Inici -> Informació pública -> Subvencions, ajuts i beques

Subvencions en matèria de rehabilitació residencial com a complement del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Finalitat: Aquestes subvencions tenen per objecte complementar, mitjançant fons municipals, el finançament previst sobre les obres o actuacions en els edificis d'ús predominant residencial en les quals s'obtingui una millora acreditada de l'eficiència energètica, amb especial atenció a l'envolupant edificatòria en edificis de tipologia residencial col·lectiva, sens perjudici de que es puguin complementar amb altres actuacions de rehabilitació.

Línia 1: subvencions que complementen les subvencions del Programa 1 d'ajuda a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri, previst a l'article 2.1 del Reial decret 853/2021.
Només podran optar a la línia 1 els edificis que integren l'àmbit del grup residencial Primer de Maig de Granollers com a Entorn Residencial de Rehabilitació Programada, segons acord de Ple de 22/02/2022.
Línia 3: subvencions que complementen les subvencions del Programa 3 d'ajuda a les actuacions de rehabilitació a nivell d'edifici, previst a l'article 2.3 del Reial decret 853/2021.

Beneficiaris:

  • Podran ser destinataris de les ajudes les comunitats de propietaris constituïdes en propietat horitzontal o propietaris únics.
  • Els destinataris de les ajudes podran cedir el cobrament d'aquestes a l'agent o gestor de la rehabilitació mitjançant l'acord de la propietat, de la comunitat de propietaris que els faculti i autoritzi a actuar com a tals (segons preveu l'article 8 del Real Decreto 853/2021, de 5 d'octubre)
  • Els destinataris, o en el seu cas l'agent o gestor de la rehabilitació que actuï per compte d'aquells, destinaran l'import íntegre de l'ajuda al pagament de les corresponents actuacions. Igualment al tractar-se de comunitats de propietaris aquesta regla resultarà igualment d'aplicació amb independència que, tant l'import d'aquesta, com el cost de les obres, hagi de repercutir-se en els propietaris d'habitatges i, en el seu cas, en els propietaris de locals comercials o predis d'altres usos compatibles, de conformitat amb les regles previstes en la legislació sobre propietat horitzontal.
  • Quan el propietari de l'habitatge i l'arrendatari d'aquesta acordin que l'arrendatari assumeixi al seu càrrec les actuacions de rehabilitació que corresponguin, a canvi del pagament de la renda, l'arrendatari podrà sol·licitar de la comunitat de propietaris l'adopció del corresponent acord que es requereix per a sol·licitar aquestes ajudes. En aquest supòsit l'arrendatari podrà tenir la consideració de destinatari.
  • No cal acreditar la residencia habitual i permanent dels habitatges.
  • No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  • Els sol·licitants han d'estar al dia en el pagament dels tributs i/o qualsevol altra obligació econòmica municipal amb l'Ajuntament de Granollers i al corrent de les obligacions tributàries i de la seguretat social.

Termini de presentació:

El termini de presentació de les sol·licituds serà del 29 d'abril fins al 31 d'octubre de 2023, ambdós inclosos.

Data de publicació:  26 d'octubre de 2022

Entrada en vigor:  29 d'abril de 2023
Fi de vigor:  31 d'octubre de 2023

11 de maig de 2023

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat