Inici -> Informació pública -> Subvencions, ajuts i beques

Subvenció per finançar les despeses realitzades per les empreses dels sectors del comerç, la restauració i l'hoteleria, per adaptar-se a la Covid-19

   

Finalitat

Subvencionar les despeses que han realitzat les empreses dels sectors del comerç, la restauració i l'hoteleria, per adaptar-se a l'aplicació de mesures higièniques preventives davant el risc de propagació de la Covid-19 entre les persones treballadores, clients/es i usuaris/es. La finalitat d'aquestes subvencions és la de contribuir a la reactivació socioeconòmica de Granollers una vegada finalitzat l'estat d'alarma, així com la finalitat de pal·liar els efectes de la crisi econòmica derivada de la crisi sanitària de la Covid-19, en el col·lectiu d'empreses dels sectors del comerç, la restauració i l'hoteleria.

Persones beneficiàries:

Es pot presentar a aquesta convocatòria qualsevol persona física o jurídica que desenvolupi una activitat econòmica en el sector del comerç, la restauració i l'hoteleria, en un establiment ubicat al terme municipal de Granollers, i que no estigui afectada per cap de les prohibicions contingudes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, reunint els requisits següents:

  • No tenir deutes amb l'Ajuntament de Granollers.
  • Ser titular o cotitular d'un compte bancari on fer el pagament de la subvenció que eventualment s'atorgui.
  • Acreditar l'alta de l'activitat econòmica en els epígrafs corresponents al sector del comerç, la restauració o l'hoteleria.
  • Gestionar un o més establiments al municipi de Granollers.
  • Haver realitzat despeses per adaptar-se a l'aplicació de mesures higièniques preventives davant el risc de propagació de la Covid-19 entre les persones treballadores, clients/es i usuaris/es.

Quantia:

Dotació total de 10.000,00 €.

Es subvenciona el 50% de la despesa que reuneixi els requisits, fins a un import màxim de 300,00 € per cada persona beneficiària, d'acord amb la proposta que formuli la Comissió de Valoració a l'òrgan instructor.

El percentatge de subvenció es podrà incrementar, sense superar el 75% de la despesa, en funció del nombre de persones beneficiàries i de la suma d'imports sol·licitats.

En el cas que la dotació de la partida pressupostària no sigui suficient per atorgar una subvenció del 50% de les despeses presentades que reuneixin els requisits, l'òrgan instructor podrà aplicar un o més dels següents criteris per a l'atorgament de la subvenció, prèvia proposta motivada de la Comissió de Valoració:

  1. Fixar un import de la subvenció inferior a 100,00 €.
  2. Reduir l'import màxim de la subvenció, que es fixa a la base 6, per a una part o per a la totalitat de les sol·licituds presentades.
  3. Donar prioritat a les sol·licituds que reuneixin els requisits establerts segons estricte ordre de presentació.

Termini de presentació de les sol·licituds:

El termini per presentar la sol·licitud será del 9 d'octubre fins al 9 de novembre de 2020.

Data de publicació:  30 de setembre de 2020

Entrada en vigor:  9 d'octubre de 2020
Fi de vigor:  9 de novembre de 2020

8 d'octubre de 2020

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat