial estigui localitzat al municipi de Granollers.
 • No haver rebut una subvenció en aquesta mateixa línia a les convocatòries dels anys anteriors.
 • Mantenir, per part de la persona beneficiària, el domicili social i/o l'empadronament a Granollers, mínim fins a la data de la justificació de la subvenció atorgada.
Període de presentació Del 3 de maig al 30 de setembre de 2019
Documentació a aportar

Documentació general:

 • Formulari de sol·licitud degudament complimentat.
 • En el cas de persones físiques, fotocòpia del DNI de la persona beneficiària de la subvenció, si la sol·licitud NO es presenta amb certificat digital.
 • En el cas de persones jurídiques, l'acreditació del NIF i la constitució de la societat, queda verificada amb la presentació de la sol·licitud, que s'ha de fer obligatòriament amb certificat digital.
 • En el cas de concórrer en representació d'una persona física o jurídica, s'haurà d'aportar el corresponent document d'atorgament de poders.
  Declaració Censal d'inici d'activitat econòmica a l'Agència Tributària, model 036 ó 037.
 • Certificat de l'entitat bancària que acrediti la titularitat del compte bancari de la persona beneficiària de la subvenció, en què serà ingressat l'import de la subvenció.
 • Declaració responsable de reunir els requisits.

Documentació específica:

 • Descripció breu de l'activitat econòmica, segons model de declaració, que es podrà descarregar de la web de l'Ajuntament (seu electrònica).
 • Relació detallada i quantificada de les despeses pressupostades en concepte de constitució, inici i manteniment de l'activitat econòmica corresponents als 12 primers mesos d'activitat, que motiven la sol·licitud de la subvenció, segons model de declaració que es podrà descarregar de la web de l'Ajuntament (seu electrònica).
 • Informe de vida laboral o full DARDO (inscripció com a demandant d'ocupació al Servei d'Ocupació de Catalunya) que acrediti que la persona sol·licitant estava desocupada, el dia abans de la data d'inici de l'activitat econòmica.
 • Alta de la persona sol·licitant en el Règim Especial del Treball Autònom de la Tresoreria General de la Seguretat Social o mutualitat del col·legi professional corresponent.
Com es fa?

A partir de 1 d'octubre de 2016 les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria i els qui els representin, estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament.

Per internet:

 1. Clicar a "tramitar".
 2. Emplenar el formulari i revisades les dades del tràmit clicar el botó "Signar i enviar" (el procés pot trigar una mica, cal esperar).
 3. Es genera un document justificant de registre que us el podeu guardar o enviar per e-mail.
 4. Notificació:
  1. Rebrà un correu electrònic amb l'enllaç directe a la seva notificació.
  2. Accedir a la seva notificació amb certificat digital o demanant una paraula de pas d'un sol ús. Per a més informació cliqueu aquí
  3. També podrà accedir-hi a través del portal seuelectronica.granollers.cat/notificacions

Presencialment:

Presentar la sol·licitud a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà amb la documentació requerida.

Qui tramita la sol·licitud? Empresa i ocupació
DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
6 d'abril de 2020

Registro Electrónico Empreses, entitats o representants (certificat digital)

Presencial Presencial

 • Oficina d'atenció al ciutadà
  • C. Sant Josep, 7
  • Horari:

   De dilluns a divendres en horari de 9 a 14 h. Cal sol·licitar cita prèvia trucant al 93 842 6610

  • Telèfon:

   010 trucant des de Granollers

   93 842 66 10

  • Fax: 93 842 66 99
  • oac@granollers.cat

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat