Inici -> Informació pública -> Subvencions, ajuts i beques

Sol·licitud de subvencions nominatives pel suport a l'activitat i programes esportius

Descripció

Subvencions per a la celebració d'esdeveniments puntuals o d'activitat periòdica o una part dels mateixos:

 • Activitats de foment i promoció de l'activitat física i esportiva o part de les mateixes.
 • Foment de projectes esportius o una part dels mateixos
Qui ho pot sol·licitar?

Poden ser beneficiàries de les subvencions les entitats i associacions esportives de la ciutat, sempre que no es vegin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i que estan previstes en el pressupost municipal de l'any en curs.

Requisits

No estar afectats per cap de les prohibicions contingudes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Les entitats i associacions hauran d'estar inscrites en el Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes, amb les dades actualitzades.

Haver presentat les dades de l'Observatori de l'esport de la temporada vigent.

Període de presentació

Fins el 30 de setembre de cada any

Documentació a aportar
 • Document que acrediti la representació que té el signant de la sol·licitud i el seu DNI
 • Memòria de l'activitat per a la qual es demana la subvenció, d'acord amb el model normalitzat
 • Pressupost de l'activitat, d'acord amb el model normalitzat.
 • Pressupost general de l'entitat, aprovat i signat a la l'última assemblea. Cal desglossar la distribució dels recursos econòmics assignats als equips masculins i femenins.
 • Declaració responsable de reunir els requisits per ser beneficiari/ai d'acord amb l'art 13 L. 38/2003 G.S., de compromís de compliment de les condicions, de les subvencions rebudes i compromís de comunicar les que s'obtinguin en el futur, d'acord amb el model normalitzat.
 • Certificat d'estar al corrent d'obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, si no ha acceptat de forma expressa al final de la present sol·licitud que siguin obtinguts directament per l'Ajuntament.
 • Fitxa dades bancàries per efectuar l'ingrés de la subvenció, només en cas de canvi, d'acord amb el model normalitzat.

No caldrà aportar els documents indicats a la sol·licitud en el cas que la persona sol·licitant els hagi presentat anteriorment a l'Ajuntament, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la presentació i no hagin experimentat cap modificació. Si és el cas, en aquest supòsit, caldrà indicar clarament la data i dependència en què van ser presentats i el procediment a què feien referència. No obstant, si l'òrgan gestor, per causes alienes a la seva actuació, no pogués aconseguir els documents, podrà requerir a la persona interessada que els aporti en el termini de 10 dies hàbils.

No s'haurà de presentar la documentació acreditativa de la representació quan la signatura electrònica acrediti també que la persona signant té poders suficients per actuar en nom de la persona representada.

Les persones sol·licitants podran presentar còpies digitalitzades, d'acord amb el que estableixen les normes de procediment administratiu vigents en el moment de la convocatòria.

Com es fa?

A partir de 1 d'octubre de 2016 les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria i els qui els representin, estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament.

Per internet:

 1. Clicar a "tramitar".
 2. Emplenar el formulari i revisades les dades del tràmit clicar el botó "Signar i enviar" (el procés pot trigar una mica, cal esperar).
 3. Es genera un document justificant de registre que us el podeu guardar o enviar per e-mail.
 4. Notificació:
  • Rebrà un correu electrònic amb l'enllaç directe a la seva notificació.
  • Accedir a la seva notificació amb certificat digital o demanant una paraula de pas d'un sol ús. Per a més informació cliqueu aquí
  • També podrà accedir-hi a través del portal seuelectronica.granollers.cat/notificacions
Qui tramita la sol·licitud? Ajuntament
Més informació

Obligacions a les que es compromet el sol·licitant, en cas que li sigui concedida la subvenció:

Són obligacions de l'entitat beneficiària les previstes a l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i a l'article 13 de l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Granollers, i en concret:

 1. Executar l'activitat subvencionada de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació.
 2. Estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i no tenir deutes de qualsevol naturalesa amb l'Ajuntament.
 3. Sotmetre's a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de l'Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.
 4. El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant, si bé s'admetrà la possible compensació de desviacions entre les diverses despeses que l'integren.
 5. Donar publicitat de les subvencions i ajudes percebudes per mitjans electrònics, en base allò establert a la Llei 19/2013.
 6. Comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no s'hagi declarat amb la sol·licitud.
 7. Els documents de qualsevol mena justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, s'hauran de conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació de les justificacions.
 8. Difondre que l'activitat ha estat subvencionada per l'Ajuntament de Granollers. El logotip de l'Ajuntament s'ajustarà als models tipogràfics aprovats, que seran facilitats a l'entitat pel servei municipal corresponent.

L'incompliment d'aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció concedida.

Tràmits relacionats
ENLLAÇOS D'INTERÈS
18 de gener de 2023

Registro Electronico4 Empreses, entitats o representants (certificat digital)


Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat