Inici -> Informació pública -> Concursos i premis

Selecció, en règim de concurrència competitiva, d'obres literàries d'autors locals i/o que parlin del patrimoni social, cívic i cultural de Granollers

Objecte: Seleccionar obres literàries originals, inèdites, escrites en català, d'autors locals i/o que parlin del patrimoni social, cívic i cultural de Granollers.

Procediment de selecció: El procediment de selecció de les obres objecte d'aquesta convocatòria serà el de concurrència competitiva.

Criteris de selecció: Per a la valoració de les obres presentades i la selecció del/s guanyador/s o guanyadores la Comissió de valoració es regirà per aquests criteris:

 • a) Interès i oportunitat de l'obra en relació al mercat editorial (màxim: 0,25).
 • b) Adequació dels continguts a la línia editorial de la col·lecció seleccionada d'acord amb el conveni (màxim: 0,75).
 • c) Grau d'aportació en el coneixement i divulgació del patrimoni social, cívic i cultural de Granollers (màxim: 1,50).
 • d) L'originalitat de l'enfocament (màxim: 1,50).
 • e) Rigor científic, tècnic o literari de l'obra presentada (màxim: 1,50).
 • f) La coherència, la cohesió del text i la claredat expositiva (màxim: 1,50).
 • g) Llenguatge i estil: riquesa lèxica, coneixement i l'ús de la llengua, correcció estilística i ortogràfica (màxim: 1,50).
 • h) Creativitat: originalitat i coherència en el desenvolupament de l'argument, trama o discurs, el ritme i la contextualització. L'originalitat i qualitat de les il·lustracions o les imatges, si formen part de l'obra (màxim: 1,50).

La puntuació final s'obtindrà del càlcul de la mitjana de les puntuacions efectuades pels diferents membres de la Comissió a cadascuna de les obres presentades.

Premi: Les obres seleccionades d'entre les presentades, amb un màxim de dues per convocatòria, obtindran un contracte d'edició per part de l'Editorial Alpina dins la seva col·lecció «Marcòlic», amb les següents característiques tècniques: format 12 x 20 cm, en paper offset a una tinta i portada plastificada en quadricromia i solapes.

Requisits sol·licitud: Les obres que optin a ser seleccionades hauran de ser rigorosament inèdites, escrites en català, d'autors locals i/o versar sobre temàtiques que parlin del patrimoni social, cívic i cultural de Granollers. No existirà cap restricció en quant al gènere literari de l'obra. No s'acceptaran obres que promoguin parcial o íntegrament la publicació de fotografies a color.

L'extensió mínima serà de 100 pàgines i màxima de 200 mida DIN A4 (210 x 297 mm) i es presentaran en fulls DIN A4 numerats per una sola cara, lletra Arial, cos 12, interlineat 1,5 i en format PDF.

Els autors n'hauran de garantir l'originalitat. Les obres no poden trobar-se en procés d'edició, ni poden haver estat seleccionades en altres processos de selecció.

Només s'admetrà un títol per autor.

Documents a presentar:

Les obres es presentaran per mitjà del formulari normalitzat per a les instàncies genèriques a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Granollers.

A la instància es farà constar:

 • a) El nom de la convocatòria a l'apartat de l'assumpte.
 • b) El títol i un sumari de l'obra en el cos del missatge.
 • c) S'adjuntarà l'obra en format PDF i només s'admetrà un títol per autor.
 • d) Es faran constar totes les dades d'identificació de l'autor, i en cas que n'hi hagi, del representant de l'interessat així com el mitjà de contacte.

Termini: Des del 14 de juliol de 2023 fins el 29 de setembre de 2023.

Els participants hauran de confirmar el registre amb un correu a cultura@granollers.cat amb el número d'instància assignat a la sol·licitud i que comença per 2023XXXXXX.

Data de publicació:  10 de maig de 2023

Entrada en vigor:  14 de juliol de 2023
Fi de vigor:  29 de setembre de 2023

14 de juliol de 2023

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat