Inici -> Informació pública -> Catàleg de tràmits

Modificació dades del Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes

Descripció

Les entitats i associacions inscrites al Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes, estan obligades a notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es produeixi en les dades registrades, mitjançant la presentació de la sol·licitud de modificació al Registre General, dins del mes següent al que s'hagi produït l'esmentada variació.

També obliga a les entitats i associacions registrades a notificar a l'Ajuntament, durant el mes de gener de cada any, les modificacions produïdes en les dades registrals i, en particular, les referents al nombre de socis, la relació d'ajuts rebuts, el pressupost i el programa d'activitats de l'exercici.

La modificació de dades de les entitats i associacions en aquest Registre ha de permetre:

 • Mantenir actualitzades les dades de totes les entitats i associacions del municipi.
 • Conèixer els seus objectius i la seva representativitat.
 • Observar la seva evolució interna i la seva implantació social.
 • Col·laborar de manera generalitzada en la seva projecció i difusió.
 • Propiciar la seva participació activa en els fòrums de participació ciutadana del municipi.
Qui ho pot sol·licitar?

Poden demanar la modificació de dades les entitats i associacions inscrites al Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes.

D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques a partir de 1 d'octubre de 2016 els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:

 • Les persones jurídiques.
 • Les entitats sense personalitat jurídica.
 • Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
Documentació a aportar
 • Identificació entitat
 • Pressupost anual
 • Programa anual
 • Junta directiva de l'entitat
Com es fa?

A partir de 1 d'octubre de 2016 les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria i els qui els representin, estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament.

Per internet:

 1. Clicar a "tramitar".
 2. Emplenar el formulari, adjuntar els documents obligatoris i revisades les dades del tràmit clicar el botó "Signar i enviar" (el procés pot trigar una mica, cal esperar).
 3. Es genera un document justificant de registre que us el podeu guardar o enviar per e-mail.
 4. Notificació:
  1. Rebrà un correu electrònic amb l'enllaç directe a la seva notificació.
  2. Accedir a la seva notificació amb certificat digital o demanant una paraula de pas d'un sol ús. Per a més informació cliqueu aquí
  3. També podrà accedir-hi a través del portal seuelectronica.granollers.cat/notificacions
Qui tramita la sol·licitud? Ajuntament
Observacions

Les modificacions de dades es faran a sol·licitud de les entitats mitjançant un imprès normalitzat i hauran d'aportar les següents dades i documentació:

 • Sol·licitud de modificació de dades al Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes de l'Ajuntament de Granollers.
 • Si la sol·licitud de modificació fa referència als Estatuts, caldrà adjuntar els nous estatuts reguladors de l'entitat, registrats en el Registre general de la Direcció de Dret i d'Entitats Jurídiques o en d'altres registres específics.
Més informació

Causaran baixa en el Registre, previ el tràmit d'audiència corresponent, les entitats/associacions que incorrin, entre d'altres supòsits,en la manca de comunicació de les modificacions que afectin les dades que consten en el Registre.

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
10 d'abril de 2024

Telematico Con certificado1 Empreses, entitats o representants (certificat digital amb Autofirma)

Registro Electronico4 Empreses, entitats o representants (certificat digital amb Java)

Telematico Con DNI/PIN2 Persones físiques (idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital)


Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat