Inici -> Informació pública -> Subvencions, ajuts i beques

Sol·licitud de subvenció per a projectes de Cooperació i Solidaritat i Drets de la persona

Descripció

La finalitat d'aquesta convocatòria de subvencions és donar suport als projectes seguents:

 • Cooperació internacional al desenvolupament:
  Projectes desenvolupats en altres països, que són executats per una associació o diverses que fan de contrapart, que promoguin la reducció de les desigualtats entre el Nord i del Sud, i que incideixen especialment en el desenvolupament econòmic, social, cultural, educatiu, sanitari, la preservació del medi ambient i el respecte als drets humans i la pau, amb la intenció d'aconseguir un món més humà, més equitatiu i més just.
 • Sensibilització:Projectes desenvolupats al nostre municipi, que tinguin com a objectiu transformar l'opinió pública dels ciutadans i ciutadanes de Granollers, perquè puguin assumir el compromís que comporta la solidaritat envers altres pobles i cultures, i adquirir una posició activa en la construcció d'un nou ordre internacional fonamentat en la justícia, el respecte mutu, la defensa i promoció dels drets humans i el comerç just.
 • Cultura de pau:
  Projectes que s'hagin de desenvolupar a la nostra ciutat i que tinguin com a objectiu la presa de consciència davant dels conflictes bèl·lics d'origen sociopolític actuals, ja siguin entre estats o dins d'un estat, i que promoguin la cultura de pau i el seu foment i difusió.
Qui ho pot sol·licitar?

Es pot presentar a aquesta convocatòria qualsevol entitat o associació de naturalesa privada sense ànim de lucre.

Requisits

L'entitat o associació de naturalesa privada haurà d'estar inscrita en el Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes amb les dades actualitzades.

El requisit no serà indispensable en el cas que l'entitat sol·licitant sigui un organisme del qual l'Ajuntament forma part.

Període de presentació

Fins el 28 de maig de 2018

Documentació a aportar

Les entitats beneficiàries o col·laboradores que es vulguin acollir als ajuts econòmics objecte d'aquesta normativa, hauran de presentar la documentació administrativa assenyalada en l'article 12 de l'Ordenança General de Subvencions, llevat si aquestes dades ja consten actualitzades al Registre municipal d'entitats i associacions:

 • Formulari sol·licitud segons model normalitzat
 • Còpia dels estatuts vigents de la societat o entitat degudament inscrits en el registre corresponent.
 • Fotocòpia del NIF de l'entitat.
 • Document que acrediti la representació que té el signant de la sol·licitud i còpia del seu DNI.
 • Memòria de l'activitat a subvencionar
 • Declaració de les subvencions obtingudes per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar a l'Ajuntament o l'entitat de dret públic atorgant les que s'obtinguin en el futur.
 • Compromís de complir les condicions i càrregues de la subvenció.
 • Dades bancàries on, si és subvencionada l'activitat proposada, es podrà transferir l'import de la subvenció.
 • Certificat conforme l'entitat beneficiària o col·laboradora està al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
 • Fitxa tècnica per a cada projecte (annex 1 i annex 2)
 • Pressupost total d'aquestes activitats.
Qui tramita la sol·licitud? Cooperació i solidaritat
Tràmits relacionats
ENLLAÇOS D'INTERÈS
3 de maig de 2018

Presencial Presencial

 • Oficina d'atenció al ciutadà
  • C. Sant Josep, 7
  • Horari:

   Dilluns-Dijous 8:30 a 19h.
   Divendres 8.30 a 14h.

   Horari d'estiu: de 1 de juliol al 15 de setembre, de dilluns a dijous, 8.30 a 15h; i divendres, de 8.30 a 14h.

   De 13 a 16h. els temps d'espera acostumen a ser baixos.

  • Telèfon:

   010 trucant des de Granollers

   93 842 66 10

  • Fax: 93 842 66 99
  • oac@ajuntament.granollers.cat

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat