Inici -> Informació pública -> Subvencions, ajuts i beques

Subvencions per incentivar l'aportació d'habitatges a la borsa de lloguer municipal per l'any 2022 (pressupost 2023 en tramitació anticipada)

Finalitat: L'objectiu d'aquestes subvencions és mobilitzar el parc privat d'habitatges buits de Granollers per al seu lloguer, consistent en un conjunt d'ajudes directes per incentivar l'aportació d'habitatges a la Borsa de Lloguer Municipal perquè es formalitzi un contracte d'arrendament a través d'aquest servei sota les condicions d'ús i preu establerts pel mateix, i segons les condicions i amb els requisits que s'estableixen les bases reguladores, incrementant l'oferta d'habitatges en lloguer a Granollers a un preu assequible.

Beneficiaris/àries: Per optar a les subvencions caldrà complir les següents condicions:

 1. Ser persona física i posseir la nacionalitat espanyola o la d'algun dels Estats membres de la Unió Europea o, en el cas dels estrangers no comunitaris, tenir residència legal a Espanya.
 2. Ser propietari/ària d'un habitatge ubicat a Granollers disponible per ser arrendat, no havent-hi cap causa física ni jurídica que impedeixi el seu arrendament.
 3. L'habitatge ha de disposar de Cèdula d'Habitabilitat vigent i Certificat Energètic.
 4. Tenir un contracte d'arrendament d'ús d'habitatge signat a través del servei Borsa de Lloguer Municipal amb subjecció a les condicions següents:
  - El contracte ha d'estar sotmès a les condicions prèvies de preu i adjudicació establertes per aquest servei.
  - La vigència inicial mínima del contracte ha de ser de 5 anys.
  - El contracte d'arrendament s'ha d'haver formalitzat entre les dates indicades en la corresponent convocatòria.
 5. No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 6. Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la seguretat social, i no tenir deutes pendents ni sancions de naturalesa tributària amb l'Ajuntament de Granollers.

Termini de presentació de les sol·licituds: Les sol·licituds es podran presentar del 18 de novembre fins al 19 de desembre de 2022

Data de publicació:  8 de novembre de 2022

Entrada en vigor:  18 de novembre de 2022
Fi de vigor:  19 de desembre de 2022

18 de novembre de 2022

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat