Inici -> Informació pública -> Subvencions, ajuts i beques

Subvencions en matèria de rehabilitació residencial com a complement del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Finalitat: Aquestes subvencions tenen per objecte complementar, mitjançant fons municipals, el finançament previst sobre les obres o actuacions en els edificis d'ús predominant residencial en les quals s'obtingui una millora acreditada de l'eficiència energètica, amb especial atenció a l'envolupant edificatòria en edificis de tipologia residencial col·lectiva, sens perjudici de que es puguin complementar amb altres actuacions de rehabilitació.

Línia 1: subvencions que complementen les subvencions del Programa 1 d'ajuda a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri, previst a l'article 2.1 del Reial decret 853/2021.
Només podran optar a la línia 1 els edificis que integren l'àmbit del grup residencial Primer de Maig de Granollers com a Entorn Residencial de Rehabilitació Programada, segons acord de Ple de 22/02/2022.
Línia 3: subvencions que complementen les subvencions del Programa 3 d'ajuda a les actuacions de rehabilitació a nivell d'edifici, previst a l'article 2.3 del Reial decret 853/2021.

Beneficiaris:

  • Podran ser destinataris de les ajudes les comunitats de propietaris constituïdes en propietat horitzontal o propietaris únics.
  • Els destinataris de les ajudes podran cedir el cobrament d'aquestes a l'agent o gestor de la rehabilitació mitjançant l'acord de la propietat, de la comunitat de propietaris que els faculti i autoritzi a actuar com a tals (segons preveu l'article 8 del Real Decreto 853/2021, de 5 d'octubre)
  • Els destinataris, o en el seu cas l'agent o gestor de la rehabilitació que actuï per compte d'aquells, destinaran l'import íntegre de l'ajuda al pagament de les corresponents actuacions. Igualment al tractar-se de comunitats de propietaris aquesta regla resultarà igualment d'aplicació amb independència que, tant l'import d'aquesta, com el cost de les obres, hagi de repercutir-se en els propietaris d'habitatges i, en el seu cas, en els propietaris de locals comercials o predis d'altres usos compatibles, de conformitat amb les regles previstes en la legislació sobre propietat horitzontal.
  • Quan el propietari de l'habitatge i l'arrendatari d'aquesta acordin que l'arrendatari assumeixi al seu càrrec les actuacions de rehabilitació que corresponguin, a canvi del pagament de la renda, l'arrendatari podrà sol·licitar de la comunitat de propietaris l'adopció del corresponent acord que es requereix per a sol·licitar aquestes ajudes. En aquest supòsit l'arrendatari podrà tenir la consideració de destinatari.
  • No cal acreditar la residencia habitual i permanent dels habitatges.
  • No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  • Els sol·licitants han d'estar al dia en el pagament dels tributs i/o qualsevol altra obligació econòmica municipal amb l'Ajuntament de Granollers i al corrent de les obligacions tributàries i de la seguretat social.

Termini de presentació:

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 30 dies naturals a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci de la convocatòria de la subvenció al BOPB.

El termini concret es farà públic en aquest mateix apartat un cop quedi determinat per l'esmentada publicació.

Data de publicació:  26 d'octubre de 2022

26 d'octubre de 2022

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat