Inici -> Informació pública -> Subvencions, ajuts i beques

Sol·licitar subvencions a la producció i comercialització de productes de Palou

Descripció

L'objecte d'aquesta subvenció és cofinançar activitats de producció i comercialització de productes agroalimentaris de Palou.

Qui ho pot sol·licitar?

Es pot presentar a aquesta convocatòria qualsevol persona física o jurídica, de naturalesa privada:

 • Titular d'una activitat que produeixi o elabori producte agroalimentari, o bé,
 • Que tingui previst iniciar i ser titular, abans del 28 de febrer de 2020, d'una activitat que produeixi o elabori producte agroalimentari.

D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques a partir de 1 d'octubre de 2016 els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:

 • Les persones jurídiques.
 • Les entitats sense personalitat jurídica.
 • Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
Requisits

Estar donada d'alta com a activitat a Hisenda i Seguretat Social en el moment de presentar la sol·licitud o en el moment de justificar la subvenció.

 • Produir com a mínim un producte amb la marca "Productes de Palou" en el moment de presentar la sol·licitud o en el moment de justificar la subvenció.
 • En els darrers 3 anys no haver tingut concedits ajuts de mínimis que, sumats a l'import sol·licitat, superin els 15.000 € en el cas d'activitats de producció, i els 200.000 € en el cas d'activitats de transformació.
 • No estar afectat/da per cap de les prohibicions contingudes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Període de presentació

S'iniciarà el 25 d'abril i finalitzarà el dia 31 d'octubre de 2018. La Junta de Govern podrà acordar la pròrroga del termini de presentació de sol·licituds.

Documentació a aportar
 • Instància signada per la persona sol·licitant on s'indiquin les dades de contacte i, com a mínim, una adreça electrònica. En el cas d'activitats existents, la persona sol·licitant ha de ser la titular de l'activitat.
 • El DNI de la persona sol·licitant.
 • Declaració que en els darrers 3 anys no ha rebut ajuts de mínimis que, sumats a l'import sol·licitat, superin els 7.500 €.
 • Compte bancari on s'efectuarà la transferència per l'import de la subvenció atorgada i documentació del banc que acrediti que el titular del compte bancari correspon amb el beneficiari de la subvenció.
 • Certificat d'inexistència de deutes amb la Tresoreria General de la Seguretat Social de la persona, física o jurídica, beneficiària de la subvenció.
 • Certificat d'inexistència de deutes amb l'Agència Tributària (Hisenda) de la persona, física o jurídica, beneficiària de la subvenció.
 • Memòria descriptiva de la o les actuacions objecte de l'ajut indicant, com a mínim:
  • Objectiu del projecte.
  • Descripció de les actuacions previstes.
  • Pressupost detallat de les despeses previstes.
  • Termini d'execució.
  • Import sol·licitat.

Per a titulars d'activitats existents caldrà aportar, a més:

 • L'alta de l'activitat econòmica a Hisenda i a la seguretat social.
 • Per a productors: qualsevol documentació que acrediti que s'estan explotant les parcel·les o els bens de producció als que es refereix el projecte:
  • La DUN (Declaració Única Agrària) de l'any en qüestió, o bé;
  • L'escriptura pública acreditativa de titularitat, o bé;
  • El contracte d'arrendament o acord d'explotació amb el/la propietari/ària, o bé;
  • Declaració jurada sobre l'existència d'un vincle contractual amb el/la propietari/ària, o bé;
  • Els rebuts de pagament de l'arrendament.
 • Per a elaboradors: acreditació que es disposa de possibilitat de transformar producte primari de Palou.
 • En el cas de persones jurídiques caldrà aportar, a més :
  • El DNI del/la representant legal.
  • El NIF de l'entitat.
  • Escriptura de constitució i estatuts. 3
  • Poders de representació i/o certificat expedit pel/la secretari/ària de l'entitat que acrediti la representació legal de la persona sol·licitant.
Com es fa?

A partir de 1 d'octubre de 2016 les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria i els qui els representin, estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament.

Per internet:

 1. Clicar a "tramitar".
 2. Emplenar el formulari i revisades les dades del tràmit clicar el botó "Signar i enviar" (el procés pot trigar una mica, cal esperar).
 3. Es genera un document justificant de registre que us el podeu guardar o enviar per e-mail.
 4. Notificació:
  1. Rebrà un correu electrònic amb l'enllaç directe a la seva notificació.
  2. Accedir a la seva notificació amb certificat digital o demanant una paraula de pas d'un sol ús. Per a més informació cliqueu aquí
  3. També podrà accedir-hi a través del portal seuelectronica.granollers.cat/notificacions

Presencialment:

Presentar la sol·licitud a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà amb la documentació requerida.

Qui tramita la sol·licitud? Ajuntament
Més informació Per qualsevol dubte poseu-vos en contacte amb el servei d'empresa i emprenedoria de Granollers Mercat: Telèfon 93 861 47 83 o bé a l'adreça de correu productesdepalou@ajuntament.granollers.cat
ENLLAÇOS D'INTERÈS
30 d'abril de 2018

Presencial Presencial

 • Oficina d'atenció al ciutadà
  • C. Sant Josep, 7
  • Horari:

   Dilluns-Dijous 8:30 a 19h.
   Divendres 8.30 a 14h.

   Horari d'estiu: de 1 de juliol al 15 de setembre, de dilluns a dijous, 8.30 a 15h; i divendres, de 8.30 a 14h.

   De 13 a 16h. els temps d'espera acostumen a ser baixos.

  • Telèfon:

   010 trucant des de Granollers

   93 842 66 10

  • Fax: 93 842 66 99
  • oac@granollers.cat

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat