Inici -> Catàleg de tràmits

Sol·licitud per participar en la convocatòria d'ajuts econòmics adreçats a persones amb escassa capacitat econòmica que siguin contribuents de l'Impost de Béns Immobles (IBIU)

Descripció

La convocatòria s'adreça a persones amb escassa capacitat econòmica que compleixin els següents requisits:

 • Estar empadronat/ada a Granollers abans del dia 1 del mes de gener de l'any de la convocatòria de l'ajut.
 • Ser propietari, llogater (quan consti en el contracte d'arrendament que l'IBI és a càrrec de l'arrendatari) o usufructuari de l'habitatge habitual i/o figuri com a subjecte passiu de l'IBI.
 • Constar com a contribuent de l'Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana de Granollers per a l'habitatge que constitueixi la residència habitual
 • Haurà de coincidir necessàriament l'habitatge que constitueixi la residència habitual i el domicili on consti empadronat el beneficiari.
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament o haver sol·licitat un ajornament o fraccionament dels deutes pendents de pagament.
 • Que els subjectes passius de l'habitatge pel qual se sol·licita l'ajut no constin com a titular cadastral, en tot el territori nacional, de cap altre bé immoble de caràcter urbà. S'exclourà d'aquesta restricció únicament la propietat de dues places d'aparcament i 3 trasters o un espai similar al traster. En aquest últim cas, el valor cadastral d'aquest espai similar al traster, no podrà sobrepassar els 19.525 €.
 • Per a la determinació dels ingressos es tindrà en compte el nombre de persones empadronades en la unitat de convivència a data 1 de gener, data coincident amb la meritació de l'impost. Per tant, qualsevol moviment de padró posterior a aquesta data no serà tingut en consideració als efectes de calcular els requisits per a l'atorgament de l'ajut.
 • El conjunt d'ingressos de la persona sol·licitant i de les que segons el padró municipal d'habitants convisquin amb ella, no podrà superar les quanties marcades a les bases.
 • Es considerarà persona discapacitada la que tingui aquesta condició legal amb un grau igual o superior al 33%.
 • Es considerarà família monoparental la que tingui aquest caràcter reconegut per l'orgue competent.
 • Es considerarà la situació de violència masclista d'acord amb les previsions de l'article 33 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril.
Qui ho pot sol·licitar?

El titular de l'impost

El llogater, quan consti en el contracte que l'IBI és a càrrec seu

D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques a partir de 1 d'octubre de 2016 els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:

 • Les persones jurídiques.
 • Les entitats sense personalitat jurídica.
 • Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
Període de presentació del 16 de gener al 17 de febrer de 2023
Documentació a aportar
 1. Sol·licitud segons model normalitzat
 2. El NIF/NIE dels sol·licitants i els de la resta de persones que conviuen en l'habitatge pel qual se sol·licita l'ajut.
 3. Els ingressos bruts que s'hauran d'acreditar són els de l'últim exercici que consti a l'Agència Tributària Estatal. En cas que la situació laboral i/o econòmica s'hagi modificat caldrà justificar-ho documentalment.
 4. Autorització expressa de totes les persones que conviuen en l'habitatge perquè l'Ajuntament pugui fer les consultes necessàries a diferents administracions i altres entitats públiques o privades, per comprovar les circumstàncies expressades en la sol·licitud
 5. Dades bancàries del compte on transferir l'import de l'ajut.
 6. El contracte de lloguer, si és el cas.
 7. Títol de família nombrosa, si és el cas
 8. Títol de família monoparental, si és el cas
 9. Acreditació de la discapacitat, si és el cas
 10. Acreditació d'haver patit violència masclista, si és el cas
Com es fa?

A partir de 1 d'octubre de 2016 les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria i els qui els representin, estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament.

Per internet:

 1. Clicar a "tramitar".
 2. Emplenar el formulari i revisades les dades del tràmit clicar el botó "Signar i enviar" (el procés pot trigar una mica, cal esperar).
 3. Es genera un document justificant de registre que us el podeu guardar o enviar per e-mail.
 4. Notificació:
  1. Rebrà un correu electrònic amb l'enllaç directe a la seva notificació.
  2. Accedir a la seva notificació amb certificat digital o demanant una paraula de pas d'un sol ús. Per a més informació cliqueu aquí
  3. També podrà accedir-hi a través del portal seuelectronica.granollers.cat/notificacions

Presencialment:

Presentar la sol·licitud a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania amb la documentació requerida.

Qui tramita la sol·licitud? Ajuntament
Més informació

Els ingressos seran la suma de totes les rendes que han obtingut els membres de la unitat familiar durant l'any 2021.

No totes les rendes computen igual, es distingeixen entre sustentadors principals (els propis sol·licitants, pare, mare) i els que no són sustentadors principals (fills i avis). En el cas de sustentadors principals, les seves rendes computen el 100% i la resta ho fan amb el 50%.

La quantia màxima de l'ajut serà de 200 euros per cada sol·licitud individual. La quantia dels ajuts regulats no pot ultrapassar el 50 % de la quota líquida anual de l'IBIU per l'habitatge del qual se sol·licita l'ajut. L'ajut és compatible amb d'altres atorgats per l'Ajuntament i restarà exempt de l'IRPF. Una comissió qualificadora valorarà les sol·licituds presentades.

INDICADOR : la quantia de l'IRSC als efectes del quadre serà la que es fixi anualment *.

Mentre no s'aprovi la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'exercici 2020, continua actual vigent.

Ingressos bruts màxim anual:

1 persona IRSC X 2,5 - 19.919,20 €
2 persones IRSC X 2,65 - 21.114,35 €
3 persones IRSC X 2,80 - 22.309,50 €
4 persones IRSC X 2,95 - 23.504,65 €
5 o més persones IRSC X 3,10- 24.699,80 €

Persones amb discapacitat al nucli familiar S'incrementarà el coeficient multiplicador de l'IRSC per 1,05 per cadascuna de les persones amb discapacitat

Famílies monoparentals / nombroses, s'incrementarà el coeficient multiplicador de l'IRSC per 1,05

Acreditació d'haver patit violència masclista, s'incrementarà el coeficient multiplicador de l'IRSC per 1,05

* IRSC: Indicador Renda Suficiència Catalunya. 14 mensualitats

ENLLAÇOS D'INTERÈS
31 de març de 2023

Registro Electronico4 Empreses, entitats o representants (certificat digital)

Telematico Con DNI/PIN2 Persones físiques (idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital)

Presencial5 Presencial

 • Oficina d'Atenció a la Ciutadania
  • C. de Sant Josep, 7
  • Horari:

   Horari d'atenció amb cita prèvia:

   De dilluns a dijous de 8.30 a 19 h i divendres de 9 a 14 h.

   Horari d'atenció sense cita prèvia:

   De dilluns a dijous de 8.30 a 15 h i divendres de 9 a 14 h. Només es podrà agafar torn fins a mitja hora abans de l'horari de tancament.

   Horari d'estiu:

   De l'1 de juliol al 15 de setembre, de dilluns a dijous, de 8.30 a 15 h; i divendres, de 9 a 14 h.

  • Telèfon:

   010 o 93 842 66 10 (per trucar fora de Granollers)

   De dilluns a dijous, de 9 a 19h. i divendres, de 9 a 14h.
   Horari d'estiu: de 1 de juliol al 15 de setembre, de dilluns a dijous, de 9 a 15h; i divendres, de 9 a 14h.

  • <p>oac@granollers.cat</p>

   oac@granollers.cat


Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat