Inici -> Informació pública -> Subvencions, ajuts i beques

Subvencions per la producció i comercialització de productes de Palou i vi d'Alella de 2022

Descripció

L'objecte d'aquesta subvenció és cofinançar actuacions de producció, transformació, o comercialització de "Productes de Palou" i promoure els "Productes de Palou" i el vi amb Denominació d'Origen Alella.

Qui ho pot sol·licitar?

Es pot presentar a aquesta convocatòria qualsevol persona física o jurídica, de naturalesa privada, que compleixi els requisits generals que es relacionen a l'apartat 4 de les bases

Requisits

Requisits generals:

 • Estar donada d'alta com a activitat a l'Agència Tributària i Seguretat Social en el moment de presentar la sol·licitud o en el moment de justificar la subvenció, en el cas que, per la naturalesa o l'activitat de la persona física o jurídica, hi estigui obligada.
 • En els darrers 3 anys no haver tingut concedits ajuts de mínimis que, sumats a l'import sol·licitat, superin els 15.000,00 € en el cas d'activitats de producció, i els 200.000,00 € en el cas d'activitats de transformació.
 • No estar afectada per cap de les prohibicions contingudes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • No tenir deutes amb l'Ajuntament, amb l'Agència Tributària, ni amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, en el moment de rebre qualsevol dels pagaments de l'ajut que eventualment s'atorgui.
 • Ser titular d'un compte bancari on fer el pagament de la subvenció.

En el cas d'activitats de producció o transformació de producte alimentari, a més, caldrà complir els següents requisits:

 • Estar adherida a la marca "Productes de Palou" en el moment de presentar la sol·licitud o en el moment de justificar la subvenció.
 • Utilitzar la imatge gràfica de la marca "Productes de Palou" en l'etiquetatge, l'embalatge o la identificació fins a consumidor final de, com a mínim, un producte.

En el cas d'entitats, caldrà tenir les dades actualitzades al Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes.

Període de presentació Del 17 de juny al 18 de juliol de 2022
Documentació a aportar

Documentació general en totes les sol·licituds:

 • Formulari de sol·licitud d'aquesta convocatòria de subvencions degudament omplert i signat. En el cas d'activitats existents, la persona sol·licitant ha de ser la titular de l'activitat.
 • Declaració responsable de compliment de tots els requisits que marca la normativa, que també estarà disponible a la Seu Electrònica.
 • En el cas de persones físiques, DNI de la persona beneficiària de la subvenció si la sol·licitud NO es presenta amb certificat digital.
 • En el cas de persones jurídiques, l'acreditació del NIF i la constitució de la societat queda verificada amb la presentació de la sol·licitud, que s'ha de fer obligatòriament amb certificat digital.
 • En el cas de concórrer en representació d'una persona física o jurídica, s'haurà d'aportar el corresponent document d'autorització signat per les dues persones.
 • Per a titulars d'activitats existents que, per la naturalesa o activitat, estiguin obligades, còpia de l'alta de l'activitat econòmica a l'Agència Tributària i a la Seguretat Social.
  Certificat, mitjançant el model normalitzat de l'Ajuntament o l'equivalent expedit per l'entitat bancària, que acrediti la titularitat del compte bancari de la persona beneficiària de la subvenció, en el què serà ingressat l'import de la subvenció.
 • Memòria descriptiva de la o les actuacions per les quals es sol·licita l'ajut indicant, com a mínim:
  o Objectiu del projecte.
  o Descripció de les actuacions previstes
  o Pressupost detallat de les despeses previstes
  o Termini d'execució
  o Import sol·licitat

Per a sol·licituds de subvenció d'imports NO superiors a 3.000,00 €:

 • Declaració responsable sobre obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, marcant amb una X l'opció que indica que la persona és beneficiària d'una subvenció d'import no superior a 3.000,00 €.

Per a sol·licituds de subvenció d'imports superiors a 3.000,00 €:

 • Certificat d'inexistència de deutes amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, i certificat d'inexistència de deutes amb l'Agència Tributària de la persona, física o jurídica, beneficiària de la subvenció.
  • La persona sol·licitant podrà autoritzar de forma expressa l'Ajuntament per a la consulta d'aquestes dades en substitució de la presentació del corresponent certificat. En cas que no estigui obligada, caldrà presentar la corresponent declaració responsable segons el model disponible a la Seu Electrònica.
Com es fa?

A partir de 1 d'octubre de 2016 les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria i els qui els representin, estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament.

Per internet:

 1. Clicar a "tramitar".
 2. Emplenar el formulari i revisades les dades del tràmit clicar el botó "Signar i enviar" (el procés pot trigar una mica, cal esperar).
 3. Es genera un document justificant de registre que us el podeu guardar o enviar per e-mail.
 4. Notificació:
  1. Rebrà un correu electrònic amb l'enllaç directe a la seva notificació.
  2. Accedir a la seva notificació amb certificat digital o demanant una paraula de pas d'un sol ús. Per a més informació cliqueu aquí
  3. També podrà accedir-hi a través del portal seuelectronica.granollers.cat/notificacions

Presencialment:

Presentar la sol·licitud a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania amb la documentació requerida prèvia petició de cita prèvia al telèfon 010 o 938426610

Qui tramita la sol·licitud? Servei de Promoció Econòmica
Més informació

Per qualsevol dubte poseu-vos en contacte amb el servei d'empresa i emprenedoria de Granollers Mercat: Telèfon 93 861 47 83 o bé a l'adreça de correu productesdepalou@granollers.cat.

ENLLAÇOS D'INTERÈS
16 de juny de 2022

Registro Electronico4 Empreses, entitats o representants (certificat digital)

Telematico Con DNI/PIN2 Persones físiques (idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital)

Presencial5 Presencial

 • Oficina d'Atenció a la Ciutadania
  • C. Sant Josep, 7
  • Horari:

   De dilluns a dijous, de 8:30 a 19h. i divendres, de 9 a 14h.
   Horari d'estiu: de l'1 de juliol al 15 de setembre, de dilluns a dijous, de 8:30 a 15h; i divendres, de 9 a 14h.

  • Telèfon:

   010 o 93 842 66 10 (per trucar fora de Granollers)

   De dilluns a dijous, de 9 a 19h. i divendres, de 9 a 14h.
   Horari d'estiu: de 1 de juliol al 15 de setembre, de dilluns a dijous, de 9 a 15h; i divendres, de 9 a 14h.

  • <p>oac@granollers.cat</p>

   oac@granollers.cat


Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat