Inici -> Informació pública -> Concursos i premis

Concurs per a l'adjudicació en règim de concessió administrativa dels drets funeraris sobre panteons i tombes ubicats al cementiri municipal de Granollers

Finalitat:

L'objecte d'aquest concurs és l'adjudicació en règim de concessió administrativa dels drets funeraris sobre panteons i tombes, ubicats als cementiri de Granollers.

Requisits de les persones sol·licitants:

De conformitat amb el previst a l'article 8.1 delRSMCG podran presentar-se a la licitació les persones físiques i les persones jurídiques següents: comunitats religioses, associacions, fundacions, i en general, institucions sense ànim de lucre legalment constituïdes, sempre que no es trobin incapacitades o inhabilitades per contractar amb l'Administració d'acord amb el previst a l'article 71 de la LCAP.

Per tal de respectar la limitació a l'acumulació de titularitats prevista al'article 9.3 del RSMCG, les persones interessades a participar en el procès d'adjudicació, hauran d'explicitar a la sol·licitud el compromís a renunciar ales titularitats preexistents, si s'escau i/o a obtenir la condició d'adjudicatari de les concessions objecte de licitació, encara que la seva proposició sigui la més favorable econòmicament.

Forma  de presentació:

Les sol·licituds per prendre part en la licitació objecte de la convocatòria s'hauran de realitzar d'acord amb el model que s'adjunta com Annex II de les present bases, i hauran de presentar-se en suport paper, acompanyades de la documentació exigida, mitjançant el tràmit Sol·licitud Licitació Drets Funeraris a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), situada al carrer de Sant Josep 7, baixos, dins l'horari d'atenció al públic (dl. a dj.de 09'00 a 14'00 h.), sol·licitant cita prèvia: bé mitjançant via telefònica al 93 842 66 10 o en l'enllaç següent:  https://citaprevia.gestorn.com/granollers, o bé trametre-les per qualsevol dels mitjans que estableix l'article 16.4 de la LPACAP.

Període de presentació:

Del 30 de juny a l 29 de juliol de 2022.

Data de publicació:  29 de juny de 2022

Entrada en vigor:  30 de juny de 2022
Fi de vigor:  29 de juliol de 2022

29 de juny de 2022

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat