Inici -> Informació pública -> Subvencions, ajuts i beques

Subvencions per incentivar l'aportació d'habitatges a la Borsa de Lloguer Municipal, any 2023 a càrrec del pressupost 2024

Finalitat: L'objectiu d'aquestes subvencions és mobilitzar el parc privat d'habitatges buits de Granollers per al seu lloguer, consistent en un conjunt d'ajudes directes per incentivar l'aportació d'habitatges a la Borsa de Lloguer Municipal perquè es formalitzi un contracte d'arrendament a través d'aquest servei sota les condicions d'ús i preu establerts pel mateix, i segons les condicions i amb els requisits que s'estableixen les bases reguladores, incrementant l'oferta d'habitatges en lloguer a Granollers a un preu assequible.

Beneficiaris/àries: Per optar a les subvencions caldrà complir les següents condicions:

 • a) Ser persona física i posseir la nacionalitat espanyola o la d'algun dels Estats membres de la Unió Europea o, en el cas dels estrangers no comunitaris, tenir residència legal a Espanya.
 • b) Ser propietari/ària d'un habitatge ubicat a Granollers disponible per ser arrendat, no havent-hi cap causa física ni jurídica que impedeixi el seu arrendament.
 • c) Formalitzar un contracte d'arrendament d'ús d'habitatge amb la Borsa de Lloguer Municipal amb subjecció a les condicions següents:
  • Compliment de les condicions prèvies de preu i adjudicació establertes per aquest servei.
  • La vigència inicial mínima del contracte ha de ser de 5 anys.
  • Haver formalitzat el contracte entre les dates indicades en la corresponent convocatòria.
 • d) L'habitatge ha de disposar de Cèdula d'Habitabilitat vigent i Certificat Energètic.
 • e) No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • f) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la seguretat social, i no tenir deutes pendents ni sancions de naturalesa tributària amb l'Ajuntament de Granollers, segons resulta de l'article 18 i 19 del Reial Decret 887/2006, que aprova el Reglament de la Llei general de subvencions.


Termini de presentació de les sol·licituds: Les sol·licituds es podran presentar del 14 de març fins al 12 d'abril de 2024.

Data de publicació:  13 de març de 2024

Entrada en vigor:  14 de març de 2024
Fi de vigor:  12 d'abril de 2024

27 de març de 2024

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat