Inici -> Informació pública -> Subvencions, ajuts i beques

Subvencions en matèria de rehabilitació residencial com a complement del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, per finançar els projectes de rehabilitació línia 3 en el marc dels ajuts Next Generation

Finalitat:

Les subvencions regulades en aquestes bases tenen per objecte finançar el pagament dels honoraris per a l'obtenció dels projectes i documentació tècnica per a la rehabilitació energètica de l'edifici, a contractar per les comunitats de propietaris, com a documentació bàsica i necessària amb la finalitat d'obtenir les subvencions del Programa 3 del Reial decret 853/2021 respecte els edificis d'habitatges de Granollers, previst a l'article 2.3 del Reial decret 853/2021, i en el cas que finalment no es duguin a terme les obres de rehabilitació, es pugui obtenir les subvencions del Programa 5.

Queden exceptuades d'aquestes bases els edificis que integren l'àmbit del grup residencial Primer de Maig de Granollers com a Entorn Residencial de Rehabilitació Programa, aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Granollers, en data 22/02/2022.

Beneficiaris:

Podran ser destinataris de les subvencions les Comunitats de Propietaris constituïdes en propietat horitzontal de Granollers, que reuneixin els següents requisits específics:

 • Ser una Comunitat de Propietaris constituïdes legalment en propietat horitzontal, on: Les actuacions comptin amb l'acord de la comunitat de propietaris, d'acord amb l'article 553-25 de la Llei 5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals, es requerirà majoria simple dels propietaris que han participat en cada votació, que ha de representar, alhora, la majoria simple del total de llurs quotes de participació.
 • Els immobles seran edificis plurifamiliars existents i ubicats al terme municipal de Granollers.
  a) Els immobles hauran de ser construïts abans de l'any 2000.
  b) Que almenys el 50% de la superfície construïda sobre la rasant, exclosa la planta baixa si té altres usos diferents al residencial, tingui ús residencial habitatge.
  c) Hauran de complir la legalitat urbanística vigent i no tenir expedients de disciplina urbanística en tràmit, a excepció d'ordres d'execució per a la conservació i manteniment de façanes i mitgeres en edificis residencials.
  d) No podran optar els edificis del grup Primer de Maig al disposar d'una línia de finançament específica.
 • Contractin un/a tècnic/a per elaborar els projectes tècnics de rehabilitació energètica dels edificis, i la resta de documentació tècnica necessària, amb la finalitat de poder sol·licitar les subvencions del Programa 3- rehabilitació a nivell d'edificis del Reial decret 853/2021, o en cas que no es facin les obres de rehabilitació, poder sol·licitar les subvencions del Programa 5- redacció de projectes de rehabilitació.
 • Els projectes tècnics de rehabilitació energètica dels edificis que es contractin han de tenir la finalitat de complir amb els requisits mínim de la reducció de la demanda i consum energètic establerts a l'article 33 del Reial decret 853/2021, de 5 d'octubre, del Programa 3- rehabilitació a nivell d'edificis.
 • El pagament dels corresponents honoraris ha d'anar a càrrec del pagament directe de la corresponent comunitat. No podran optar a aquestes subvencions les comunitats que contractin el conjunt d'actuacions de rehabilitació a un agent rehabilitador.
 • No disposin de fons propis ni altres recursos per atendre els honoraris i es sol·liciti aquesta subvenció amb bestreta pel pagament dels honoraris.

No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Seguretat Social, i no tenir deutes pendents ni sancions de naturalesa tributària amb l'Ajuntament de Granollers, segons resulta de l'article 18 i 19 del Reial Decret 887/2006, que aprova el Reglament de la Llei general de subvencions.

Termini de presentació:

El termini de presentació de les sol·licituds serà del 28 de juny fins al 31 d'octubre de 2023, ambdós inclosos.

Data de publicació:  10 de maig de 2023

Entrada en vigor:  28 de juny de 2023
Fi de vigor:  31 d'octubre de 2023

27 de juny de 2023

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat