Inici -> Informació pública -> Subvencions, ajuts i beques

Subvencions en règim de concurrència competitiva per a donar suport a activitats culturals impulsades per entitats sense ànim de lucre o persones físiques de Granollers per a l'any 2023

Finalitat

La finalitat de les subvencions és recolzar el desenvolupament d'activitats culturals concretes, d'interès públic o social, realitzades a Granollers durant el 2023 a càrrec d'entitats sense ànim de lucre o persones físiques en representació personal o d'un col·lectiu de residents a Granollers.

Les entitats o persones físiques interessades poden presentar una única sol·licitud, per tant pot ser objecte de subvenció un projecte per sol·licitant.

Persones beneficiàries i requisits

1 Poden ser beneficiàries de la subvenció les entitats sense ànim de lucre, legalment constituïdes, inscrites al registre públic d'entitats de l'Ajuntament de Granollers i que tinguin la seu social o una delegació permanent al municipi de Granollers i les persones físiques en representació personal o d'un col·lectiu de persones que siguin residents a Granollers.

2 En cap cas poden ser beneficiàries de les subvencions regulades en les presents bases les entitats o persones físiques en representació personal o d'un col·lectiu residents a Granollers en les que es doni alguna de les circumstàncies següents:

  • Haver estat condemnades mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions o ajuts públics.
  • Haver sol·licitat la declaració de concurs, haver estat declarades insolvents en qualsevol procediment, estar declarades en concurs, estar subjectes a intervenció judicial o haver estat inhabilitades d'acord amb la Llei concursal sense que hagi conclòs el període d'inhabilitació fixat a la sentència de qualificació del concurs.
  • Haver donat lloc, per una causa de la qual hagin estat declarades culpables, a la resolució ferma de qualsevol contracte subscrit amb l'Administració.
  • Que la persona física, els administradors o els que tinguin la representació legal, estiguin incursos en algun dels supòsits de la Llei 3/2015 reguladora de l'exercici de l'alt càrrec de l'Administració General de l'Estat, de la Llei 53/1984 d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, o que es tracti de qualsevol dels càrrecs electius que regula la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, en els termes que estableixi aquesta normativa o la normativa autonòmica que reguli aquestes matèries.
  • No estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.
  • Tenir la residència fiscal en un país o un territori qualificat per reglament com a paradís fiscal.
  • No estar al corrent de pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions.
  • Haver estat sancionada mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions segons aquesta Llei o la Llei general tributària.
  • Que en el seu procés d'admissió o en el seu funcionament discriminin per raó de naixement, raça, sexe religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal.
  • Que el seu procés d'inscripció es trobi suspès en aplicació de l'article 30.4 de la Llei orgànica 1/2002 reguladora del dret d'associació, per haver-hi indicis racionals d'il·licitud penal, mentre no s'acordi la seva inscripció.

3. Tampoc en poden ser beneficiàries les entitats sense ànim de lucre o persones físiques les quals desenvolupin activitats que promoguin o justifiquin l'odi o la violència contra persones físiques o jurídiques, o enalteixin o justifiquin per qualsevol mitjà els delictes de terrorisme o dels qui hagin participat en l'execució d'aquest tipus de delictes, o la realització d'actes que comportin descrèdit, menyspreu o humiliació de les víctimes dels delictes terroristes o dels seus familiars.

Es considera, a aquests efectes, que una entitat o persona física porta a terme les activitats previstes al paràgraf anterior quan algun dels integrants dels seus òrgans de representació, o qualsevol altre membre actiu, hagi estat condemnat per sentència ferma per pertinença, actuació al servei de banda armada o col·laboració amb banda armada mentre no hagi complert completament la condemna, si no ha rebutjat públicament les finalitats i els mitjans de l'organització terrorista a la qual va pertànyer o amb la qual havia col·laborat o havia exaltat o hi havia donat suport.

Així mateix, es considera activitat de l'entitat o persona física qualsevol actuació duta a terme pels membres dels seus òrgans de govern i de representació, o qualssevol altres membres actius, quan hagin actuat en nom de l'entitat, per compte o en representació seva, encara que no constitueixi la finalitat o l'activitat de l'entitat en els termes que descriuen els seus Estatuts.

Termini per presentar la sol·licitud

Des del 20 de juliol fins el 31 d'agost de 2023

Data de publicació:  17 de maig de 2023

20 de juliol de 2023

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat