Inici -> Informació pública -> Subvencions, ajuts i beques

Subvencions en règim de concurrència competitiva per a donar suport a activitats culturals impulsades per entitats sense ànim de lucre o persones físiques de Granollers per a l'any 2023

Finalitat

La finalitat de les subvencions és recolzar el desenvolupament d'activitats culturals concretes, d'interès públic o social, realitzades a Granollers durant el 2023 a càrrec d'entitats sense ànim de lucre o persones físiques en representació personal o d'un col·lectiu de residents a Granollers.

Les entitats o persones físiques interessades poden presentar una única sol·licitud, per tant pot ser objecte de subvenció un projecte per sol·licitant.

Persones beneficiàries i requisits

1 Poden ser beneficiàries de la subvenció les entitats sense ànim de lucre, legalment constituïdes, inscrites al registre públic d'entitats de l'Ajuntament de Granollers i que tinguin la seu social o una delegació permanent al municipi de Granollers i les persones físiques en representació personal o d'un col·lectiu de persones que siguin residents a Granollers.

2 En cap cas poden ser beneficiàries de les subvencions regulades en les presents bases les entitats o persones físiques en representació personal o d'un col·lectiu residents a Granollers en les que es doni alguna de les circumstàncies següents:

  • Haver estat condemnades mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions o ajuts públics.
  • Haver sol·licitat la declaració de concurs, haver estat declarades insolvents en qualsevol procediment, estar declarades en concurs, estar subjectes a intervenció judicial o haver estat inhabilitades d'acord amb la Llei concursal sense que hagi conclòs el període d'inhabilitació fixat a la sentència de qualificació del concurs.
  • Haver donat lloc, per una causa de la qual hagin estat declarades culpables, a la resolució ferma de qualsevol contracte subscrit amb l'Administració.
  • Que la persona física, els administradors o els que tinguin la representació legal, estiguin incursos en algun dels supòsits de la Llei 3/2015 reguladora de l'exercici de l'alt càrrec de l'Administració General de l'Estat, de la Llei 53/1984 d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, o que es tracti de qualsevol dels càrrecs electius que regula la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, en els termes que estableixi aquesta normativa o la normativa autonòmica que reguli aquestes matèries.
  • No estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.
  • Tenir la residència fiscal en un país o un territori qualificat per reglament com a paradís fiscal.
  • No estar al corrent de pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions.
  • Haver estat sancionada mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions segons aquesta Llei o la Llei general tributària.
  • Que en el seu procés d'admissió o en el seu funcionament discriminin per raó de naixement, raça, sexe religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal.
  • Que el seu procés d'inscripció es trobi suspès en aplicació de l'article 30.4 de la Llei orgànica 1/2002 reguladora del dret d'associació, per haver-hi indicis racionals d'il·licitud penal, mentre no s'acordi la seva inscripció.

3. Tampoc en poden ser beneficiàries les entitats sense ànim de lucre o persones físiques les quals desenvolupin activitats que promoguin o justifiquin l'odi o la violència contra persones físiques o jurídiques, o enalteixin o justifiquin per qualsevol mitjà els delictes de terrorisme o dels qui hagin participat en l'execució d'aquest tipus de delictes, o la realització d'actes que comportin descrèdit, menyspreu o humiliació de les víctimes dels delictes terroristes o dels seus familiars.

Es considera, a aquests efectes, que una entitat o persona física porta a terme les activitats previstes al paràgraf anterior quan algun dels integrants dels seus òrgans de representació, o qualsevol altre membre actiu, hagi estat condemnat per sentència ferma per pertinença, actuació al servei de banda armada o col·laboració amb banda armada mentre no hagi complert completament la condemna, si no ha rebutjat públicament les finalitats i els mitjans de l'organització terrorista a la qual va pertànyer o amb la qual havia col·laborat o havia exaltat o hi havia donat suport.

Així mateix, es considera activitat de l'entitat o persona física qualsevol actuació duta a terme pels membres dels seus òrgans de govern i de representació, o qualssevol altres membres actius, quan hagin actuat en nom de l'entitat, per compte o en representació seva, encara que no constitueixi la finalitat o l'activitat de l'entitat en els termes que descriuen els seus Estatuts.

Termini per presentar la sol·licitud

El termini per presentar les sol·licituds es publicarà un cop es publiqui la convocatò0ria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB).

Data de publicació:  17 de maig de 2023

17 de maig de 2023

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat